BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślak Beata (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Istota danin publicznych stanowiących dochód budżetu gminy na tle zadań realizowanych przez samorząd gminy - wybrane zagadnienia prawne
The Essence of Public Levies Which Constitute the Revenue of the Commune Budget Against the Background of Tasks Carried out by the Local Government - Selected Legal Issues
Źródło
Krytyka Prawa, 2017, T. 9, Nr 2, s. 2-25, bibliogr. 66 poz.,
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zadania samorządu terytorialnego, Dochody gminy, Finanse publiczne
Local government, Local government task, Local revenues, Public finance
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
W niniejszym artykule analizie zostanie poddana sytuacja prawno-finansowa samorządu gminy w odniesieniu do rodzajów i istoty dochodów gminy na tle zadań wykonywanych przez samorząd gminy. Samorząd gminy realizuje zadania publiczne, których zakres wyznaczony jest przez obowiązujące przepisy konstytucyjne i ustawowe. Na realizację zadań gmina otrzymuje z budżetu państwa środki finansowe, posiada również dochody własne, na wysokość których może mieć wpływ, jednak jedynie w granicach ustalonych przez ustawy. W niniejszym artykule zostaną wskazane rodzaje zadań, jakie ustawodawca nakłada na gminę oraz rodzaje i cechy szczególne danin publicznych stanowiących źródło finansowana tych zadań.(abstrakt oryginalny)

The legal and financial situation of commune government regarding to types and essence of the commune's income on the background of tasks performed by commune government will be the subject of analysis in this article. The commune government performs public tasks whose scope is determined by the applicable constitutional and statutory provisions. The community receives funds for the implementation of tasks from the state budget. It also has its own income which may be affected by it but only within the limits set by the law. The types of tasks that the legislator imposes on the commune and the types and special features of the public contributions that are the source of financing of these tasks will be indicated in this article.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berezowska E., Decentralizacja systemu finansów publicznych w Polsce - dokonania i potrzeby, "Finanse Komunalne" 2010, 1-2.
 2. Bień-Kacała A., Zasadza władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005.
 3. Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998.
 4. Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014.
 5. Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Warszawa 2011.
 6. Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008.
 7. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012.
 8. Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E., Dochody gmin z podatków i opłat, Warszawa 1998.
 9. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.
 10. Dobaczewska A., O elastycznych formach finansowania zadań publicznych w XXI w., [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010.
 11. Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011.
 12. Dzwonkowski H., Pojęcie daniny publicznej, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2012.
 13. Dzwonkowski H., Gliniecka J., Opłaty, [w:] Prawo podatkowe, Warszawa 2006.
 14. Dzwonkowski H., Gliniecka J. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013.
 15. Etel L., Co trzeba zmienić w podatkach i opłatach lokalnych?, [w:] A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol (red.), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójtowicz, Lublin 2011.
 16. Etel L., Pojęcie podatku, [w:] L. Etel (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2008.
 17. Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany, Białystok 2013.
 18. Etel L., Popławski M., Podatki lokalne, [w:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, Warszawa 2012.
 19. Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2005.
 20. Feret E., Formy organizacyjno-prawne finansowania samorządowych zadań publicznych, Rzeszów 2013.
 21. Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005.
 22. Gliniecka J., Opłaty, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2012.
 23. Gliniecka J., Aspekty funkcjonalne opłat w polskim systemie danin publicznych - stan obecny i perspektywy (tezy wystąpienia), "Finanse Komunalne" 2010, 1-2.
 24. Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
 25. Glumińska-Pawlic J., Podatkowe źródła dochodów gmin - wymiar, pobór, egzekucja. Wybrane problemy, [w:] J. Czempas (red.), Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Katowice 2006.
 26. Glumińska-Pawlic J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: studium finansowoprawne, Katowice 2003.
 27. Gorgol A., Kontrowersyjne aspekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego z udziałów we wpływach z podatków dochodowych, [w:] E. Chojna-Duch (red.), Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2006.
 28. Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 29. Hajdys D., Rola jednostek samorządu terytorialnego w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu w Polsce, [w:] L. Patrzałek (red.), Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego, Poznań 2010.
 30. Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015.
 31. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje), Białystok 2011.
 32. Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 33. Kosikowski C., Salachna J.M. (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, Warszawa 2012.
 34. Krzywoń A. Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
 35. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.
 36. Małecki J., Refleksje o etosie prawa finansowego, [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010.
 37. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2014.
 38. Mastalski R., Konstytucyjne podstawy prawa podatkowego, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001.
 39. Miemiec M., Zadania samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013.
 40. Miemiec W., Dochody jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013.
 41. Miemiec W., Transfery środków pieniężnych pomiędzy budżetem państwa a budżetami jednostek samorządu terytorialnego - wybrane aspekty finansowoprawne, "Finanse Komunalne" 2010, 1-2.
 42. Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005.
 43. Miemiec W., Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - podstawowe założenia, [w:] W. Miemiec i B. Cybulski (red.), Samorządowy poradnik budżetowy na 2004 rok, Warszawa 2004.
 44. Miemiec W., Wstrzymanie decentralizacji finansów samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2001, 5.
 45. Miemiec W., Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczających samodzielność finansową gmin - wybrane zagadnienia teoretycznoprawne, "Samorząd Terytorialny" 1997, 10.
 46. Miemiec W., Miemiec M., Konstytucyjne gwarancje samodzielności samorządu terytorialnego, "Acta Universitatis Wratislaviensis", No 2018, "Przegląd Prawa i Administracji", XXXVIII, Wrocław 1997.
 47. Miemiec W., Miemiec M., Podmiotowość publicznoprawna gminy, "Samorząd Terytorialny" 1991, 11-12.
 48. Miszczuk M., Zadania jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007.
 49. Niezgoda A., Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, Warszawa 2012.
 50. Ofiarski Z. Dochody jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec (red.), Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2006.
 51. Ofiarski Z., Dochody jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec i B. Cybulski (red.), Samorządowy poradnik budżetowy na 2004 rok, Warszawa 2004.
 52. Owsiak K., O potrzebie innego spojrzenia na bezpieczeństwo finansów samorządowych, [w:] S. Kańduła (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Poznań 2008.
 53. Pest P., Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych, Warszawa 2016.
 54. Ruśkowski E., Podstawy prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.
 55. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 56. Smoleń P., Opłaty, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2014.
 57. Sochacka-Krysiak H., Lokalne daniny publiczne jako źródło dochodów własnych samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, [w:] S. Kańduła (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Poznań 2008.
 58. Szewc A., Gminna gospodarka finansowa, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012.
 59. Szewczuk A., Administracja samorządowa wobec współczesnych wyzwań, [w:] Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 1995-2010. Księga Jubileuszowa, Szczecin 2010.
 60. Szewczuk A., Filozofia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Metody, narzędzia i procesy, [w:] B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Szczecin 2005.
 61. Szyrski M., Jakość życia mieszkańca gminy - badanie zabezpieczeń normatywnych, [w:] E. Jasiuk (red.), Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa, wybrane aspekty prawne i społeczne, Radom 2012.
 62. Wankiewicz B., Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe, Warszawa 2009.
 63. Wierzbicki J., Werner A., Opodatkowanie spadków i darowizn w Polsce współczesnej, [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010.
 64. Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2014.
 65. Wyrzykowski W., Polski system podatków i opłat w zarysie, Gdańsk 2004.
 66. Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.
 67. Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.147
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu