BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydełko Łukasz (Politechnika Rzeszowska), Rubik Jolanta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Enterprise Environment Analysis - Methods in Use and Development Trends
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa - stosowane metody i kierunki rozwoju
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 215-223, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Otoczenie przedsiębiorstwa, Analiza otoczenia konkurencyjnego, Rachunkowość zarządcza
Enterprise environment, Competitive environment analysis, Management accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie metod analizy otoczenia przedsiębiorstwa oraz określenie przyszłych kierunków rozwoju tej analizy. Przedstawiono w sposób szczegółowy analizę otoczenia i jej główne metody. Skoncentrowano się na makrootoczeniu (otoczenie: ekonomiczne, polityczno-prawne, socjo-kulturowe, technologiczne, międzynarodowe) oraz otoczeniu konkurencyjnym (dzięki informacjom pochodzącym z tego otoczenia można określić szanse i zagrożenia płynące dla przedsiębiorstw w danym sektorze). W sposób syntetyczny zaprezentowano wybrane metody analizy otoczenia bliższego i dalszego. Opisano w tym zakresie metody bezscenariuszowe (ekstrapolacji trendów, analizę luki strategicznej, opinie ekspertów - metodę delficką, i scenariuszowe (scenariusze możliwych zdarzeń, scenariusze symulacyjne, scenariusze stanów otoczenia, scenariusze procesów w otoczeniu), analizę "5 sił Portera", profil ekonomiczny sektora, punktową ocenę atrakcyjności sektora, mapę grup strategicznych, analizę gron, analizę krzywej doświadczeń oraz analizę potencjału globalizacyjnego sektora. Wskazano również kierunki doskonalenia metod analizy otoczenia przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę w tym zakresie zwrócono na aspekty związane ze skanowaniem otoczenia przedsiębiorstwa, integrację istniejących metod (integracja na poziomie metod analizy makrootoczenia, integracja na poziomie metod analizy otoczenia konkurencyjnego, integracja na poziomie metod analizy makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego), wprowadzenie nowych metod oraz integrację analizy otoczenia przedsiębiorstwa z instrumentami zarządczymi takimi jak np. strategiczna rachunkowość zarządcza ukierunkowana na otoczenie przedsiębiorstwa. Przyjęty cel artykułu zdeterminował wybór metod badawczych. Wykorzystano w tym zakresie metody: krytycznego przeglądu literatury polskiej i zagranicznej, wnioskowania dedukcyjnego i analizy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to describe the methods of analysis of enterprise environment and to determine future trends in analysis development. The environment analysis is presented in detail along with the major analytical methods in use. The focus is on the macro environment (economic, political and legal, social and cultural, technological, international factors) and the competitive environment (which is the source of data that enable to determine the opportunities and threats for enterprises in a given sector). The article contains a synthetic presentation of selected methods of analysis of the close and distant environment. In this aspect, it contains a description of non-scenario methods (trend extrapolation, strategic gap analysis, expert opinions - Delphi method) and scenario-based methods (scenarios of possible events, simulation scenarios, environment condition scenarios, environmental processes scenarios), Porter's five forces analysis, sector economic profile, score evaluation of sector attractiveness, strategic groups mapping, clusters analysis, experience curve analysis and sector globalisation capability analysis. Additionally, goals for improvement of enterprise environment analysis methods are set. Particular emphasis in this regard is put on the aspects related with enterprise environment scanning, integration of existing methods (integration at the level of macro environment and competitive environment analysis methods), introduction of new methods and integration of enterprise environment analysis with management instruments, such as strategic management accounting focused on enterprise environment. The purpose of the article determined the selection of research methods. The following methods have been used: critical review of Polish and international literature, deductive reasoning and analysis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abell D.F., 2000, Dualizm w zarządzaniu. Dziś i jutro firmy [Managing with dual strategies: Mastering the present, preempting the future], Poltext, Warszawa.
 2. Berliński L., Penc-Pietrzak I., 2004, Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia, Difin, Warszawa.
 3. Choo Ch. W., 1999, The Art of Scanning the Environment, "Bulletin of the American Society for Information Science".
 4. Gierszewska G., Romanowska M., 2002, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 5. Joseph A.T., 1999, Formulation on Manufacturing Strategy, "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology", Vol. 15.
 6. Khan A.U., Alam N.M., Alam S., 2015, A critical analysis of internal and external environment of Apple Inc., International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. III, Issue 6.
 7. Kozarowicz H., 2003, Czynnik czasu w analizie strategicznej, [in:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, edited by R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 8. Krupski R., 2003, Analiza otoczenia, [in:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, edited by R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 9. Olszewska B., 2000, Analiza strategiczna otoczenia, [in:] Zarządzanie strategiczne, edited by S. Kiełczewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 10. Porter M. E., 2000, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów [Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors], PWE, Warszawa.
 11. Strategor,1999, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWN, Warszawa.
 12. Ward P.T., Duray R., 2000, Manufacturing strategy in context: environment, competitive strategy and manufacturing strategy, "Journal of Operations Management", Vol. 18.
 13. Wierzbiński M., 2016, Rachunkowość zarządcza w identyfikacji szans i zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym dla modelu biznesowego przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 424.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.56
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu