BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Struktury rolne i produktywność rolnictwa w Grupie Wyszehradzkiej
Agricultural Structures and Productivity of Agriculture in the Visegrad Group
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 152-160, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Produktywność, Rolnictwo, Grunty rolne, Struktura agrarna
Productivity, Agriculture, Arable land, Agrarian structure
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Głównym celem pracy było porównanie zróżnicowania struktury agrarnej oraz produktywności ziemi i pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Dodatkowo analizie poddano znaczenie Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej w odniesieniu do wielkości produkcji wybranych ziemiopłodów oraz pogłowia i obsady bydła a także trzody chlewnej. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, najwyższą spośród państw Grupy Wyszehradzkiej produktywnością ziemi odznaczały się w badanych latach Polska i Węgry (ponad 600 euro/ha UR), z kolei największą dynamiką wzrostu tej wielkości - Słowacja (niemal dwukrotny wzrost w latach 2010-2013). Biorąc pod uwagę produktywność pracy należy podkreślić, że największą wydajnością pracy charakteryzowały się gospodarstwa rolne w Czechach i na Słowacji. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the study was a comparative analysis of the diversity of the agrarian structure and the productivity of land and labour in the Visegrad Group countries. Additionally, the importance of the Visegrad Group in the European Union was analysed in relation to the size of the production of selected crops and livestock as well as the population and cast of cattle and pigs. According to the conducted analyses, the highest productivity of land among the countries of the Visegrad Group was shown in the years under study by Poland and Hungary (over EUR 600 / ha AL), while the highest dynamics of the growth rate of this parameter - by Slovakia (almost two-fold increase in 2010-2013). Taking into account labour productivity, it should be emphasized, that the greatest labour productivity characterized farms in the Czech Republic and Slovakia. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural, forestry and fishery statistical. Eurostat Statistical Books 2015 (2016). Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 2. Baer-Nawrocka, A., Mrówczyńska-Kamińska, A. (2015). Sytuacja dochodowa a przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, z. 3: 5-16.
 3. Baranowska, A., Zarzecka, K. (2014). Koszty uprawy malin odmiany Polesie. Roczniki Naukowe SERiA 2014, t. XVI, z. 6: 15-19.
 4. Bašek, V., Kraus, J. (2011). Comparison of selected indicators of farms in the EU member states. Agric. Econ. - Czech, 57, (2): 71-84.
 5. Braja, M. (2009). Warunki podejmowania działalności rolniczej przez młodych rolników w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 2: 25-36.
 6. Czyż, A. (2014). Grupa Wyszehradzka - 20 lat współpracy. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, vol. 42:7-23.
 7. Guba, W. (2009). Implications of the Common Agricultural Policy Reforms for Agriculture in the Visegrad Countries, [w:] Five Years of the EU East-ward Enlargement Effects on Visegrad Countries: Lessons for the Future, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Wyd. SGH, Warsaw: 189-196.
 8. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (data dostępu 4.4.2016 r.).
 9. Mikołajczyk, J., Partyńska-Brzegowy, B. (2015). Zaangażowanie i koszty pracy najemnej w towarowych gospodarstwach rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1: 19-28.
 10. Olszańska, A. (2012). Rynek żywca w Polsce (1955-2010) - zmiany strukturalne, koncentracja produkcji i wahania podaży. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Osztrogonácz, I. (2007). Specific of the agricultural structure in the Visegrad Group countries. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 1: 363-367.
 12. Poczta, W., Fabisiak, A. (2006). Sytuacja dochodowa rolnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15: 337-343.
 13. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015 (2016). GUS, Warszawa.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 Tekst mający znaczenie dla EOG.
 15. Ruzickova, K. (2013). The agricultural companies and their value spread within the Visegrad Group. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 4: 91-102.
 16. Střeleček, F., Lososová, J., Zdeněk, R. (2009). Comparison of subsidies in the Visegrad Group after the EU accession. Agric. Econ. - Czech, 55 (9): 415-423.
 17. Tarnowska, A. (2014). Produktywność wybranych czynników wytwórczych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2012. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 1, s. 214-219.
 18. Urban, S., Kowalska, A. (2014). Inwestycje oraz podstawowe środki trwałe w rolnictwie. Wiadomości Statystyczne, no. 9: 66-76.
 19. Wiatrak, A. P. (1989). Zmiany produktywności ziemi w rolnictwie polskim. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2: 24-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu