BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczak Ewelina (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wybrane aspekty zorganizowanej turystyki dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce
The Selected Aspects of Organised Tourism of Children and School Youths in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 54(3), s. 262-276, bibliogr. 40 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Turystyka, Aktywność turystyczna, Młodzież, Dzieci szkolne
Tourism, Tourist activity, Youth, School children
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Z32
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgodnie z licznymi prognozami, turystyka dzieci i młodzieży w niedalekiej przyszłości zanotuje znaczny wzrost popularności. XXI wiek opisywany jest jako epoka intensywnego rozwoju turystyki młodzieży i coraz częściej także dzieci (Przecławski 1996). Aktualnie można stwierdzić, że w krajach rozwiniętych dzieci i młodzież stają się grupą najbardziej aktywną turystycznie. Zdecydowanie bardziej aktywną niż przeciętni "dorośli" turyści, a nawet niż osoby przynależące do tzw. "trzeciego wieku". Podobny trend zauważalny jest już w Polsce (Alejziak 2000). Publikacja ma charakter przeglądowy i dotyczy wybranych aspektów zorganizowanej turystyki dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Artykuł opiera się na analizie literatury przedmiotu, dotyczącej turystyki dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie działalności turystyczno-krajoznawczej w szkolnictwie oraz aktywności turystycznej w wieku szkolnym.(abstrakt oryginalny)

Pursuant to numerous forecasts, tourism of children and youths will not in the years to come a considerable growth of popularity. The 21st century is described as an epoch of the intensive development of tourism of youths and more and more often also of children (Przecławski 1996). Currently, one may say that in the developed countries children and youths become the most active group in tourism terms. Definitely more active than the average 'adult' tourists and even than the individuals belonging to the so-called third age. A similar trend is already noticeable in Poland (Alejziak 2000). The publication is of the overview nature and it concerns the selected aspects of organised tourism of children and school youths in Poland. The article is based on a review of the subject literature on tourism of children and school youths as regards tourist and sightseeing activities in the system of education as well as tourist activities at the school age.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak B. (2014), Zdrowotne aspekty wyjazdów turystycznych dzieci w wieku szkolnym, "Studia Sieradzana", nr 6 A.
 2. Alejziak W. (2000), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 3. Bieńczyk G. (2003), Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, WSE, Warszawa.
 4. Błażejczyk G. (2008), Wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, "Lider", nr 7-8.
 5. Bochenek M. (2008), Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży, AWF, Biała Podlaska.
 6. Denek K. (2000), W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Eruditus, Poznań.
 7. Denek K. (2010), Edukacyjne wymiary krajoznawstwa (wybrane aspekty), "Wychowanie na co Dzień", nr 4-5.
 8. Denek K. (2011), Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, WSPiA, Poznań.
 9. Domerecka B. (2008), Jak organizować szkolną turystykę, Municipium, Warszawa.
 10. Dougherty N. (1998), Outdoor recreation safety, Human Kinetics, Leeds.
 11. Drogosz M. (2009), Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 12. Gaworecki W. (2007), Turystyka, PWE, Warszawa.
 13. Gierczyk Z., Ocieczek B. (2001), Obozy turystyki kwalifikowanej formą aktywności dzieci i młodzieży, "Studia Periegetica, Zeszyty Naukowe WSTiZ", nr 6.
 14. Górska-Warsewicz H. (2013), Ekonomiczne, instytucjonalne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju turystyki młodzieżowej w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, (w:) Michałków I., Turystyka młodzieżowa w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Uwarunkowania ekonomiczne i pedagogiczno-zdrowotne, UW, Warszawa.
 15. Gracz J., Sankowski T. (2001), Psychologia w rekreacji i turystyce, AWF, Poznań.
 16. Gralak K., Kacprzak M. (2012), Formy uczestnictwa młodzieży licealnej w ruchu turystycznym (na przykładzie Włodawy i Lublina), "Turystyka i Rekreacja, Zeszyty Naukowe WSTiJO", nr 9(1).
 17. Isański J. (2004), Turystyka ekstremalna, (w:) Grada J., Mamzer K., Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, UAM, Poznań.
 18. Janowski I. (2003), Krajoznawstwo i turystyka szkolna, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 19. Kamel M. (2012), Turystyka kulturowa dzieci szkolnych, "Turystyka Kulturowa", nr 8.
 20. Klawender J. (2007), Etapy organizowania wycieczek turystycznych, (w:) Klawender J., Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek, AWF, Warszawa
 21. Kogut R., Gordon A. (1999), Rola szkoły w rozwijaniu turystyki kwalifikowanej i aktywnej, (w:)
 22. Łobożewicz T., Kogut R., Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Druk Tur, Warszawa.
 23. Kowalczyk A. (2002), Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Kożuchowski J. (2005), Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Kurpisz, Poznań.
 25. Łobożewicz T. (1985), Krajoznawstwo i turystyka w szkole, WSiP, Warszawa.
 26. Łobożewicz T. (1996), Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej, AWF, Warszawa.
 27. Mikos von Rohrscheidt A. (2009), Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta turystyczna, (w:) Stasiak A., Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać, WSTH, Łódź.
 28. Miner J., Bolt J. (2002), Outword Bund USA, The Mountaineers Books, Seattle.
 29. Okoń W. (1995), Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa.
 30. Podemski K. (2007), Od zakazu opuszczania Domu do nakazu dialogu z Innym. Ewolucja etyki podróżowania, (w:) Kazimierczak M., Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, AWF, Poznań.
 31. Przecławski K. (1996), Człowiek i turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 32. Różycki P. (2006), Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.
 33. Sadoń-Osowiecka T. (2010), Krajoznawstwo i turystyka szkolna jako edukacja alternatywna - konteksty przyrodnicze, społeczne, kulturowe i pedagogiczne, "Problemy Ekologii", nr 14(3).
 34. Sonelski W. (2008), Wychowanie przez przygodę, (w:) Mynarski W., Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, AWF, Katowice.
 35. Stawiński W. (2002), Historia dydaktyki biologii i ochrony środowiska w Polsce, (w:) Stawiński W., Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Turos L. (1996), Turystyka i edukacja, Ypsylon, Warszawa.
 37. Turos L. (2004), Turystyka i odkrywanie wartości "małej ojczyzny", WSP, Warszawa.
 38. Wartecka-Ważyńska A. (2007) Turystyka młodzieży i jej uwarunkowani, UAM, Poznań.
 39. Winiarski R., Zdebski J. (2008), Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 40. Żelazna K., Górska-Warsewicz H. (2013), Zachowania turystyczne młodzieży, "Problemy Turystyki i Rekreacji", nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu