BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczewski Piotr (WSB University in Poznań, Poland)
Tytuł
Knowledge Transfer and Innovation Supportas Exemplified by Wielkopolski ICT Cluster
Transfer wiedzy i wspieranie innowacyjności na przykładzie Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 7-17, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Transfer wiedzy, Warunek sine qua non
Business cluster, Knowledge transfer, Sine qua non condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalna gospodarka w dobie społeczeństwa informacyjnego charakteryzuje się m.in. zmianami w zakresie nowych modeli organizacji powiązań biznesowych przedsiębiorstw. Rozwiązania ICT (Information and Communication Technology) stanowią podstawę nowoczesnych organizacji gospodarczych. W szczególności dotyczy to nowocześnie funkcjonujących organizacji, dla których zaawansowana infrastruktura teleinformatyczna jest warunkiem sine qua non sprawnego działania z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu zarządzania wiedzą. Zmieniające się dynamicznie uwarunkowania rynkowe wymuszają na organizacjach sięganie po nowe formy współdziałania, do których można zaliczyć organizację klastrową. Wyjaśnianie powstawania klastrów można dopatrywać się generalnie w dwóch wymiarach: poszukiwanie korzyści skali (wewnętrzne i zewnętrzne korzyści skali wraz z pozytywnymi efektami zewnętrznymi) oraz redukowanie kosztów transakcji (geograficzne i kulturowe koszty transakcji wraz kosztami poszukiwania informacji i wiedzy). Fenomen klastrów w polskiej gospodarce ma duże szanse na wykazanie swoich zalet w ich funkcjonowaniu, a w szczególności w zakresie wspierania innowacyjności i transferu wiedzy. W artykule ukazano przesłanki powstania i funkcjonowania klastra branży informatycznej na przykładzie Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, który należy do wyróżniających się rozwiązań tego typu w kraju. Po omówieniu istoty i atrybutów klastra scharakteryzowano dokonania WKT w zakresie wspierania innowacyjności i wskazano kierunki rozwoju w ramach uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Celem artykułu jest omówienie zmian działania przedsiębiorstw wchodzących w skład Wielkopolskiego Klastra teleinformatycznego (WKT) i wynikających stąd korzyści biznesowych. W drugiej części rozważań odniesiono się do praktycznych dokonań omawianego klastra. (abstrakt oryginalny)

The global economy in the era of information society is characterised, among other, by changes within new organization models of business relationships. The development of information processing technologies is strongly correlated to new tools of the management process support. The operation of modern organizations within the global economy necessitates the adaptation of management methods and development strategies to new business conditions at the stage of digital transformation, which is gaining momentum at present. Solutions of the Information and Communication Technology (ICT) are the foundation of modern economic organizations in a knowledge economy. This is the case in particular in intelligent organizations, for which the advanced ICT infrastructure is the sine qua non condition for the effective knowledge management. This article presents the circumstances of the origin and operation of the IT sector cluster, as shown by the example of the Wielkopolski ICT Cluster, which is an outstanding project of this type in Poland. After the presentation of the core and features of the cluster, the achievements of WKT have been described in supporting innovation; moreover, the development directions have been identified in the context of internal and external determinants.The paper discusses the principal challenges in polish enterprise in form of clusters in the information society era. The second part of the article presents the results of Wielkopolski ICT Cluster. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczewski P. (2010): Transfer wiedzy dla wielkopolskiego sektora MSP w perspektywie strategii i-2010, [in]: Transfer wiedzy i funduszu europejskich do sektorów gospodarki krajów UE, ed. J. Stacharska-Targosz i J. Szostak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
  2. Benchmarking klastrów w Polsce (2010): PARP, Warszawa.
  3. Golej R. (2010): Innowacyjność przedsiębiorstwa a jego uczestnictwo w klastrze technologicznym, [in:] Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, ed. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Gorynia M., Jankowska B. (2009): Klastry a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, [in:] GOW - wyzwanie dla Polski, ed. J. Kotowicz-Jawor, PTE, Warszawa.
  5. http://www.wklaster.pl
  6. Miszczak K. (2010): Polityka rozwoju oparta na klastrach w przestrzeni kreatywnych aglomeracji, [in:] Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, ed. S. Korenik, A. Dybała, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
  7. Olko S. (2010): Zarządzanie procesami transferu technologii w klastrach regionalnych, [in:] Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych: zarządzanie - strategia - analiza, ed. R. Borowiecki, A. Jaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
  8. Staszewska J. (2010): Wykorzystanie klasteringu dla sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, [in:] Przedsiębiorczość, rozwój, zarządzanie, ed. R. Barcik, G. Biesok, M. Jakubiec, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
  9. Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce(2009): Wydawnictwo PARP, Warszawa.
  10. Wyrwa D. (2008): Wpływ klastrów na konkurencyjność i innowacyjność regionów, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, ed. L. Woźniak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.57
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu