BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Artur (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli), Staniek Tomasz (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu)
Tytuł
Kontrola stanu technicznego pojazdów na tle kompetencji organów administracji publicznej
Control of the Technical Condition of Vehicles against the Background of Public Administration Competences
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 217-243, bibliogr. 19 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Zarządzanie flotą pojazdów, Stan techniczny, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo personalne, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Bezpieczeństwo publiczne, Administracja publiczna
Fleet management, Technical condition, Security, Personal security, Road traffic safety, Public security, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem artykułu jest "Kontrola stanu technicznego pojazdów na tle kompetencji organów administracji publicznej". Celem badawczym pracy jest zbadanie wpływu decyzji administracyjnych na podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W pracy zajęto się rozwojem transportu drogowego w ujęciu historycznym oraz rolą administracji w kodyfikacji przepisów ruchu drogowego. W dalszej części zwrócono uwagę na wpływ rozwoju motoryzacji na ekologię. Scharakteryzowano również Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców - system informatyczny, który obejmuje centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach i posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Charakterystyce poddany został zakres obowiązkowego badania technicznego i konsekwencje prawne jego braku. Ukazano proceder fałszowania dokumentów oraz historii pojazdów a bezpieczeństwo na drodze i konsekwencje prawne. Szerzej zajęto się obowiązkowym wyposażeniem pojazdów w nowoczesne systemy bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The work involved the development of road transport in historical terms and the role of the administration in the codification of traffic regulations. In the following, attention was paid to the impact of automotive development on ecology. Also featured is the Central Register of Vehicles and Drivers - an information system that includes a central database containing data and information on road motor vehicles, their owners and owners, as well as persons with the required driving license. Characteristics have been subjected to the mandatory technical examination and the legal consequences of its absence. It shows the falsification of documents and vehicle history and road safety and legal consequences. The compulsory equipping of vehicles with modern safety systems has been expanded. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014).
 2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014), str. 129.
 3. Dziedziak P., Sowiński A., Zysińska M., Analiza zmian w systemie badań technicznych pojazdów w Polsce w latach 1998-2015, "Logistyka" nr 3/2015, s. 1184-1191.
 4. Kotowski W., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2011.
 5. Rajchel K., Bezpieczeństwo ruchu drogowego w działaniach administracji publicznej, Rzeszów 2006.
 6. Razowski T., Badania techniczne pojazdu a odpowiedzialność za wykroczenie, "Prawo na Drodze" 2005, nr 5, s. 12-18.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, (Dz. U. 2003 nr 227 poz. 2250).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM z warunkami technicznymi (Dz. U. nr 238, poz. 2395).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (Dz. U. nr 192, poz. 1878, z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261).
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. 2006 nr 40 poz. 275); zob. też: www.lex.pl.
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych, (Dz. U. 2013 poz. 337).
 13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. 2012 poz. 996).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652).
 15. Stefański R.A., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2008.
 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807).
 18. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 128).
 19. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1137).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu