BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziedzic Sylwia (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Eco-Innovative Awareness of Young Women and Men as an Element of Eco-Innovative Management of Region Development
Świadomość ekoinnowacyjna młodych kobiet i mężczyzn jako element ekoinnowacyjnego zarządzania rozwojem regionu
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 101-122, rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Świadomość ekologiczna, Ekologiczny system zarządzania, Zarządzanie regionem, Rozwój regionalny
Eco-innovation, Ecological awareness, Ecological management system, Region's management, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obliczu postępującej degradacji środowiska, wyczerpywania się naturalnych zasobów, a także stwierdzanego już braku pojemności środowiska na odpady, istotnym wydaje się zmiana paradygmatu myślenia - zawsze potrzebne innowacje powinny zostać zastąpione ekoinnowacjami, a świadomość innowacyjną należy rozwijać w kierunku świadomości ekoinnowacyjnej. Głównym celem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule, było rozpoznanie aktualnego stanu ekoinnowacyjnej świadomości młodych kobiet i mężczyzn. W kontekście zagadnień istotnych dla tematyki tej pracy, wykonywano systematyczny przegląd literatury krajowej i zagranicznej, który stał się jedną z inspiracji podjęcia niniejszych badań. Wykonany przegląd nie wykazał prac poświęconych świadomości ekoinnowacyjnej w odniesieniu do płci, co w tym kontekście dodatkowo uzasadnia potrzebę wykonania takich badań. Badania miały charakter ilościowy, formularz ankietowy skierowano do populacji 1015 studentów Politechniki Rzeszowskiej, kobiet i mężczyzn, reprezentujących - pod względem stałego miejsca zamieszkania - cały obszar województwa podkarpackiego (zakres przestrzenny badań). Zakres czasowy badań objął okres od stycznia do kwietnia 2016 roku. Uzyskane w badaniach odpowiedzi ankietowanych pozwalają na stwierdzenie, że młodzi ludzie - uogólniając - charakteryzują się stosunkowo wysoką świadomością ekoinnowacyjną, mimo iż tak jej nie definiują. Potrafią określić potrzeby i cele kreowania ekoinnowacji. Świadomość ta jest wyższa u kobiet, co wyznacza ich możliwą rolę w kreowaniu i realizacji polityki nakierowanej na wsparcie ekoinnowacji, także w wymiarze regionalnym. (abstrakt oryginalny)

In the face of increasing environmental degradation, depletion of natural resources, as well as the lack of capacity for the waste, the paradigm of thinking shift seems to be a very important issue - always needed innovation should be replaced by eco-innovation, and innovative awareness should be developed towards awareness of eco-innovation. The main objective of the research, whose results have been presented in this article, was the current status of eco-innovative awareness of young women and men. In the context of the issues relevant to the subject of this work, a systematic review of domestic and foreign literature has been carried out, which has become one of the inspirations to undertake this study. The review review did not identify works on eco-innovation awareness in relation to gender, which in this context, justifies the need for further research. The research done in 2016, included 1,015 respondents, students from the Podkarpackie Province. Time range of research covered the period from January to April 2016. The responses of respondents support the conclusion that young people are characterized by a relatively high awareness of eco-innovation, although that do not define it in such a way. They can identify the needs and goals of creating eco-innovation. This awareness is higher in case of women, which determines their possible role in the creation and implementation of policies aimed at supporting eco-innovation, also at the regional level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń L., Werner, E., Świadomość innowacyjności - wyniki badań studentów I roku zarządzania WSM w Warszawie, Zarządzanie. Teoria i praktyka, 2012, nr 2(6).
 2. Blasi E., Monotti C., Ruini L., Landi C., Avolio G., Meriggi P., Eco-innovation as a driver in the agri-food value chain: An empirical study on durum wheat in italy. Journal on Chain and Network Science, 2015, 15(1).
 3. Buttol P., Buonamici R., Naldesi L., Rinaldi C., Zamagni A., Masoni P., Integrating services and tools in an ICT platform to support eco-innovation in SMEs. Clean Technologies and Environmental Policy, 2012, 14(2).
 4. Carayannis E.G., Campbell D.F.J., 'Mode 3' and 'quadruple helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, 2009, 46(3-4).
 5. Carayannis E.G., Campbell D.F.J., Triple helix, Quadruple helix and Quintuple helix and how do Knowledge, Innovation and the Environment relate to Each other? a proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 2010, 1 (1).
 6. Carmelo C., Piccioni V., Traditiovations: Creating innovation from the past and antique techniques for rural areas, Technovation 31, 2011.
 7. Costantini V., Crespi F., Orsatti G., Palma A., Policy inducement effects in Energy efficiency technologies. An empirical analysis of the residential sector, 2015.
 8. De Medeiros J.F., Ribeiro J.L.D. Cortimiglia M.N., Success factors for environmentally sustainable product innovation: a systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 2014, 65.
 9. Estrada G., López-Mesa B., Vidal R., Mulet E., Avoidance of design errors in ecoinnovation with recycled materials. Paper presented at the 9th International Design Conference, DESIGN 2006.
 10. Etzkowitz H., Leydesdorff L., The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations, Research policy 29.2, 2000.
 11. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 12. Grib L., Zauskova A., Support of green innovation through online communication tools. Edited by: Matus, J., Petranova, D., International Scientific Conference on Marketing Identity: Explosion of Innovations Location: Slovak Acad Sci, Smolenice, Slovakia 2014.
 13. Jansson J., Marell A., Nordlund A., Exploring consumer adoption of a high involvement eco-innovation using value-belief-norm theory. Journal of Consumer Behaviour 10.1, 2011.
 14. Jansson J., Marell A., Nordlund A., Green consumer behavior: determinants of curtailment and eco-innovation adoption. Journal of consumer marketing, 2010, 27(4).
 15. Kaenzig J., Wüstenhagen R., The effect of life cycle cost information on consumer investment decisions regarding eco-innovation. Journal of Industrial Ecology, 2010, 14(1).
 16. Kijek T., Modelling of eco-innovation diffusion: The EU eco-label. Comparative Economic Research, 2015, 18(1).
 17. Miret-Pastor L., Segarra-Oña M.D.V., Peiró-Signes A., Environmental certification as a tool to measure and promote eco-innovation in the tourist sector. Research studies on tourism and environment, 2013.
 18. Niedzielski P., Innowacyjność (Innovativeness), [w:] Matusiak K.B (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2008.
 19. Niţǎ V., A threefold assessment of the romanian economy's eco-efficiency. Romanian Journal of European Affairs, 2012, 12(4).
 20. Okoń-Horodyńska E., Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?), Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2008, Nr 1/31.
 21. Ormazábal M., Sarriegi J.M., Environmental management evolution through maturity states. [Evolución de la gestión ambiental a través de estados de madurez] Direccion y Organizacion, 2013, 49.
 22. Papuziński A., Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (zarys politologiczny modelu świadomości ekologicznej), Problemy Ekorozwoju, 2006, vol. 1, no. 1.
 23. Peiró Signes A., Segarra Oña M.D.V., Maroto Álvarez M., Why do services and manufacturing firms envision environmental innovation differently? A path-model comparison. In Polish Journal of Environmental Studies, 2014, vol. 23, no. 5.
 24. Peiró-Signes A., Segarra-Oña M., Mondéjar-Jiménez J., What to do to Improve our Eco-Innovative Aptitudes? An Empirical Study on the Variables Affecting the Environmental Awareness of Firms While Innovating. International Journal of Environmental Research, 2014, 8(3).
 25. Reyes T., Rohmer S., The trojan horse method as a vector of ecodesign integration: A case study at a french SME. Paper presented at the DS 58-7: Proceedings of ICED 09, the 17th International Conference on Engineering Design, 2009.
 26. Sáez-Martínez F.J., González-Moreno Á., Hogan T., The role of university in ecoentrepreneurship: Evidence from the eurobarometer survey on attitudes of european entrepreneurs towards eco-innovation. Environmental Engineering and Management Journal, 2014, 13(10).
 27. Werner E., Świadomość innowacyjna społeczeństwa, [w:] Białoń L. (red.), Zarządzanie świadomością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010.
 28. Wilts H., Dehoust G., Jepsen D., Knappe F., Eco-innovations for waste prevention - best practices, drivers and barriers. Science of the Total Environment, 2013.
 29. Woźniak L., Sobkowiak A., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), Rzeszów 2015.
 30. Yang C.J., Chen J.L., Energy-saving eco-innovation using eco-product cases with CBR and TRIZ tools. Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Transactions of the Chinese Institute of Engineers, Series C/Chung-Kuo Chi Hsueh Kung Ch'Eng Hsuebo Pao, 2012, 33(4).
 31. Yang Y., Holgaard J.E., Remmen A., What can triple helix frameworks offer to the analysis of eco-innovation dynamics? Theoretical and methodological considerations, Science and Public Policy, 2012, 39 (3).
 32. Zaušková A., Bezáková Z., Green innovations and their implementation in the Slovak smes. Edited by: Matus J., Petranova D., International Scientific Conference on Marketing Identity: Explosion of Innovations Location: Slovak Acad. Sci., Smolenice, Slovakia 2014.
 33. Zaušková A., Miklenčičová R., Madleňák A., Bezáková Z., Mendelová D., Environmental protection and sustainable development in the Slovak Republic. European Journal of Science and Theology, 2013, 9(6).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.63
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu