BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwot Janusz (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku)
Tytuł
Oceny pracowników - realna potrzeba czy wymysł zarządzających?
Employee Assessment - a Real Need or an Exaggeration of Managers?
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 147-158, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ocena pracowników, System motywacyjny przedsiębiorstwa, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employee appraisal, Company's motivational system, Personnel process, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Oceny pracowników są dla wielu osób zajmujących się zarzadzaniem ważnym, a zarazem jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów zarządzania, który niestety może prowadzić do powstania wielu sytuacji konfliktogennych w organizacji. System ocen pracowniczych nie może być celem samym w sobie. Powinien być powiązany z systemami: kadrowym, motywacyjnym, wynagrodzeń i awansowania. Powinien być także wspomagany przez system informatyczny. Celem tego artykułu jest bardzo zwięzły przegląd wybranych problemów związanych z ocenianiem pracowników oraz zwrócenie uwagi na kwestie wpływające na to, czy system ocen spełnia pozytywną rolę w organizacji, czy też tej organizacji szkodzi. Rozważania prowadzone będą na podstawie wybranej literatury przedmiotu i wieloletnich doświadczenia autora, pełniącego funkcje menedżerskie w organizacjach, zajmującego się zarządzaniem dużymi zespołami pracowniczymi o bardzo różnorodnej strukturze. (abstrakt oryginalny)

For many people involved in managing employee evaluation are important and one of the most controversial elements of management, which unfortunately can lead to many conflictive situations in organization. Employee assessment system it may not be a goal in itself. It should be associated with: human resources, motivation, remuneration and promotion. It also should be supported with information system. The purpose of this article is a very brief review of selected problems associated with evaluating employees and draw attention to issues that affect whether a ratings system meets a positive role in the organization or the organization. Considerations will be carried out on the basis of selected literature and many years of experience of the author, holding managerial functions in organizations for managing large teams of workers with very diverse structure. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
  2. Jiang J., Klien G., Wang Eric T.G.: Relationship of Skill Expectation Gap between is empolyee and their managers with user satisfaction. "Information Resources Management Journal", No. 20(2), 2007.
  3. Kuzior A.: Development of competences key to sustainable development. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 75. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
  4. McKay M. Davis M., Sanning P.: Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
  5. Penc J.: Nowoczesne kierowanie ludźmi. Difin, Warszawa 2007.
  6. Ścibiorek Z.: Ludzie, cenny kapitał organizacji. Toruń 2004.
  7. Bieniok H. (red.): System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Katowice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu