BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karkowski Paweł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Umowne a ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
Contractual and Statutory Right of Withdrawal from a Contract
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 273-284, bibliogr. 22 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Prawo umów, Prawo, Odpowiedzialność kontraktowa, Regulacje prawne, Kodeks cywilny
Contract law, Law, Contractual liability, Legal regulations, Civil Code
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dwóch niezwykle doniosłych praktycznie, a także budzących kontrowersje interpretacyjne regulacji - umownego prawa odstąpienia od umowy uregulowanego w art. 395 k.c. oraz ustawowego prawa odstąpienia od umowy uregulowanego w przepisach od art. 491 k.c. do 496 k.c. Problemem są nie tylko same trudności interpretacyjne poszczególnych uregulowań tj. podobieństwo do warunku art. 395 k.c., skutki wykonania uprawnień z tych artykułów czy też ich względne albo bezwzględne obowiązywanie, ale przede wszystkim ich wzajemny stosunek względem siebie, który będzie stanowił rdzeń rozważań. Autor przeprowadzi analizę tej relacji odpowiadając na pytanie czy przepisy umownego prawa odstąpienia od umowy można stosować per analogiam do ustawowego prawa odstąpienia od umowy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku art. 492 k.c., który swoim brzmieniem przypomina art. 395 k.c. Odpowiadając na to pytanie Autor rozwieje wątpliwości co do sposobu i skutków stosowania art. 492 k.c. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present two extremely important and controversial in case of interpretation regulations - the contractual right of withdrawal from the contract governed by art. 395 of the Polish Civil Code and the statutory right of withdrawal from the contract regulated by art. 491 up to 496 of the Polish Civil Code. The problem is not only the difficulty of interpretation of individual regulations for instance similarity to the condition of art. 395 of the Polish Civil Code, the effect of exercising the powers of these articles and their relative or absolute validity, but above all their mutual relationship with one another, which will constitute the core of the deliberations. The author will analyze the relationship by answering the question whether the provisions of the contractual right of withdrawal can be applied by analogy to the statutory right of withdrawal. This is particularly important in the case of art. 492 of the Polish Civil Code, which resembles art. 395 of the Polish Civil Code. In answering this question the author will dispel doubts about the manner and effects of the application of art. 492 of the Polish Civil Code. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszczyk Z., Umowne i ustawowe prawo odstąpienia - zagadnienia wybrane [w:] Oblicza prawa cywilnego Księga Jubileuszowa dedykowana Janowi Błeszyńskiemu (red.) K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2013.
 2. Drozd E. Rozwiązanie umowy przenoszącej własność nieruchomości [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997.
 3. Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Kraków 1974.
 4. Gniewek E., Machnikowski P., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016.
 5. Jelonek-Jarco B., Umowne prawo odstąpienia od umowy (art. 395 k.c.), "Przegląd Sądowy" nr 6, 2008.
 6. Kidyba A. (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2014.
 7. Osajda K., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017.
 8. Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. T II. Komentarz. Art. 450-1088. Przepisy wprowadzające, wyd. 8, Warszawa 2015.
 9. Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1-44910, wyd. 8, Warszawa 2015.
 10. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2015.
 11. Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2014.
 12. System Prawa Prywatnego, Tom 6: Prawo zobowiązań - część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014.
 13. Wojewoda M., Lex commissoria (art. 492 zd. 1 k.c.) a umowne prawo odstąpienia (art. 395 k.c.) [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej red. W. J. Katner, U. Promińska, Warszawa 2010.
 14. Wyrok SA w Warszawie z 8.01.2013 r. (I ACa 793/11, Legalis).
 15. Wyrok SN z 30.01.1998 r. (III CKN 279/97, Legalis).
 16. Wyrok SN z 6.05.2004 r. (II CK 261/03, Legalis).
 17. Wyrok SN z 8.12.2004 r. (I CK 191/04, Legalis).
 18. Wyrok SN z 15.05.2007 r. (V CSK 30/07, LEX).
 19. Wyrok SN z 23.01.2008 r. (V CSK 379/07, Legalis).
 20. Wyrok SN z 27.03.2008 r. (II CSK 477/07, Legalis).
 21. Wyrok SN z 28.11.2008 r. (V CSK 215/08, Legalis).
 22. Wyrok SN z 10.05.2013 r. (I CSK 411/12, Legalis).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu