BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rapčíková Tatiana (Slovak Medical University in Bratislava located in Banska Bystrica)
Tytuł
Respect for the Dignity of the Sick - An Essential Attribute of Medical Ethics
Poszanowanie godności chorych - podstawowy atrybut etyki medycznej
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 173-183, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Godność człowieka, Służba zdrowia, Prawa pacjenta
Ethics, Human dignity, Health service, Patient's rights
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poszanowanie godności chorych należy do podstawowych aspektów pracy pracowników opieki zdrowotnej, jako przedstawicieli tzw. profesji wspomagających. Stanowi jeden z priorytetowych i najważniejszych atrybutów humanizacji medycyny oraz uczłowiecznionej opieki zdrowotnej, ponieważ pozwala na przesunięcie poziomu opieki nad chorymi na wyższy jakościowo poziom, eliminuje cierpienie, objawy maladaptacji chorych i daje ich życiu większy sens. Godne podejście do chorych służy również jako wymowny wskaźnik jakości opieki zdrowotnej oraz zdolności pracowników opieki zdrowotnej do wczucia się w problemy pacjenta i ich starań do rozwiązywania tychże problemów. Poszanowanie godności chorych ma wyjątkowe znaczenie w przypadku pacjentów z jakąkolwiek formą upośledzenia, po radykalnych zabiegach terapeutycznych (zwłaszcza operacyjnych), po transplantacjach, chorych umysłowo, lub konających. Autorka przedstawia również możliwości i sposoby poszanowania godności chorych ze strony pracowników opieki zdrowotnej, przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek. Równocześnie podkreśla prawo pracowników służby zdrowia do respektowania ich godności ze strony odbiorców opieki zdrowotnej.(abstrakt oryginalny)

Respect for the dignity of the sick has been one of the healthcare workers' fundamental work aspects, as the representatives of the so-called helping professions. It has been one of the priority and the most important attributes of humanization in medicine and healthcare since it increases care for the sick at the higher quality level, eliminates pain, maladaptation symptoms in patients and makes their lives more meaningful. It has been one of the priority and the most important attributes of humanization in medicine and healthcare since it increases care for the sick at the higher quality level, eliminates pain, maladaptation symptoms in patients and makes their lives more meaningful. Dignified approach to the sick not only serves as an indicator of health care quality, but it also measures the ability of healthcare professionals to empathize with patient´s troubles and their efforts to solve these problems. Respect for the dignity of patients acquires a specific significance in patients handicapped in any way, in those after radical therapeutic interventions (in particular, surgery ones), transplanted or the mentally ill and dying patients. The author presents the ways and means of respecting the dignity of patients by health workers, especially by physicians and nurses. At the same time, the author appeals to the recipients of healthcare to respect the right of health workers to dignity.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk R.: Etika pro život - aktuální problémy zdravotní péče. In Florence, 2011, volume 7, No. 9, p. 19-21.
 2. Bártlová S., Matulay P.: Sociológia zdravia, choroby a rodiny. Osveta, Martin 2009.
 3. Fobelová D.: Etická dimenzia ľudských práv v kontexte najnovších modelov spoločenskej zodpovednosti. In Kuzior A.: Globalne konteksty poszanowania praw wolności czlowieka. Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska, Zabrze 2013, p. 57-62.
 4. Grežďová I.: Etické princípy v psychosociálnej podpore onkologicky chorých pacientov. In Ralbovská R., Knezović R.: Etické aspekty práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Evropské vzdělávací centrum, Prague 2010, p. 18-22.
 5. Gruman J.: What does dignity mean to patients? KevinMD.com [cit.2016.07.05.] Available on the Internet: http://www.kevinmd.com/blog/2014/.../dignity-patients.ht...
 6. Hanzlíková A.: Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia. Osveta, Martin 2011.
 7. Kořenek J.: Lékařská etika. Triton, Prague 2004.
 8. Krčméry V.: Etické problémy ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii. In Moderný medicínsky manažment, 1997, volume 4, No. 1, p. 5-7.
 9. Křivohlavý J.: Psychologie nemoci. Grada Publishing, Prague 2002.
 10. Kuzior P.: Poszanowanie godności czlowieka po śmierci - przypadek trupiej farmy. In Kuzior A.: Globalne konteksty poszanowania praw wolności czlowieka. Katedra Stosowanych Nauk Spolecznych, Organizacji i Zarzadzania Politechnika Ślaska, Zabrze 2013, p. 253- 267.
 11. Lajkep T., Prudil L.: Etika a právo v psychiatrii. In Psychiatrie pro praxi, 2006, volume 7, No. 6, p. 301-302. [cit.2013.12.13.] Available on the Internet: http://www.solen.cz/pdfs/pra/2006/01/03.pdf
 12. Lin P.Y., Tsai F.Y.: Maintaining patients´ dignity during clinical care: a qualitative interview study. In Journal of Advanced Nursing, 2010, volume 67, No. 2, p. 340-348.
 13. Nemčeková M.,: Niektoré teoretické problémy profesiovej etiky v medicíne a ošetrovateľstve. In Filozofia, 1998, volume 53, No. 6, p. 366-375.
 14. Rapčíková T.: Práva pacientov v etickom a ošetrovateľskom kontexte. Agentúra MP, Banská Bystrica 2013.
 15. Šoltés L., Glasa J. et al.: Ošetrovateľská etika 1. Osveta, Martin 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu