BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwa Joanna (University of Zielona Góra)
Tytuł
Territorial Dimension of Development as A New Paradigm of The European Cohesion Policy for The Years 2014-2020
Terytorialny wymiar rozwoju jako nowy paradygmat europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 476, s. 39-48, bibliogr. 32 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local and Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka spójności, Rozwój
Regional development, Cohesion policy, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zasadniczych zmian w podejściu do programowania i finansowania rozwoju w latach 2014-2020, przedstawienie mechanizmów i instrumentów polityki miejskiej wspieranych środkami unijnymi, a także praktycznych aspektów dotyczących delimitacji terytorialnej miejskich obszarów funkcjonalnych. Rozważania oparte są na studiach programowych dokumentów źródłowych dotyczących obszarów funkcjonalnych(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify the fundamental changes in the approach to programming and financing the development in the years 2014-2020, to present mechanisms and instruments of urban policy supported by EU funds, as well as practical aspects concerning territorial delimitation of urban functional areas. Considerations shall be based on studies of program source documents relating to functional areas(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020. W kierunku sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, 2011, Gödöllő.
 2. Barca F., 2009, An Agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf.
 3. Gawroński H., 2014, Zintegrowane zarządzanie jednostkami terytorialnymi w perspektywie finansowej 2014-2020, Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, tom. 18, pp. 51-67.
 4. Grochowski M., 2014, Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju. Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi, Mazowsze Studia Regionalne, nr 15, pp. 119-136.
 5. Heffner K., 2015, Obszary funkcjonalne miast - problemy z kształtowaniem i funkcjonowaniem obszarów wiejskich, Studia Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, nr 161, pp. 59-74.
 6. Heffner K., Gibas P., 2013, Obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych w Polsce, [in:] A. Nowakowska (ed.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Kaczmarek T., 2014, Miejskie obszary funkcjonalne w świetle krajowych dokumentów strategicznych i planistycznych, [in:] T. Kaczmarek (ed.) Delimitacja poznańskiego obszaru metropolitalnego, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 26, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. Kaźmierczyk J., 2014, Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jej regionalny charakter (przykład banków w Polsce), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 1, pp. 119-132.
 9. Klasik A., Kuźnik F., Szczupak B., 2013, Polityka miejska w regionie, [in:] A. Nowakowska (ed.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Kogut-Jaworska M., 2013, Miejski wymiar polityki spójności Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - implikacje dla polskich regionów, Zarządzanie i Finanse, Rok 2013 (11), nr 2, cz. 3, pp. 223-233.
 11. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 12. Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A., 2011, Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Mantey D., 2013, Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi, Samorząd Terytorialny, nr 6, pp. 5-14.
 14. Markowski T., 2011, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CXXXIV, pp. 25-44.
 15. Nowakowska A., 2015, Zintegrowane plany rozwoju - w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, [in:] A. Nowakowska (ed.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Noworól A., 2013, Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 17. Obrębalski M., 2014, Kontrowersje wokół zintegrowanych inwestycji terytorialnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, nr 333, pp. 63-70.
 18. Szafranek E., 2015, Zintegrowane inwestycje terytorialne jako narzędzie budowy potencjału obszarów funkcjonalnych. Przykład Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, nr 392, pp. 109-118.
 19. Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, nr 85(2), pp. 173-197.
 20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 1579.
 21. Żuk A., 2012, Ukierunkowane terytorialnie zintegrowane podejście do rozwoju Unii Europejskiej w kontekście roli polityki spójności do 2020 r., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej, nr 269, pp. 241-248.
 22. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 23. Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A., 2011, Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Mantey D., 2013, Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi, Samorząd Terytorialny, nr 6, pp. 5-14.
 25. Markowski T., 2011, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CXXXIV, pp. 25-44.
 26. Nowakowska A., 2015, Zintegrowane plany rozwoju - w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, [in:] A. Nowakowska (ed.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 27. Noworól A., 2013, Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 28. Obrębalski M., 2014, Kontrowersje wokół zintegrowanych inwestycji terytorialnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, nr 333, pp. 63-70.
 29. Szafranek E., 2015, Zintegrowane inwestycje terytorialne jako narzędzie budowy potencjału obszarów funkcjonalnych. Przykład Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, nr 392, pp. 109-118.
 30. Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, nr 85(2), pp. 173-197.
 31. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 1579.
 32. Żuk A., 2012, Ukierunkowane terytorialnie zintegrowane podejście do rozwoju Unii Europejskiej w kontekście roli polityki spójności do 2020 r., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej, nr 269, pp. 241-248.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.476.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu