BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska-Dankiewicz Anna (Rzeszów University of Technology, Poland)
Tytuł
The Polish Life Insurance Market in View of Consumer Protection Issues
Źródło
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2017, nr 3(25), s. 87-99, tab., bibliogr. 32 poz.
Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Ochrona konsumenta, Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
Life insurance, Consumer protection, Unit-linked insurance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D18, D53, G22, G23, P46
summ.
Abstrakt
The article describes trends observable on the Polish life insurance market. The market structure analysis leads to the presentation of tendencies and directions of growth, with particular emphasis placed on the demand for investment-type life insurance products, which have superseded traditional insurance policies and have given rise to numerous risks for continued market development. The article identifies the causes of clients' negative attitude towards certain products, which results from their structure, low return, and the sales policies adopted by insurance providers. These aspects are diagnosed from the consumer perspective. An attempt is made to apply pro-consumer solutions in information and protection policies, which are a new challenge to the entire insurance sector as well as supervisory and protection institutions in respect of providing adequate protection of customer rights in the life insurance market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 5 August 2015 on the handling of complaints by financial market organisations and on the Financial Ombudsman (Journal of Laws of 2015, item 1348).
 2. Act of 28 July 1990 on Insurance Activity (Journal of Laws 2003, No. 124, item 1151).
 3. Act of 11 September 2015 on Insurance and Reinsurance Activity (Journal of Laws 2016, item 1844).
 4. Cwynar A., Cwynar W., Kaźmierkiewicz P., Ostrowska-Dankiewicz A., 2016, Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce, "Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo", 45.
 5. Cyman D., 2016, Kierunki zmian ochrony konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H - Oeconomia", 50(4).
 6. Directive of the European Parliament and of the Council on insurance mediation, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0360:FIN:PL:PDF.
 7. Investment Fund Act of 28 August 1997 (Journal of Laws No. 139, item 993).
 8. Kościelniak M., 2016, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - doświadczenia wybranych państw europejskich, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", 20(1).
 9. Kubiński K., 1991, Obowiązkowe ubezpieczenia umowne w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 10/12.
 10. Kurek R., 1999, Zagraniczne inwestycje w polskim sektorze ubezpieczeń gospodarczych, "Przegląd ubezpieczeń społecznych i gospodarczych", 4.
 11. Lisowski J., 2015, Opłaty likwidacyjne w ubezpieczeniach na życie z funduszem kapitałowym. Funkcje i przesłanki, [in:] Monkiewicz J., Orlicki M. (Ed.) Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Współczesne wyzwania, Poltext, Warszawa.
 12. Łańcucki J., 2017, Interwencja produktowa jako instrument ochrony konsumentów w sektorze ubezpieczeń [in:] Ubezpieczenia we współczesnym świecie, problemy i tendencje. Wydawnictwo UEK, Wrocław 2017.
 13. Monkiewicz J., Monkiewicz M., Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Nowe koncepcje i rozwiązania, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", 18(1).
 14. Najwyższa Izba Kontroli, 2014, Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 15. Ostrowska A., 2006, Składka ubezpieczeniowa a faktyczny koszt ubezpieczenia ryzyka w ubezpieczeniach na życie, [in:] Lew G., Dankiewicz R. (Eds.), Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo PCG, Rzeszów.
 16. Ostrowska A., 2006, Kryteria wyboru i ocena ubezpieczeń na życie związanych z funduszem kapitałowym, [in:] Sułkowska W. (Ed.), Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo AE, Kraków 2006.
 17. Ostrowska A., 2007, Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jako determinanta wyboru ubezpieczeń typu unit-linked, [in:] Michalski T. (Ed.), Ubezpieczenia gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych - historia i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, pp. 227-238.
 18. Ostrowska A., 2008, Zarys rozwoju ubezpieczeń na życie w Polsce, "Rocznik Naukowy WSIiE TWP", 1, Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn.
 19. Ostrowska-Dankiewicz A., 2009, Tendencje zmian na rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, [in:] Handschke J. (ed.), "Studia ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe AE", 127, Poznań.
 20. Ostrowska-Dankiewicz A., 2011, Znaczenie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dla polskiego rynku ubezpieczeń na życie, [in:] Lisowski J. (ed.), Studia ubezpieczeniowe, Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 181, Poznań.
 21. Ostrowska-Dankiewicz A., 2016, Efektywność i ryzyko związane z długoterminowym oszczędzaniem w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych akcji polskich [in:] Rutecka-Góra J. (ed.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 22. Ostrowska-Dankiewicz A., 2015, The Research on the Effectiveness of Unit-Linked Insurance Plans, "Insurance Review" , 4, pp. 53-62.
 23. Regulation No. 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key documents for retail investment products (OJ L352 of 9 December 2014).
 24. Rzecznik Finansowy, 2016, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - część II, Biuro Rzecznika Finansowego, Warszawa.
 25. Rzecznik Finansowy, 2017, Sprawozdanie Rzecznika Finansowego i Jego Biura z działalności w 2016 r., Biuro Rzecznika Finansowego, Warszawa.
 26. Stroiński E., 2004, Przejściowe zjawisko rezygnacji z ubezpieczeń życiowych czy stabilizacja rynku?, [in:] Szumlicz T. (Ed.), Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeń życiowych, KNUiFE, Warszawa.
 27. Stroiński E., 2010, Rynek ubezpieczeń w Polsce na tle sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2.
 28. Szaraniec M. 2013, Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych dotyczące ich przedsiębiorstwa jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego [in:] Gnela B., Szaraniec M. (Eds.) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce - wybrane zagadnienia prawne, Difin, Warszawa.
 29. Szczepańska M., 2015, Analiza potrzeb klienta jako szczególny obowiązek informacyjny ubezpieczyciela [in:] Gnela B., Szaraniec M. (Eds.) Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 30. Tereszkiewicz P., 2015, Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 31. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2017, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2016 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 32. Wierzbicka E., 2013, Osłabienie koniunktury stymuluje zmiany w rynku ubezpieczeń na życie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 5/6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-3641
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu