BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolińska-Weryńska Dorota (Politechnika Śląska), Weryński Piotr (Politechnika Śląska)
Tytuł
Percepcja innowacji wśród przedsiębiorców z sektora MŚP w województwie śląskim
Perception of Innovation Among Entrepreneurs from the SMES Sector in Silesian Region
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 103-117, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie innowacyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Innovative management, Small business
Uwagi
streszcz., summ., Projekt "Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości" został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Dla wzmocnienia atrakcyjności gospodarczej regionu śląskiego konieczny jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności przedsiębiorstw. W procesie przebudowy gospodarki województwa śląskiego rozwój sektora mikro, małych i średnich firm ma znaczenie strategiczne. Oczekuje się, że firmy te będą produkowały innowacyjne produkty bądź wykorzystywały innowacyjne technologie. Celem artykułu jest zdiagnozowanie stanu wiedzy, nastawień emocjonalnych oraz zachowań przedsiębiorców MŚP w województwie śląskim w stosunku do problematyki innowacji. Badania respondentów, podjęte w ramach projektu innowacyjnego testującego "Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości"1, przeprowadzono na podstawie wywiadu grupowego (fokus), w którym proszono o zdefiniowanie, czym jest innowacja i jakie są jej elementy definicyjne.

To strengthen the economic attractiveness of the Silesian region it is necessary to increase the competitiveness of the regional economy based on knowledge and enterprise innovation. In the process of rebuilding its economy are the development of micro, small and medium enterprises is of strategic importance. It is expected that these companies will produce innovative products or have used innovative technologies. This article aims: to diagnose the state of knowledge, attitudes, and emotional behaviors of entrepreneurs of SMEs in the Silesian region in relation to the issue of innovation. Survey respondents, taken in the framework of an innovative project testing "From a matrix for innovative entrepreneurship"2 was carried out on the basis of group interview (focus), which were asked to define what innovation is and what are the elements of the definition. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.: Innowacja i przedsiębiorczość. PWE, Warszawa 1992.
 2. Haffer M., Karaszewski W. (red.): Czynniki wzrostu gospodarczego. Toruń 2004.
 3. Hensel P., Glinka B.: Teoria ugruntowana, [w:] Jemielniak D. (red.): Badania jakościowe. Podejścia i teoria. PWN, Warszawa 2012.
 4. Hilarowicz A., Lech A.: Procesy i strategie, [w:] Weryński P. (red.): Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Difin, Warszawa 2012.
 5. http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_pl.htm.
 6. Jasiński A.H.: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. KiW, Warszawa 1992.
 7. Kożusznik B.: Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowa-cyjności, [w:] Kożusznik B.: Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Chowanna, Tom 2(35). Uniwersytet Śląski, Katowice 2010.
 8. Mikosik S.: Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera. PWN, Warszawa 1993.
 9. Nonaka I., Tateuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. PFPK, Warszawa 2000.
 10. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Podręcznik Oslo, OECD, Eurostat. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju, Warszawa 2008.
 11. Pałgan B.: Teoretyczne pobieranie próbek (theoretical sampling), [w:] Konecki K., Chomczyński P.: Słownik Socjologii Jakościowej. Difin, Warszawa 2012.
 12. Portal Innowacji, http://www.ppp.pi.gov.pl/parp/data/slownik/slownik.html.
 13. Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. The Macmillan Press Ltd, London 1990.
 14. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 15. Sosnowska A., Łobejko S.: Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji: pozytywy i trudności w rozwoju. PARP, Warszawa 2006.
 16. Stawasz E.: Innowacja, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Matusiak K.B. (red.). PARP, Warszawa 2005.
 17. Stawasz E.: Innowacje a mała firma. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999.
 18. Weryński P. (red.): Matryca Potrzeb Marketingowych. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Difin, Warszawa 2013.
 19. Weryński P., Dolińska-Weryńska D., Tokar J.: Zarządzanie innowacjami w sektorze MŚP. Difin, Warszawa 2014.
 20. Weryński P.: Uzasadnienie realizacji projektu, [w:] Weryński P. (red.): Matryca Potrzeb marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu