BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarkowska Lidia D. (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Four Pillars of Personal Agency of an Entrepreneur: Harmony in Emotions, Cautiousness in Thinking, Respect in Relations and Courage in Action
Cztery filary mocy sprawczej przedsiębiorcy. Harmonia w emocjach, rozwaga w myśleniu, szacunek w relacjach i odwaga w działaniu
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 73-90, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Sukces przedsiębiorstwa, Kluczowe czynniki sukcesu, Inteligencja emocjonalna, Kreatywność, Coaching, Przedsiębiorczość
Success of the company, Key success factors, Emotional intelligence, Creativity, Coaching, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia kontekstowe i osobiste uwarunkowania sukcesu przedsiębiorców, z uwzględnieniem zarówno czynników strukturalnych: polityczno-społecznych, ekonomicznych, technologicznych czy prawnych jak też indywidualnych, jednostkowych. Autorka prezentuje przegląd obecnych w literaturze modeli definiujących przedsiębiorczość w kategoriach: zestawów cech osobowościowych, opisu postaw, określonego rodzaju kompetencji, podejmowanych działań, czy procesu; ukazuje też wyniki badań nad przedsiębiorczymi cechami, postawami, motywacjami i działaniami. Przy koncepcjach osobowościowych opisany został Homo Hubris - model idealnego przedsiębiorcy, zdolnego do zachowań transgresyjnych. Artykuł zawiera także zestawienie cech utrudniających i cech ułatwiających podejmowanie działań przedsiębiorczych ze szczególnym uwzględnieniem roli uogólnionego poczucia własnej skuteczności (ang. Self-Efficacy). Ponadto w artykule zaprezentowany został zakres zastosowań business-coachingu, a także cele i korzyści płynące z tego rodzaju specjalistycznej usługi adresowanej do właścicieli przedsiębiorstw. Część aplikacyjna artykułu zawiera opis autorskiego modelu "Czterech filarów osobistej mocy sprawczej przedsiębiorcy: Harmonii w emocjach, rozwagi w myśleniu, szacunku w relacjach i odwagi w działaniu". Autorka przedstawiła także przykład użycia tego modelu podczas coachingu grupowego, z którego skorzystało 41 przedsiębiorców biorących udział w projekcie "Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych". Do głównych korzyści uzyskanych dzięki uczestnictwie w business-coachingowym procesie przedsiębiorcy zaliczyli: rozpoznanie posiadanych zasobów osobistych, własnych mocnych stron i talentów oraz zidentyfikowanie obszarów do dalszego rozwoju; wzrost klarowności w planowaniu działań i ustaleniu priorytetów; rozwój umiejętności zarządzania własnym stanem emocjonalnym; wzmocnienie wewnętrznej motywacji, zaangażowania i konsekwencji; wzmocnienie poczucia sprawstwa i proaktywnej postawy oraz rozwój kompetencji społecznych przydatnych do nawiązywania i pogłębiania relacji z kontrahentami, współpracownikami i klientami. (abstrakt oryginalny)

The article presents the context and individual determinants of entrepreneurial success, including both structural (socio-political, economic, technological, legal) and individual factors. The author presents a review of models outlined in literature and defines entrepreneurship in the following categories: sets of personality traits, a description of attitudes, specific skills, actions and processes. Results of research on entrepreneurial characteristics, attitudes, motivations and actions are also outlined. The model of Homo Hubris - an ideal entrepreneur, capable of transgressive behaviour - is referred to in the context of personality concepts. The author also outlines a list of features and characteristics that hinder and those that, conversely, facilitate entrepreneurial actions, with a special emphasis on the role of a generalized sense of self-efficacy. Furthermore, a range of business coaching applications is discussed, as well as the objectives and benefits stemming from this type of specialized service aimed at business owners. In the application section of the article, the author's model of "four pillars of personal agency of entrepreneurs: harmony in emotions, cautiousness in thinking, respect in relationships and courage in action" is discussed. The author also discusses an example of the application of this model during a group coaching session for 41 entrepreneurs participating in the project "Entrepreneurship in the creative sector". Among the main benefits of participation in the business coaching process, participants referred to the identification of their own personal resources, strengths and talents, as well as areas for further development; greater clarity in planning activities and setting priorities; improved ability to manage their emotional state; strengthening internal motivation, commitment and consistency; greater sense of agency, proactive approach and the development of social skills to be used for establishing and deepening relationships with clients, colleagues and clients. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benight Ch.C., Cieslak R., Cognitive factors and resilience: how self-efficacy contributes to coping with adversities, [in:] Resilience and mental health: Challenges across the lifespan. (eds.) S.M. Southwick, B.T. Litz, D. Charney, M.J. Friedman, Cambridge University Press 2011.
 2. Collins Ch.J., Hanges P.J., Locke E.A., The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: A metaanalysis. Human Performance, 2004, vol. 17, s. 95-117.
 3. Czarkowska L.D., Zarządzanie zintegrowane i coachingowy pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości, [in:] Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu. Poltext, Warszawa 2012.
 4. Czarkowska L.D., Model Homo Creator i coaching grupowy - Jak wspierać rozwój przedsiębiorców w sektorach kreatywnych?. [in:] Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, Warszawa 2014a, wydanie internetowe.
 5. Czarkowska L.D., Business-Coaching a cechy, motywy i działania przedsiębiorcze. Sztuka dokonywania wyborów i podejmowania decyzji w coachingu dla przedsiębiorców, [in:] Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2015a, s. 35-55.
 6. Czarkowska L.D., The Homo Creator Model and the Development of Entrepreneurs' EQ. Group Coaching for Entrepreneurs and Action Research, [in:] Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst, Centrum Przedsiębiorczości i Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015b.
 7. Drucker P.F., Peter Drucker on the Profession of Management. Harvard Business School Publishing, Boston 1998.
 8. Drucker P.F., Innovation and Entrepreneurship, Heinemann, London 1985.
 9. Dylkiewicz R.B., Zarządzanie przez motywację w procesach podejmowanych decyzji gospodarczych. Przedsiębiorczość i zarządzanie, 2013, vol. XIV, no. 3, s. 87-98.
 10. Gartner W.B., Who is an entrepreneur? Is the wrong question. Entrepreneurship Theory and Practice, 1988, vol. 13, p. 47-68.
 11. Glinka B., Gudkova S., Sukces w działaniu przedsiębiorców: percepcja, wymiary, implikacje. Problemy Zarządzania, 2008, no 2(20), s. 101-114.
 12. Haber L.H., Przedsiębiorczość rynkowa parametrem produktywności człowieka w procesach pracy. Humanizacja Pracy, 1997, 4(178), s. 14-23.
 13. Kaczmarek M., Kaczmarek-Kurczak P., Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań. Management and Business Administration. Central Europe, 2012, no. 108, pp. 49-63.
 14. Kalita B., Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w procesie uczenia się przez całe życie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, 2014, z. 72, s. 51-64.
 15. Karlöf B., Business Strategy. A Guide to Concepts and Models. The Macmillan Press Ltd., London 1989.
 16. Koczerga M., Motywacja przedsiębiorcza a identyfikacja okazji. Problemy Zarządzania, 2014, vol. 12, no. 3(47), s. 88-108.
 17. Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 18. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 19. Krajewski K., 2014, http://bizneslokalny.pl/2014/05/przedsiebiorczosc-w-polsce-wraportach-miedzynarodowych/ access: June 2016.
 20. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Wydawnictwo AE, Katowice 2002.
 21. Kulawiak A., Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Sociooeconomica, 2013, 15, s. 115-126.
 22. Łaguna M., Od czego zależy sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej? Przegląd propozycji teoretycznych. Czasopismo Psychologiczne. 2005, t. 11, nr 2, s. 142-155.
 23. Łukaszewski W., Doliński D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. II, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001, s. 441-468.
 24. Maslow A.H., Towards a Psychology of Being, Princeton 1962, N.J.: D. Van Nostrand Co.
 25. Mazurek-Kucharska B., 2015. "Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości" http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lbs.pl%2Fprojekt%2Fdobrepraktyki%2Ffiles%2Fartykuly%2FBeataMK.pdf&ei=XKWHVYK7EsXbU4rzgNAJ&usg=AFQjCNGPQH5kMXd7AyxeHfm1tEB1X_seNQ&sig2=cDNzI4HJ0ZzF5b9x2DcMw&bvm=bv.96339352,d.d24/ dostęp czerwiec 2016
 26. McClelland D.C., Need achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 1965, vol. 1, s. 389-392.
 27. Moczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość. FOSZE, Rzeszów 2007.
 28. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 29. Praszkier R., Zwykli ludzie czy herosi? Motywacje przedsiębiorców społecznych. Trzeci Sektor, 2006, nr 4, s. 35-42.
 30. Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 31. Piecuch T., Cechy przedsiębiorcy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2009, vol. 2, no. 708, s. 17-26.
 32. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 33. Rauch A., Frese M., Let's put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners' personality traits, business creation, and success. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2007, vol. 16, s. 353-385.
 34. Strojny J., Kształtowanie postawy przedsiębiorczej - procesy socjalizacji i autokreacji, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 35. Strzałecki A., Czołak D., Osobowościowe i temperamentalne czynniki warunkujące osiąganie sukcesu w przedsiębiorczości. Przegląd Psychologiczny, 2005, vol. 48, no. 2, s. 133-151.
 36. Sudoł S., Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące. Problemy Zarządzania, 2008, 2/2008(20).
 37. Szewczuk W. (ed.), Encyklopedia psychologii. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 38. Wiatrak A.P., 2003. Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, [w:] K. Jaremczuk (red.) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Tarnobrzeg 2003.
 39. Zhao H., Seibert S.E., The Big Five personality dimensions and entrepreneurial status: A meta-analytic review. Journal of Applied Psychology. 2006, vol. 91, s. 259-271.
 40. Zhao H., Seibert S.E., Lumpkin G.Th., The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: A metaanalytic review. Journal of Management. 2010, vol. 36, s. 381-404.
 41. http://www.weforum.org/.
 42. http://www.heritage.org/index/ranking.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.61
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu