BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydełko Alfred (Politechnika Rzeszowska), Biadacz Renata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
The Role of Financial Statement in Performance Management
Rola sprawozdania finansowego w zarządzaniu dokonaniami
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 205-214, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie dokonaniami, Rachunkowość finansowa, Sprawozdanie finansowe
Performance management, Financial accounting, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania sprawozdania finansowego jako źródła informacji ekonomicznych wspomagających zarządzanie dokonaniami. Na tle istoty sprawozdania finansowego zaprezentowano poszczególne jego elementy, dokonując równocześnie niezbędnych charakterystyk bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitałach (funduszach) własnych oraz sprawozdania z działalności jako sprawozdania uzupełniającego sprawozdanie finansowe w wybranych jednostkach. W artykule zwrócono szczególną uwagę na możliwości wykorzystania sprawozdań finansowych jako finalnego produktu rachunkowości finansowej do informacyjnego wspomagania procesów zarządzania dokonaniami. Przeprowadzono rozważania na temat klasycznych możliwości aplikacyjnych sprawozdania finansowego z zarządzaniu dokonaniami. Wskazano równocześnie kierunki doskonalenia konstrukcji i zasad sporządzania sprawozdań finansowych na potrzeby zwiększenia przydatności dostarczanych przez nie informacji na potrzeby zarzadzania dokonaniami. Przeprowadzone rozważania doprowadziły do stwierdzeń, że poszczególne elementy sprawozdania finansowego znakomicie nadają się do pomiaru dokonań w wybranych obszarach zarządzania dokonaniami. Dotyczy to szczególnie wieloprzekrojowego pomiaru zasobów majątkowych, rezultatów działalności, przepływów pieniężnych (mierniki finansowe), jak również różnego rodzaju ocen i osądów, w tym ocenę uzyskanych efektów, wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń (mierniki niefinansowe). Sformalizowane prawnie przez ustawę o rachunkowości polskie sprawozdania finansowe mają jednak ograniczone możliwości co do ich dostosowywania do potrzeb zarządzania dokonaniami. Znacznie większe możliwości w tym zakresie mają jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami MSR/MSSF. W rozważaniach wykorzystano metody przeglądu i analizy literatury oraz aktów prawnych, a wnioskowanie przeprowadzono z uwzględnieniem metod indukcji i dedukcji oraz rozumowania przez analogię. (abstrakt oryginalny)

The essence of financial statements has been used as a background to present the elements of performance management, providing the required characteristics of balance, profit and loss account, additional information, cash flow statement, statement of changes in equity and the business activity report as a supplementary statement of the financial statement of selected entities. The article focuses particularly on the possibilities of using financial statements as a final product of financial accounting, used as a source of data supporting the process of performance management. The paper contains considerations concerning traditional methods of application of financial statement in performance management. It also indicates directions for improvements in the structure and principles of preparing financial statements in order to increase the usefulness of the provided data in performance management. The conducted analysis leads to the conclusion that particular elements of financial statements may be very useful in assessing performance in selected areas of performance management. It particularly concerns the multidimensional measurement of property resources, results of activity, cash flows (financial measures), as well as various assessments and judgements, including the evaluation of effects, determination of risk factors and specification of threats (nonfinancial measures). Legally formalised by the accounting act, Polish financial statements provide limited capabilities of using in performance management. The entities that prepare financial statements according to the International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards have considerably better capabilities in that field. The analysis has been prepared using the methods of review and analysis of literature and legal acts, while conclusions have been based on the methods of induction, deduction and analogical reasoning. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Announcement No. 4 of the Minister of Finance dated 30 April 2014 concerning the publication of the National Accounting Standard No. 9 "Business activity report", Official Journal of the Minister of Finance of 2014, item 17.
 2. Cokins G., 2009, Performance Management. Integrating Strategy, Executions, Methodologies, Risk and Analytics, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey.
 3. Fedak Z., 1996, Rewizja rocznych sprawozdań finansowych, part I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 4. Gierusz J., 2005, Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasyfikacja. Zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2011, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 6. Nowak E., 2014, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 7. Nowak E., 2012, Sprawozdanie z działalności jako źródło informacji o dokonaniach przedsiębiorstwa, in: Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, edited by E. Nowak, CeDeWu, Warszawa.
 8. Sawicki K., 2001, Analiza finansowa na potrzeby rady nadzorczej, "Rachunkowość", No. 3.
 9. Szydełko A., 2010, Hybrydowe rachunki kosztów w kreowaniu informacji na potrzeby zarządzania kosztami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 123.
 10. Szydełko A., 2000, Możliwości wkomponowania rachunku kosztów zmiennych w ewidencyjne rozwiązania systematycznego rachunku kosztów, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", No. 8.
 11. Szydełko A., 2013, Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu, in: Controlling dla menedżerów, edited by E. Nowak, CeDeWu, Warszawa.
 12. Świderska G.K., 2009, Jak czytać sprawozdanie finansowe- przewodnik menedżera, Difin, Warszawa.
 13. The Accounting Act of 29 September 1994, with further amendments (consolidated text, Journal of Laws of 2013, item 330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.55
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu