BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrowolski Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Polska w strefie i poza strefą euro - zagrożenia i korzyści w świetle nowych uwarunkowań politycznych i gospodarczych
Poland in and outside the Euro Zone - Risks and Benefits in the Light of New Political and Economic Determinants
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 3, s. 29-58, tab., bibliogr. 15 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Strefa euro, Polityka gospodarcza państwa, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Eurozone, State economic policy, Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G20
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy korzyści i zagrożeń związanych z przyjęciem przez Polskę euro, w świetle aktualnych uwarunkowań politycznych i gospodarczych. W tym celu wykorzystano następujące metody badawcze: badania literaturowe, metodę intuicyjną oraz metodę statystyki opisowej. Polska od dwóch lat spełnia kryteria nominalnej konwergencji, poza uczestniczeniem w mechanizmie ERM II, jednak sytuacja polityczna w kraju wyklucza podjęcie działań prowadzących do przystąpienia do strefy euro. Nieznany jest także przyszły kształt tego ugrupowania, gdyż planowana jest jego ściślejsza integracja. Teoretyczna analiza wskazuje, że proces globalizacji utrudnia krajom średniej wielkości, o otwartej gospodarce prowadzenie autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej, utrata więc tych narzędzi po przyjęciu euro nie powinna stanowić zagrożenia dla długofalowego wzrostu gospodarczego, nawet w sytuacji wystąpienia szoków asymetrycznych. Wykorzystane wówczas mogą zostać rynkowe mechanizmy przywracania równowagi oraz polityka fiskalna. Gospodarka skorzysta ponadto na eliminacji kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego w strefie euro. Przeprowadzone analizy wskazują, że przy odpowiedniej polityce gospodarczej możliwe jest wykorzystanie szansy na szybsze tempo wzrostu PKB, związanej z przyjęciem wspólnej waluty. Wystąpić mogą również koszty przyjęcia euro, wynikające z utraty przez banki dochodów z wymiany walut i transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, przeprowadzanych przez klientów, a także z możliwością powstawania baniek spekulacyjnych, w wyniku nadmiernego wzrostu konsumpcji, przy ewentualnych zbyt niskich stopach procentowych. Oczekiwane korzyści powinny jednak przewyższać ewentualne straty. (abstrakt oryginalny)

This article analyzes the benefits and risks of Poland adopting the euro in the light of current political and economic conditions. For this purpose, the following research methods were used: literature research, intuitive method and descriptive statistics. Poland has fulfilled the criteria for nominal convergence for two years, apart from participating in the ERM II mechanism, but the political situation in the country precludes the adoption of measures leading to the euro zone. The future shape of this zone is yet unknown, as its closer integration is planned. Theoretical analysis indicates that the process of globalization makes it difficult for medium-sized, open-economy countries to pursue autonomous monetary and exchange rate policy, so the loss of these instruments after the adoption of the euro should not jeopardize long-term economic growth, even in the case of asymmetric shocks. The market mechanisms of restoring the balance and fiscal policy may then be used. The economy will also benefit from the elimination of transaction costs and exchange rate risks in the euro zone. The analysis shows that it is possible to use the opportunity for faster GDP growth associated with the adoption of the common currency if the right economic policy is pursued. Adopting the euro may also incur costs. For banks it can be the loss of foreign exchange earnings and commissions on FX hedge transactions. For the economy it can be the possibility of speculative bubbles, as a result of excessive consumption growth, caused by possibly too low interest rates. Expected benefits should, however, outweigh any losses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europejski Bank Centralny (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016). Raport o konwergencji: http://www.ecb.europa.eu/pub/convergence/html/index.en.html (07/08. 2017).
 2. Grabek G, Kłos B. (2008). Wybrane skutki przystąpienia małej otwartej gospodarki do unii walutowej. W: P. Krajewski (red.), Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Jankowiak J. (2017). Mało science, dużo fiction w awersji do euro. Rzeczpospolita 31. 01. 2017, B13.
 4. Kawalec S, Pytlarczyk E. (2016). Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty? Warszawa: Poltext.
 5. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78 poz. 483).
 6. Krajewski P. (red.) (2012). Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Ministerstwo Finansów (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Monitor konwergencji nominalnej: http://www.mf.gov.pl (25. 07. 2017).
 8. Ministerstwo Finansów (2008). Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę: http://www.mf.gov.pl (07/08. 2017).
 9. Narodowy Bank Polski (2009). Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 10. Narodowy Bank Polski (2014). Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro: http://www.nbp.pl (07/08 2017).
 11. Orłowski W. (2017). Polska i euro: księga strachów. Rzeczpospolita 7. 06. 2017, A11.
 12. Pietrucha J, Żabińska J. (red.) (2014). Zarządzanie gospodarcze w strefie euro. Warszawa: Difin.
 13. Rada Ministrów RP (2010). Wieloletni plan finansowy państwa 2010-2013: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d31b1051-3f99-4148-be1ddf312e04e2f5&groupId=764034 (07/08 2017).
 14. Ustawa o finansach publicznych z 27. 08. 2009 (Dz. U. 157 poz. 1240).
 15. Wojtyna A. (2017). Warto rozmawiać o euro. Rzeczpospolita 28. 03. 2017. B12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu