BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Michał (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego)
Tytuł
Podstawy prawne instytucji oceny wpływu (OSR) w Polsce
Legal Basis of Impact Assessment in Polish Legislative Process
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 180-195, bibliogr. 17 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Prawodawstwo, Projekty ustaw, Regulacja ekonomiczna, Inwestycje alternatywne
Legislation, Legislation drafts, Economic regulations, Alternative investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W tekście zostają omówione podstawy polskiego systemu Oceny Skutków Regulacji (OSR). Narzędzie to zostało stworzone w celu zracjonalizowania procesu legislacyjnego, a także poprawienia jego transparentności i wpływu obywateli na jego przebieg. Ocena wpływu ma za zadanie pomóc legislatorom przewidzieć skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe danej regulacji oraz cenić, w jakim stopniu jest ona rzeczywiście wskazana. Do polskiego prawa narzędzia te zostały wprowadzone przede wszystkim na mocy międzynarodowych zobowiązań i to właśnie zagraniczne wzorce często stanowiły inspiracje dla poszczególnych rozwiązań. Jednakże wielu autorów wskazuje na niewłaściwe funkcjonowanie OSR w Polsce, stąd przedstawienie podstaw systemu ma na celu zweryfikowanie tych tez. Prześledzone zostanie przede wszystkim prawne umocowanie poszczególnych rozwiązań, z delikatnym wypunktowaniem ich praktycznego funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

Main aim of this text is to discuss basis of polish Impact Assessment system, called OSR. This tool was to provide rational legislative process and improving its transparency and citizens' influence on it as well. Impact Assessment was created in order to help lawmakers predict social, economic and environmental effects of a regulation and assess an extent, to which it is desirable. These tools were introduced to polish law mainly due to international commitments. But many authors point out improper functioning of OSR, so presenting system's basis is to facilitate verification of these theses. Foremost, place in legal system of particular solutions is the thing that will be investigated, with some pointing out its practical functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
 3. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu Rzeczypospolitej (tekst jedn. Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
 4. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej, wg stanu prawnego po zmianie z dnia 7 lipca 2016 r. (M.P. 2016, poz. 634).
 5. Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 113, poz. 1146).
 6. Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979).
 7. Analiza działalności ustawodawczej sejmu VI kadencji, red. M. Żuralska, aut. O. Kazalska, J. Maśnicki, M. Żuralska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012, http:// ratiolegis.wpia.uw.edu.pl/images/stories/Analiza_dzialalnosci_ustawodawczej_Sejmu_VI_kadencji.pdf (dostęp w dniu 10.01.2017 r.).
 8. Nowak-Far A., Ocena Skutków Regulacji (OSR) - regulacja instrumentem polityki, (w:) Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, red. A. Chabier, M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 9. Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, red. W. Szpringer, W. Rogowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 10. OECD, Recommendation of the council of the OECD on improving the quality of government regulation, Paris 1995, http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=OCDE/GD(95)95 (dostęp w dniu 18.01.2017 r.).
 11. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja Sejmu - podsumowanie w liczbach, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=0050D4C29C37DA62C1257EE5003C48DD (dostęp w dniu 10.01.2017 r.).
 12. Staśkiewicz W., Materiały edukacyjne z wykładu specjalizacyjnego na WPiA UW. Teoria i praktyka legislacji (legisprudencja).
 13. Sternik A., Ocena Skutków Regulacji - metody i podejścia na przykładzie systemu oceny skutków Komisji Europejskiej, (w:) Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, red. A. Chabier, M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 14. Szpringer W., Rogowski W., Problemy metodologiczne oceny skutków regulacji w Polsce - czy powstają nowe perspektywy ekonomicznej analizy prawa?, (w:) Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, red. W. Szpringer, W. Rogowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 15. Wierzbicki J., Ocena skutków regulacji w projektach aktów prawnych dotyczących finansów publicznych - obserwacje i wnioski de lege ferenda, (w:) Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, red. W. Szpringer, W. Rogowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 16. Wronkowska S., Na czym polega dobra legislacja?, "Przegląd Legislacyjny" 2002, nr 1.
 17. Zubek R., Analiza polskiej praktyki oceny skutków regulacji w latach 2001-2005, (w:) Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, red. W. Szpringer, W. Rogowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu