BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Britchenko Igor (Nowy Sącz Graduate School of Business - National-Louis University), Stoika Viktoria (Uzhgorod National University, Ukraine)
Tytuł
The Need for Creating an Effective Risk Management in Commercial Banks of Ukraine
Potrzeba stworzenia skutecznego zarządzania ryzykiem w bankach komercyjnych Ukrainy
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 57-72, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko bankowe
Commercial banks, Risk management, Banking risk
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest specyfice zarządzania ryzykiem w bankach komercyjnych na Ukrainie. Autorzy zbadali obecne podejście do definicji pojęcia "zarządzanie ryzykiem", a także zdefiniowaniu podejść Narodowego Banku Ukrainy do jego zrozumienia. Dla celów organizacji i funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem w bankach komercyjnych oraz w celu zapewnienia, że banki przeprowadzają transakcje w dopuszczalnych parametrach ryzyka i wykorzystują metodę, która będzie chronić interesy deponentów, wierzycieli i właścicieli banków, Narodowy Bank Ukrainy opracował i zatwierdził "metodyczne wytyczne dotyczące organizacji i funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem w bankach Ukrainy". Korzyści z zarządzania ryzykiem w bankach i jego głównym zadania zostały wzięte pod uwagę. Zawartość podstawowych zasad zarządzania ryzykiem w bankach została zdefiniowana. Sześć etapów ryzyk bankowych zostało potwierdzone. Rola struktury organizacyjnej w procesie zarządzania ryzykiem bankowym została zdefiniowana. Konieczność opracowania programu oceny i zarządzania ryzykiem została uzasadniona, i powinna ona obejmować możliwość zapobiegania ich powstawaniu oraz wprowadzenie systemu wczesnego reagowania na zagrożenia. Artykuł zawiera wstęp, cztery rozdziały i wnioski. Wprowadzenie uzasadnia konieczność zarządzania ryzykiem bankowym. Rozdział pierwszy ukazuje istotę gospodarczą pojęcia "zarządzanie ryzykiem" i jej osobliwości w sektorze bankowym. Drugi rozdział określa zasady zarządzania ryzykiem bankowym. Trzeci rozdział poświęcony jest charakterystyce etapów procesu zarządzania ryzykiem. Czwarty rozdział ukazuje organizacyjnej i funkcjonalnej przepisu zarządzania ryzykiem w bankach. Wnioski zawierają główne wnioski z badań. (abstrakt oryginalny)

This article is devoted to the peculiarities of risk management in commercial banks of Ukraine. The authors have examined current approaches to the definition of the concept of "risk management" and also have defined the approaches of the National Bank of Ukraine to its understanding. For the purpose of the organization and functioning of risk management systems in commercial banks and in order to ensure that the banks carry out their transactions within acceptable risk parameters and use a method which will protect the interests of depositors, creditors and owners of the banks, the National Bank of Ukraine has developed and approved "Methodical guidelines for the organization and operation of risk management systems in the banks of Ukraine". The advantages of risk management in banks and its main task have been considered. The content of the principles underlying risk management in banks has been defined. Six stages of bank risks have been substantiated. The role of the organizational structure in the process of bank risk management has been defined. The necessity of developing a program of assessment and management of risks has been justified, which should include the possibility of preventing their occurrence and the introduction of the system of early response to risks. This article contains an introduction, four chapters and conclusions. The introduction substantiates the necessity of bank risk management. The first chapter reveals the economic essence of the concept of "risk management" and its peculiarities in the banking sector. The second chapter identifies the principles of bank risk management. The third chapter is devoted to the characteristics of the stages of risk management process. The fourth chapter reveals the organizational and functional provision of risk management in banks. The conclusions contain the main findings of the research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Epifanov A.O., Vasylyeva T.A., The Risk Management of Banks: Monograph in 2 Volumes. Volume 1: Risk Management of Basic Bank Transactions. Sumy, DVNZ "UABS NBU", 2012 [in Ukrainian].
  2. Ioda E.V., Meshkova L.L., Bolotina E.N., Classification of Bank Risks and Their Optimization. 2nd ed. Tambov, Izdatelstvo Tambovskoho gos. tekhn.ynivers, 2002 [in Russian].
  3. Ivanylova O.A., The Introduction of Risk Management System in the Activity of Commercial Banks. - Investments: Practice and Experience, 2011, 7, p. 33-36 [in Ukrainian].
  4. Klyoba V., The Improvement of Risk Management in Commercial Bank. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 2009, 19, p. 187-196 [in Ukrainian].
  5. Methodical Guidelines on the Organization and Operation of Risk Management Systems in the Banks of Ukraine. The Resolution of the NBU №361 from 02.08.2004, [online]. Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document [in Ukrainian].
  6. Methodical Guidelines for Bank Inspection "System of Risk Assessment", [online]. The Resolution of the Board of NBU from 15.03.2004 number 104 / the National Bank of Ukraine. Available at: http://http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04 [in Ukrainian].
  7. On the National Bank of Ukraine [online]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 [in Ukrainian].
  8. On banks and banking activity [online]. Available at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14[in Ukrainian].
  9. Prymostka L.O., Financial Management of a Bank. Kyiv 2004, KNEU [in Ukrainian].
  10. Prosovych O.P., Protsak K.V., Risk Management of Commercial Banks, [online]. Availbale at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_684/41.pdf [in Ukrainian].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.60
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu