BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska), Frankowska Marzena (Uniwersytet Szczeciński), Havierniková Katarína (Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia)
Tytuł
Cluster Policy as a Determining Factor for Development of World Class-Clusters
Polityka klastrowa jako czynnik determinujący rozwój klastrów światowej klasy
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 33-56, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Zarządzanie, Rozwój, Konkurencyjność
Business cluster, Management, Development, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ., This paper is a part of particular goal of the project VEGA 1/0953/16 - The evaluation of clusters´ impact measurement on regional development of the Slovak Republic.
Abstrakt
Celem artykułu była charakterystyka znaczenia polityki klastrowej dla rozwoju klastrów światowej klasy. W artykule wskazano, że funkcjonujące klastry w krajach członkowskich Unii Europejskiej mają bardzo zróżnicowany charakter, co jest efektem m.in. różnych uwarunkowań ich rozwoju (endo- i egzogenicznych). Wraz z rozwojem koncepcji klasteringu zwiększało się zainteresowanie oraz zaangażowanie władz publicznych na poziomie europejskim, narodowym i regionalnym w procesie bezpośredniego i pośredniego wspierania rozwoju klastrów. Tego typu wsparcie było i wciąż jest elementem dotychczasowej polityki klastrowej. Polityka ta z założenia poprzez różne podejmowane działania i instrumenty, w skoordynowany sposób stymulujące rozwój klastrów, przyczynia się do maksymalizowania efektu synergii klastrowej, przyspieszenia wzrostu gospodarczego, poprawy konkurencyjności gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Istotnym elementem tej polityki jest stymulowanie interakcji i powiązań pomiędzy biznesem, sektorem B+R, instytucjami otoczenia biznesu oraz lokalnymi i krajowymi agencjami rządowymi. Dla zobrazowania wpływu polityki klastrowej na rozwój klasteringu oraz klastrów klasy światowej, dokonano analizy porównawczej polityki klastrowej realizowanej w Niemczech i we Francji. Klastry pomimo, że stanowią przykład organizacji o charakterze rynkowym, to potrzebują aktywnego wsparcia publicznego. Współczesna polityka klastrowa w poszczególnych krajach UE ma często horyzontalny charakter. W wielu przypadkach koncentruje się na oferowaniu publicznego wsparcia dla rozwoju klastrów o największym potencjale konkurencyjnym, mających realną szansę uzyskania statusu klastra światowej klasy. Klastry tego typu wykazują zdolność rozwoju silnych klastrowych łańcuchów wartości poprzez aktywną działalność B+R oraz międzynarodową współpracę z kluczowymi interesariuszami. Osiągnięcie poziomu klastra światowej klasy wymaga doskonałości w zarządzaniu klastrem. Tym samym koncepcje klastra światowej klasy, jak i doskonałości zarządzania klastrem kreują wciąż nowe strategiczne wyzwania dla menedżerów klastrów. (abstrakt oryginalny)

The article aims to characterize the significance of cluster policy (cluster-based policy) for the development of world-class clusters. It indicates that the clusters functioning in the European Union (EU) member states are of very diversified nature, which ensues, inter alia, from different conditions (endo - and exogenous) of their development. The evolution of the clustering concept contributed to a greater interest and engagement of governmental organizations of European, national and regional levels in the process of direct and indirect support of cluster development. This kind of support is attributed to cluster policy. This policy, in principle, owing to various actions and instruments undertaken in coordination and stimulating the growth of clusters is supposed to contribute to the maximization of cluster synergy effect, accelerate economic growth, improve the competitiveness of an economy and the development of a knowledge-based economy. A crucial element of this policy is stimulating interactions between business, R&D sector, business support institutions and local and national government agencies in the development process of entrepreneurial ecosystems.The impact of the cluster policy on the cluster development and formation of world-class clusters is presented at the example of German and French cluster policy which focuses on building the cluster management excellence. Although they constitute an example of an organization of commercial nature, clusters necessitate active public support. Contemporary cluster policy particularly in EU countries is frequently of horizontal nature. It often consists in offering public support for the development of clusters of the greater competitive potential, which have the real chance of obtaining world-class cluster status. Owing to active R&D activity and international cooperation with key stakeholders, clusters of this type demonstrate the ability to develop strong cluster value chains. The achievement of the world-class cluster level requires cluster management excellence. Hence, the concepts of world-class clusters and cluster management excellence continuously create new strategic challenges for cluster management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthurs D., Cassidy E., Davis Ch.H., Wolfe D., Indicators to support innovation cluster policy, "International Journal of Technology Management" 2009, vol. 46, no. 3, pp. 263-279.
 2. Barsoumian S., Severin A., van der Spek T., Eco-innovation and national cluster policies in Europe. A qualitative review, Greenovate Europe EEIG, Brussels 2011.
 3. Bialic-Davendra M., An investigation of a new concept of world-class clusters in Europe: a case study of the Visegrad Group of countries, "Journal of Competitiveness" 2011, no. 2, pp. 43-57.
 4. Christansen Th., Lämmer-Gamp Th., Meier zuKöcker G., Let's make a perfect cluster policy and cluster programme. Smart recommendations for policy makers, Innovation + Technik GmbH, Berlin, Copenhagen 2012.
 5. Dambron P., Les clusters en France. Pourquoi les pôles de compétitivité?, L'Harmattan, Paris 2008.
 6. Dohse D., Taking regions seriously: recent innovations in German Technology Policy, [in:] Innovation clusters and interregional competition, J. Bröcker, D. Dohse, R. Soltwedel (eds.), Springer, Heidelberg 2003.
 7. Duranton G., California Dreamin': the feeble case for cluster policies, "Review of Economic Analysis" 2011, vol. 3, pp. 3-45.
 8. EU best practice in cluster development policy, Maxwell Stamp PLC, Selectio, Zagreb 2012, pp. 27-28, https://poduzetnistvo.gov.hr (access: 1.12.2016).
 9. Europa InterCluster, White paper: the emerging of European world-class clusters, Europa InterCluster, Brussels 2010.
 10. European Commission, Innovation clusters in Europe: a statistical analysis and overview of current policy support, http://www.central2013.eu(access: 12.10.2016).
 11. European Commission, The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: main statistical results and lessons learned, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2008.
 12. European Commission, Towards world-class clusters in the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2008.
 13. European Commission, Towards world-class clusters in the European Union: implementing the broad-based innovation strategy, http://eur-lex.europa.eu (access: 12.10.2016).
 14. Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Unternehmen region, Berlin 2015, https://www.bmbf.de/pub/Unternehmen_Region_2_2015.pdf (access: 1.12.2016).
 15. Hantsch S., Kergel H., Lämmer-Gamp Th., Meier zuKöcker G., Nerger M., Cluster management excellence in Germany, European Secretariat for Cluster Analysis, Berlin 2013.
 16. http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles (access: 1.12.2016).
 17. http://www.aerospace-valley.com/en(access: 1.12.2016).
 18. http://www.dolinalotnicza.pl/en/about-us/ (access: 1.12.2016).
 19. INNO AG, Clusters and clustering policy: a guide for regional and local policy makers, Committee of Regions, Brussels 2010.
 20. Izsak K., Ketels Ch., Meier zuKöcker G., Lämmer-Gamp Th., Smart guide to cluster policy, European Commission, Brussels 2016.
 21. Jacquet N., Darmon D., Les Pôles de compétitivité - le modelefrançais, la Documentation Française, Etudes, Paris 2005.
 22. Ketels Ch., Clusters, cluster policy, and Swedish competitiveness in the Global Economy, The Globalisation Council, Västeras 2009.
 23. Ketels Ch., Protsiv S., European Cluster Panorama 2016, Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics, Stockholm 2016.
 24. Konstantynova A., Wilson J., Comparing cluster policies: an analytical framework, Orkestra Working Paper Series in Territorial Competitiveness, San Sebastian 2014.
 25. Koschatzky K., Kroll H., Which side of the coin? The regional governance of science and innovation, "Regional Studies" 2007, vol. 41, pp. 1115-1127.
 26. Kuah A.T., Cluster theory and practices: advantages for the small business locating in a vibrant cluster, "Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship", vol. 4, no. 3, pp. 206-228.
 27. Lehmann T., Benner M., Cluster policy in the light of institutional context - a comparative study of transition countries, "Administrative Sciences" 2015, vol. 5, pp. 188-212.
 28. Mauroner O., Innovation clusters and public policy - the case of a research-driven cluster in Germany, "American Journal of Industrial and Business Management" 2015, vol. 5, pp. 736-747.
 29. Martin Ph., Mayer Th., Mayneris F., Public support to clusters: a firm level study of French "Local Productive Systems", "Regional Science and Urban Economics" 2011, vol. 41, no. 2, pp. 108-123.
 30. Njøs R., Jakobsen S.-E., Cluster policy and regional development: scale, scope, and renewal, "Regional Studies, Regional Science" 2016, vol. 3, no. 1, pp. 146-149.
 31. OECD, Cluster policies, www.oecd.org/innovation/policyplatform/48137710.pdf.
 32. OECD, Competitive regional clusters - national policy approaches, OECD Reviews of Regional innovation, Paris 2007.
 33. Okamuro H., Nishimura J., Local management of national cluster policies: comparative case studies of Japanese, German and French biotechnology clusters, "Administrative Sciences" 2015, vol. 5, pp. 213-239.
 34. Polozhentseva Y., Klevtsova M., Instruments of development of cluster policy: stages, models, international practice, "Procedia Economics and Finance" 2015, vol. 27, pp. 529-537.
 35. Przygodzki Z., State of play and sectoral differentiation of clusters in Visegrad Group Countries and in Germany in the context of increasing competitiveness, "Comparative Economic Research" 2012, vol. 15, no. 1, pp. 61-81.
 36. Schretlen J.H., Dervojeda K., Jansen W., Schaffmeister B., Uncovering excellence in cluster management, PWC, Amsterdam 2011.
 37. Trandafir M., Panaitescu M., Clusters and financial resources management in the context of the EU strategy for the Danube region, "Journal of Danubian Studies and Research" 2015, vol. 5, no. 1, pp. 79-90.
 38. Uyarra E., Ramlogan R., The effects of cluster policy on innovation, Nesta Working Paper 2012, no. 12/05.
 39. Zhelev P., Cluster policy and smart specialization - the case of Bulgaria, "Journal of US-China Public Administration" 2014, vol. 11, no. 9, pp. 742-749.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.59
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu