BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciaszczyk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych
The Range of Prosumption Activities of Disabled Consumers and their Influence on the Tendency to Accept Product Innovations
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 210-216, wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Prosumpcja, Zachowania konsumenta, Osoby niepełnosprawne, Badania ankietowe
Prosumption, Consumer behaviour, Disabled people, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Gwałtownie postępująca globalizacja, adaptacja nowych rozwiązań i wzrost znaczenia technologii teleinformatycznych doprowadziły w ostatnich latach do ewolucji zachowań rynkowych konsumentów. Spośród wielu trendów modelujących wzorce i strukturę konsumpcji zauważalny jest głównie jeden. Jest to prosumpcja, dzięki której konsumenci niepełnosprawni mogą mieć realny wpływ na kształt oferty do nich kierowanej. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na omawiany trend oraz próba określenia aktywności podejmowanych przez osoby niepełnosprawne ruchowo w jego zakresie. Podstawą do napisania były badania przeprowadzone na celowo dobranej próbie konsumentów niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących na terenie Lubelszczyzny w III kwartale roku 2016. Materiał badawczy stanowiło 125 kwestionariuszy. W wyniku przeprowadzonych badań wysnuto wniosek, iż główne aktywności prosumpcyjne konsumentów niepełnosprawnych ruchowo skierowane są raczej w stronę współkonsumentów niż producentów. Dodatkowo zauważono, iż nie można wysnuć prostej zależności pomiędzy skłonnością do akceptacji innowacji i przejawianymi zachowaniami prosumpcyjnymi. (abstrakt oryginalny)

Exponential globalization, the adaptation of new solutions and sharp increase in applications of teleinformatic technologies have led consumers behaviors to evolution. Out of many trends shaping patterns and the structure of consumption there is one that is clearly noticeable. It is called prosumption. Thanks to that trend disabled consumers can have a real impact on the shape of the offer aimed at them. This research aims at understanding the role of the discussed trend and its possible implications for persons with physical disabilities. Examinations were conducted on physically disabled consumers inhabiting the region of Lublin in the 3rd quarter of 2016. 125 questionnaires constituted the research material. As a result of research a conclusion was drawn that the main prosumption activity of research group members are directed towards other co-consumers rather producers. Additionally, it is impossible to assign a clear interplay of tendency to accept innovations and prosumptions activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk, A. (2014). Nabywcy czy prosumenci - rola rynkowa współczesnych odbiorców. Marketing i Rynek, 8.
 2. Bywalec, C. i Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Czubała, A. (red.) (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Domańska, K. (2009). Kim jest prosument. Marketing w Praktyce, 2, 35-38.
 5. Jung, B. (1997). Kapitalizm postmodernistyczny. Ekonomista, (5-6), 715-735. (za:) Bywalec C., Rudnicki L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Mitręga, M. (2013). Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych. (Should we treat prosumption as one-dimensional phenomenon in the time of crisis? Exploration among users of community portals.). Problemy Zarządzania, 11 (40), 40-53.
 7. Mokrzycka, A. i Kowalska, I. (2015). Prawa dostępu osób niepełnosprawnych do internetu i innych narzędzi cyberprzestrzeni. Przykład analizy potencjalnego skutku zdrowotnego (HIA). Public Health Management / Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 13 (3).
 8. Mróz, B. (2010). Nowe Trendy konsumenckie - szansa czy wyzwanie dla marketingu, W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce: trzy perspektywy. Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 10. Szul, E. (2013). Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 31, 347-358.
 11. Tapscott, D. (2008). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 12. Tapscott, D. i Williams, A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 13. Wolny, R. (2013). Prosumpcja i prosument na rynku e-usług. Konsumpcja i Rozwój, 1, 152-163.
 14. Wójcik, J. (2009). Prosument - współczesny mit marketingowy. W: L. Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu