BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrianova Elena (Tyumen State University, Russia), Tarasova Anna (Tyumen State University, Russia)
Tytuł
The Social Consequences of Government Intervention in Labor Management in Russia
Społeczne konsekwencje interwencji rządu w zarządzaniu pracą w Rosji
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Nielegalne zatrudnienie, Zatrudnienie, Rynek pracy, Test Mann-Whitney
Public administration, Illegal employment, Employment, Labour market, Mann-Whitney test
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J46
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
W artykule omówiono problem rozrostu nieformalnego zatrudnienia w Rosji w wyniku regulacji rynku pracy. Celami niniejszego artykułu są: poszukiwanie wzorców zatrudnienia nieformalnego oraz identyfikacja czynników wpływających na gotowość pracowników do tej formy zatrudnienia. To pozwoli przewidzieć konsekwencje interwencji rządu w sferze pracy. Empiryczną podstawą artykułu są wyniki badań socjologicznych z lat 2006-2016 przeprowadzone w regionie Tyumen. Wykorzystano metody klastrowe, analizę korelacji oraz test U Manna Whitneya. Wykazano, że nieformalne zatrudnienie jest podzielone na dwa zasadniczo różne klastry: przymusowe zatrudnienie wynikające z braku doświadczenia, edukacji, relacji społecznych oraz świadomie wybierane nieformalne zatrudnienie, którego powodem są większe zyski. W artykule przedstawiono różnice między tymi grupami według rodzaju motywacji, poziomu dobrobytu społecznego, sposobów zaangażowania w nieformalną pracę oraz reakcji na działania podejmowane przez rząd.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of the proliferation of informal employment in Russia as a result of state regulation of the labor market. The purposes of this article are: the search for patterns of informal employment; identification of factors that determine the willingness of employees to this particular form of employment. That will predict the consequences of government intervention in the labor sphere. The empirical base of the work were the results of sociological research 2006-2016 in the Tyumen region. The methods of cluster, correlation analysis and Mann-Whitney U-Test are used. It is shown that informal employment is divided into two fundamentally different clusters: the forced work that way due to lack of experience, education, social relationships and consciously chosen form of informal employment as a more profitable for themselves. The article shows the difference between these groups by type of motivation, the level of social well-being, ways of involvement in informal employment and reaction to the government impact.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barsukova S.Y. (2003), Formal and informal employment: paradoxical similarity against the background of obvious differences, "Sociological Studies", no. 7, pp. 3-15.
 2. Binay M. (2015), Optimal Informal Employment Ratio for Turkish Economy, in: 4th World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM-2015), "Procedia Economics and Finance", pp. 598-602, DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00960-0.
 3. Bologna J. (2016), The effect of informal employment and corruption on income levels in Brazil, "Journal of Comparative Economics", August 2016, no. 44 (3), pp. 657-695, DOI: 10.1016/j.jce.2015.12.001.
 4. De Soto E. (1995), The Other Path. The invisible revolution in the «third» world, Catallaxy, Moscow.
 5. Feige E.L. (1990), Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach, "World Development", vol. 18, no. 7, pp. 989-996.
 6. Fernández A., Meza F. (2015), Informal employment and business cycles in emerging economies: The case of Mexico, "Review of Economic Dynamics", April 2015, vol. 18, issue 2, pp. 381-405, DOI: 10.1016/j.red.2014.07.001.
 7. Gershoni J. (1999), Budgets time and informal economic activity, "Informal Economy. Russia and the World", Logos, Moscow, pp. 343-355.
 8. Gimpelson V. (2013), Third of Russians prefer "shadow" labor, "The National Research University "Higher School of Economics", Moscow, https://iq.hse.ru/news/177669569.html, (access: 20.10.2016).
 9. Gimpelson V., Kapeliushnikov R. (eds.) (2014), In the Shadow of Regulation: Informality in the Russian Labor Market, HSE (in Russian), Moscow.
 10. Granovetter M. (1992), The Sociological Approaches to Labor Market Analysis: A Social Structural View, in: Granovetter M., Swedberg R. (eds.), The Sociology of Economic Life, Westview Press, Boulder, pp. 233-257.
 11. Grossman G. (1977), The "Second Economy" of the USSR, "Problems of Communism", no. 5.
 12. Gutmann P.M. (1979), Statistical Illusions, Mistaken Policies, "Challenge", vol. 6, no. 22, pp. 14-17.
 13. Hart K. (1999), Informal income and urban employment in Ghana, in: Shanin T. (ed.), The Informal Economy: Russia and the world, Logos, Moscow, pp. 532-536.
 14. Kaźmierczyk J. (2008), Fundusz pracy jako pozabudżetowe narzędzie ochrony socjalnej i zmniejszania bezrobocia, in: Marchewka-Bartkowiak K. (ed.), Pieniądz, budżet i rynek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, pp. 141-150.
 15. Kaźmierczyk J. (2013), Konsensus Poznański i Konsensus Azjatycki - jak daleko do Konsensusu Waszyngtońskiego? Analiza porównawcza. Pierwsze spostrzeżenia, in: Ekonomia dla przyszłości: odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych: IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, p. 65.
 16. Kaźmierczyk J., Nowak, D. (2013), Czy kryzys węgierski można potraktować jako przykład kryzysu modelu gospodarki?, in: Owsiak S., Pollok A. (ed.), W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 43-59.
 17. Latov Yu. V. (2001), Outside the law economy: essays about the theory and history of shadow economy, Moscow Public Scientific Fund, Moscow.
 18. Lopez-Ruiz M., Benavides F.G., Artazcoz L., Vives A. (2016), Informal employment, unpaid care work, and health status in Spanish-speaking Central American countries: a gender-based approach, "International Journal of Public Health", vol. 62, issue 2, 29 August 2016, pp. 209-218, DOI: 10.1007/s00038-016-0871-3.
 19. Magidimisha H.H., Gordon S. (2015), Profiling South African gender inequality in informal self-employment, "Journal of Gender Studies", 4 May 2015, vol. 24, no. 3, pp. 275- 292, DOI: 10.1080/09589236.2013.841569.
 20. Malysheva E. (2016), Self-employed will be withdrawn from the shadows, "The Gazeta.ru", 17.02.2016, https://www.gazeta.ru/business/2016/02/16/8077541.shtml (access: 20.10.2016).
 21. Portes A., Castells М., Benton L.A. (eds.) (1989), The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries, MD: The Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 135-149.
 22. Sahoo B.K., Neog B.J. (2016), Heterogeneity and participation in informal employment among non-cultivator workers in India, "International Review of Applied Economics", vol. 31, issue 4, 19 November 2016, pp. 437-467, DOI: 10.1080/02692171.2016.1257584.
 23. Selwaness I., Zaki C. (2015), Assessing the impact of trade reforms on informal employment in Egypt, "The Journal of North African Studies", vol. 20, issue 3, 10 January 2015, p. 24, DOI: 10.1080/13629387.2014.997717.
 24. Tarasova A.N. (2004), Socio-demographic characteristics of informal employed population in the labour market of Tyumen, in: Sociology today: a mosaic of areas, approaches and methods, Univers-Grupp, Samara, vol. 1, pp. 213-217.
 25. The Ministry of Finance and Rosstat differ in evaluation of the volume of "grey wages" (2016), "The Journal Kommersant.ru", 17.10.2016, http://kommersant.ru/doc/3118422, (access: 20.10.2016).
 26. Varshavskaya E., Donova I. (2003), Informal employment: the portrait of "an unknown woman", "Man and labor", no. 11, p. 45.
 27. Williams C.C., Horodnic I.A. (2015), Self-employment, the informal economy and the marginalisation thesis: Some evidence from the European Union, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research", 13 April 2015, vol. 21, issue 2 , pp. 224-242, DOI: 10.1108/IJEBR-10-2014-0184.
 28. Xue J., Gao W., Guo L. (2014), Informal employment and its effect on the income distribution in urban China, "China Economic Review", vol. 31, December 31 2014, pp. 84- 93, DOI: 10.1016/j.chieco.2014.07.012.
 29. Zaslavskaya T.I., Shabanova M.A. (2002), Illegal labor practices and social transformations in Russia, "Sociological Research", no. 4, pp. 3-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu