BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowski Sebastian (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Ewolucja lokat OFE w dłużne papiery wartościowe - zagadnienia prawne, finansowe i ekonomiczne
Źródło
Krytyka Prawa, 2017, T. 9, Nr 2, s. 54-69, bibliogr. 18 poz.,
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, Emerytury, Obligacje
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Pensions, Bonds
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Ostatnia przeprowadzona reforma emerytalna z 2014 r. zdecydowała o kształcie polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych. Jednym z jej kluczowych elementów była radykalna zmiana limitów lokacyjnych ciążących na OFE. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych zliberalizowała limity lokacyjne ciążące na OFE, ale jednocześnie wprowadziła zakaz inwestycji aktywów OFE w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom. Ogłoszenie przez Ministerstwo Rozwoju "Programu Budowy Kapitału Polaków" i zapowiedź przekształcenia OFE w fundusze inwestycyjne otwarte polskich akcji (FIO) działające w ramach rynku IKZE będzie miało dalekosiężne konsekwencje nie tylko dla polityki lokacyjnej przekształconych funduszy emerytalnych. Celem artykułu jest analiza dotychczasowej ewolucji lokat OFE w dłużne papiery wartościowe z prawnego, finansowego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Tak określony cel badawczy wymusza zastosowanie metody ekonomicznej analizy prawa.(abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszczak-Soroka U., Rynki finansowe: organizacja, instytucje, uczestnicy, Warszawa 2014.
 2. Bielawska K., Sustainability of structural pension reforms in the CEE countries, "WiadomościUbezpieczeniowe" 2014, 4.
 3. Brzęczek T., Zarządzanie w Pracowniczych Programach Emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne, Poznań 2016.
 4. Dybał M., Charakterystyka wybranych systemów emerytalnych, [w:] F. Chybalski (red.),Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, Warszawa 2016.
 5. Dybał M., Czynniki rozwoju prywatnych planów emerytalnych, [w:] J. Rutecka-Góra (red.),Długoterminowe oszczędzanie. Podstawy, strategie i wyzwania, Warszawa 2016.
 6. Chądzyński M., Osiecki G., Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju: OFE nie będą już funduszami akcji, "Dziennik Gazeta Prawna" 14.03.2017.
 7. Frasyniuk-Pietrzyk M., Evolution of changes to the Polish pension system, "Economy & BusinessJournal of International Scientific Publications" 2014, 8.
 8. Gałka T., Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, CASE, Warszawa, 5 marca 2015.
 9. Góra M., Oszczędzanie długookresowe, czyli alokacja dochodu w cyklu życia, [w:] J. Rutecka-Góra(red.), Długoterminowe oszczędzanie. Podstawy, strategie i wyzwania, Warszawa 2016.
 10. Gruszczyńska-Brożbar E., Obligacje instrumentami rynku długoterminowych kapitałówpieniężnych, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek papierów wartościowychw Polsce. Wybrane problemy, Poznań 2002.
 11. Jakubowski S., Zawadzka P., Rynek obligacji komunalnych jako obszar działalności lokacyjnejotwartych funduszy emerytalnych, [w:] F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesneproblemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia, Łódź 2015.
 12. Olejnik I., Zabezpieczenie emerytalne. Modele in determinanty zachowań polskich gospodarstwdomowych, Poznań 2016.
 13. Pawłowski M., Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju,Warszawa 2015.
 14. Rutecka J., Analiza źródeł finansowania dodatkowych oszczędności emerytalnych, analizaprzygotowana dla Towarzystwa Ekonomistów Polskich w ramach projektu "DodatkowySystem Emerytalny (DSE)", Warszawa czerwiec 2016.
 15. Sułkowska W., Ryzyko niedostatku emerytów z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych,[w:] J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa 2014.
 16. Wiśniewski M., Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce - Próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016, 1.
 17. Zawadzka P., Instrumenty finansowe w gospodarce gminy, Warszawa 2015.
 18. Zawadzka P., Papiery wartościowe o charakterze dłużnym, [w:] U. Banaszczak-Soroka (red.),Rynek papierów wartościowych: inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny,Warszawa 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.150
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu