BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skubiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Funkcjonowanie placówek edukacyjnych w kontekście niwelowania dysproporcji rozwojowych
Education as a Tool for Eleminating Development Disparities
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 167-172, rys., bibliogr. 5 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Edukacja, Nierówności społeczne, Rozwój szkolnictwa, Nierówności dochodowe
Education, Social inequality, Development of education, Income inequalities
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I24, I25
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce powiększa się przepaść między regionami, na niekorzyść najbiedniejszych, czego wynikiem jest także narastanie nierówności dochodowych w społeczeństwie. Co więcej, istniejące nierówności dochodowe mogą również ograniczyć perspektywy dochodów przyszłych pokoleń. W artykule omówiono style zarządzania placówką edukacyjną w kontekście możliwości rozwijania umiejętności kluczowych pożądanych na współczesnym rynku pracy i dla przyszłości, które przyczynić się mogą do niwelowania dysproporcji rozwojowych. Hipoteza badawcza: zmiana sposobu zarządzania placówką edukacyjną może stanowić skuteczne narzędzie rozwijania umiejętności kluczowych pożądanych na współczesnym rynku pracy i dla przyszłości. Metody: obejmują zarówno dane pierwotne, jak i wtórne, w tym: studia literaturowe dotyczące opracowań zwartych, a także czasopism i innych publikacji, analizy statystyczne, wnioskowanie, synteza dla całościowego opracowania. Problem rozwijania u dzieci i młodzieży pożądanych przez pracodawców umiejętności jest trudnym zagadnieniem, które wymaga szerokiej gamy rozwiązań. Nie mniej w świecie rosnących nierówności dochodowych, koncentracja na kapitale własnym edukacji, może stanowić skuteczne podejście do rozwiązania tego problemu w dłuższym horyzoncie czasowym.(abstrakt oryginalny)

There is a growing gap among the regions in Poland to the disadvantage of the poorest, leading to the growth of earning income inequalities in the society. Furthermore, the existing income inequalities can also limit the income prospects for future generations. In the article, the author attempts to create a model for management of an educational institution that responds to contemporary development challenges. Research hypothesis: the change in management of an educational institution is an effective tool to minimize development disproportions. Methods: include both primary and secondary data as well as literature studies on compact studies, as well as journals and other publications, statistical analysis, reasoning, synthesis for the overall study. The implications for educational policy are clear. An educational policy focused on its own capital can be a very effective tool for increasing earnings mobility between generations and reducing income inequalities in time and therefore can be as an effective tool for growth. The problem of eliminating development disparities and income inequalities is a difficult issue that requires a wide range of solutions. Nonetheless, in the world of growing inequalities, the concentration on own educational capital can be as an effective approach to solve this problem in the long term.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budnikowski A., Dabrowski D., Gąsior U., Macioł S., Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, http://www.e- mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/946, (data dostępu 05.06.2015).
  2. Domański B. (2000), Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we Polsce, w: Hryniewicz J. T., Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2 (2).
  3. Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills (2015), OECD.
  4. Schulte-Markwort M. (2015), Burnout-Kids: Wie das Prinzip Leistung unsere Kinder überfordert, Gebundene Ausgabe.
  5. Monitoring Environmental Progress (MEP). A Raport on Work in Progress (1995), World Bank, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu