BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szypulewska-Porczyńska Alina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie europejskiej legitymacji zawodowej dla integracji rynków usług państw Unii Europejskiej
The Importance of the European Professional Card for Integration of EU Services Markets
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 193-203, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Słowa kluczowe
Rynek usług, Kwalifikacje zawodowe, Europejska legitymacja zawodowa
Services market, Professional skills, European professional card
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W 2013 roku państwa UE, najpóźniej do 18 stycznia 2016 roku, zobowiązały się do uproszczenia procedury uznawania kwalifikacji w zakresie wybranych zawodów. Głównym narzędziem tych zmian miał być elektroniczny dokument nazwany europejską legitymacją zawodową, poświadczający, że usługodawca spełnił wszystkie warunki, aby świadczyć usługi w przyjmującym państwie członkowskim w ramach czasowej mobilności albo stałego prowadzenia działalności zawodowej. Ze względu na charakter oraz zasięg tego rozwiązania jego znaczenie dla pogłębienia integracji rynków usług państw UE będzie ograniczone.(abstrakt oryginalny)

In 2013 the EU member states committed to simplify the procedure of recognition of professional qualifications before 18 January 2016. The European professional card is the major change introduced by this directive. It is an electronic proof of recognition of professional qualifications of services providers who wish to work either temporarily or permanently in another EU country. The importance of this solution for deepening of integration of EU services markets will be limited due to its character and scope.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dz. Urz. UE L 255/22, 30.09.2005.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporządzenie w sprawie IMI"). Dz. Urz. UE L 354/132.
  3. EUR-Lex. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32013L0055.
  4. Komisja Europejska (2015). Mutual Evaluation of Regulated Professions. Overview of the Regulatory Framework in the Real Estate Sector. Pobrano z: ec.europa.eu/DocsRoom/ documents/15486/attachments/1/translations/en/renditions/native+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (16.02.2016).
  5. Komisja Europejska. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz. Urz. UE L 159/27.
  6. Komisja Europejska. The EU Single Market. Regulated professions database. Pobrano z: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage; http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map_regulations.
  7. OECD (2016). Economic Policy Reforms 2016: Going for Growth Interim Report. Paris: OECD Publishing.
  8. Szypulewska-Porczyńska, A. (2013). Budowa rynku wewnętrznego usług. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu