BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa-Behtane Ewa (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Recepcja kultury obcej przez Polki tworzące małżeństwa binacjonalne
Reception of Foreign Culture by Polish Women Forming Binational Marriage
Źródło
World Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2016, nr 2 (5), s. 121-131, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Z problematyki kultur. Studium interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Kultura, Małżeństwo
Culture, Marriage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Today, in the era of post-modernity, the ethnically, racially, religiously, culturally or nationally mixed marriages are more and more frequent phenomenon, contributing to the emergence of new types of cultural identity. Nationally mixed marriages (binational) define a new cultural quality when they do not concern only individuals, but when they become a phenomenon which is statistically frequent, and even dominant in a broader social context. Mixed marriages represented 1.78% (3,367) of the total number of marriages contracted in Poland. The statistics shows that binational marriages in today's Europe have a tendency to increase. This article shows how people creating such compounds perceive the culture of their partners which is different from their own culture(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z.: Europa niedokończona przygoda. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005.
 2. Bourdieu P.: The forms of capital. W: Handbook of theory and research for sociology of education. Red. J. G. Richardson. New York, Westport, Connecticut, London: Greenwood Press 1986.
 3. Bourdieu P.: Zmysł praktyczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
 4. Cassirer E.: Esej o człowieku. Warszawa: Czytelnik 1981.
 5. Familie, households, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/04.html [data dostępu: 22.06.2016].
 6. Giddens A.: Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 7. Herder J.G.: Myśl o filozofii dziejów, t.1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962.
 8. Jedliński R., Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP 2000.
 9. Kłoskowska A.: Socjologia kultury. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983.
 10. Kłoskowska A.: Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 1. Red. A. Kłoskowska. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1991.
 11. Krąpiec M.A.: Kim jest człowiek? Warszawa: Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 1986.
 12. Kroeber A., Kluckhohn C.: Culture. A Crirical Review of Concepts and Definitions, Papers of the Peabody Museum. Cambridge: Museum 1952.
 13. Linton R.: Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000
 14. Lipowicz M.: Porównanie myśli Herberta Marcusego z myślą Michela Foucalta - czyli jak w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku outsiderzy zmienili społeczny porządek kultury zachodniej. "Diametros" 2016, nr 49.
 15. Malinowski B.: Czym jest kultura? W: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. A. Mencwel. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1996.
 16. Mencwel A.: Wstęp: wyobraźnia antropologiczna. W: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. A. Mencwel. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1996.
 17. Mielicka H.: Kultura w procesie socjalizacji. W: Socjologia wychowania. Wybór tekstów. Oprac. H. Mielicka. Kielce: Wydawnictwo Stachurski 2000.
 18. Mucha J.: Badania stosunków kulturowych z pespektywy mniejszości. W: Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce. Red. J. Mucha. Warszawa: Oficyna Naukowa 1999.
 19. Rocznik Demograficzny 2014. Warszawa: GUS 2015.
 20. Sowa-Behtane E.: "Teoria przyciągania" w związkach mieszanych. http://multiculticlub. com/teorie-przyciagania-w-zwiazkach-mieszanych/ [data dostępu: 01.10.2016].
 21. Stróżewski W.: W kręgu wartości. Kraków: Znak 1992.
 22. Suchodolski B.: Uspołecznienie kultury. Warszawa: Rój 1937.
 23. Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965.
 24. Szlendak T.: Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
 25. Szymik E.: Obrazy styku kultur we współczesnej literaturze światowej i polskiej. W: Pedagogika, t. XX. Red. K. Rędziński. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobiń- skiego Akademii im. Jana Długosza 2011.
 26. Taylor Ch.: Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 27. The 2014 Migration Report. http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/ Migrationsberichte/migrationsbericht-2014.html?nn=2006704 [data dostępu: 22.06.2016].
 28. Tylor E.B.: Primitive Culture. Boston 1871.
 29. Tyszkowa M.: Rola kultury w rozwoju psychicznym jednostki. W: Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1. Red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 30. Warczok T., Trembaczowski Ł.: Miłośnicy, znawcy, koneserzy czy przechodnie? Recepcja sztuki współczesnej na przykładzie galerii Górnego Śląska. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA 2011.
 31. Welsch W.: Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury. W: Filozoficzne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha. Red. R. Kubicki. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 1998.
 32. Welsch W.: Transculturality - the Puzzling Form of Cultures Today. W: Spaces of Culture: City, Nation, World. Red. M. Featherstone, S. Lash, Sage. London: SAGE Publications 1999.
 33. Welsch W.: Tożsamość w epoce globalizacji - perspektywa transkulturowa. W: Estetyka transkulturowa. Red. K. Wilkoszewska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-2443
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu