BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Fryderyk, Stecko Justyna (Rzeszow University of Technology)
Tytuł
Importance of Trust and Trust Management by Organizations
Znaczenie zaufania oraz zarządzanie zaufaniem przez organizacje
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 91-100, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Zarządzanie zaufaniem, Zaufanie organizacyjne, Konsument
Trust, Trust management, Organizational trust, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaufanie na nowo święci triumf wśród naukowców różnych dziedzin i specjalności, zainteresowanie budzi zarówno u socjologów, psychologów, ekonomistów i specjalistów marketingu, ponieważ okazało się, że zaufanie odgrywa coraz większą rolę w pomnażaniu zaangażowania i efektywności działań pracowników. Poziom zaufania oraz zwrócenie uwagi na zarządzanie zaufaniem determinują dalszy rozwój bądź też jego brak we współczesnych przedsiębiorstwach. Kultura zaufania w przedsiębiorstwie jest elementem zarządzania organizacją, jednakże zjawisko to jest jeszcze mało zbadane. Istnieje sporo rozbieżności związanych z definiowaniem kultury zaufania organizacyjnego. Budowanie zaufania w otoczeniu przedsiębiorstwa jest złożonym procesem ze względu na gospodarcze i społeczne uwarunkowania. Podstawą do właściwego wykreowania zaufania konsumenckiego jest uwzględnianie oczekiwań i interesów konsumentów. Jest to istotne w szczególności w warunkach niepewności, kiedy trudno jest zdobyć klientów. Zjawisko jakim jest zaufanie to ważny element tej zależności, który przynosi korzyści ekonomiczne. W zachowaniach ekonomicznych, które często są rutynowe, zaufanie nie jest każdorazowo uświadamiane, korzystamy z zasobów wcześniej ukształtowanych. Zaufanie w interakcjach ekonomicznych może odnosić się do osób i na ten aspekt opracowanie zwraca uwagę, ale także może odnosić się do instytucji. Celem artykułu jest próba analizy kategorii zaufania ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji zaufania w organizacjach. Zwrócono także uwagę na problematykę zaufania konsumenckiego oraz na badania dotyczące zaufania przedsiębiorców do usług i produktów. (abstrakt oryginalny)

Trust again saints triumph among scientists of different disciplines and specialties, it is of interest of sociologists, psychologists, economists and marketing specialists as it turns out that trust plays an increasingly important role in multiplying the commitment and effectiveness of employees. The level of trust and drawing attention to the trust management determine the further development or lack of it in modern enterprises. Culture of trust in a company is a part of the organization's management, however, this phenomenon is still little explored. There are a lot of discrepancies related to defining the organizational culture of trust. Building trust in the business environment is a complex process due to the economic and social conditions. The basis for proper creation of consumer confidence is taking into account the expectations and interests of consumers. This is important especially in conditions of uncertainty when it is difficult to get customers. The phenomenon which is the trust is an important element of this relationship that brings economic benefits. In economic behaviors that are often routine, trust is not conscious every time; we use the resources previously formed. Trust in the economic interactions can relate to people, and this aspect of development draws attention, but also it can refer to the institution. The article attempts to analyze the category of trust with a particular focus on building a relationship of trust in organizations. The attention was also drawn to the issues of consumer confidence and business confidence and the surveys on services and products. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bennis W., Goleman D., O'Toole J., Przejrzystość w biznesie, Szczerość, Zaufanie, Jasne zasady, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008.
  2. Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Kraków 2006.
  3. Dobiegała-Korona B., Zaufanie jako przesłanka współtworzenia wartości, [in:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, ed. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
  4. Stecko J., Trust as an essential factor behind economic decisions, Actual Problems of Economics, 2016.
  5. Stecko J., Zaufanie paradygmatem w naukach o zarządzaniu, "Zarządzanie i Marketing", 2011/3.
  6. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2009.
  7. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, pp. 7-10.
  8. Winnicka E., Towar tłukliwy. Rozmowa z prof. Piotrem Sztompką, "Polityka" 32/33 (2007).
  9. Zatwarnicka-Madura B., Stecko J., Mentel G., Brand image vs. consumer trust, Actual Problems of Economics 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.62
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu