BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramek Agnieszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli)
Tytuł
Bezpieczeństwo ekologiczne obszarów zurbanizowanych
Ecological Safety of Urban Areas
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 313-330, bibliogr. 45 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Polityka ekologiczna, Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa, Urbanizacja, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo ekologiczne, Obszary ekologicznego zagrożenia, Zagrożenia ekologiczne
Ecological politics, Enterprises ecological politics, Urbanisation, Security, Environmental security, Areas of environmental threats, Ecological hazard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagrożenia środowisk antropogenicznych takich jak terenów miejskich, przemysłowych i komunikacyjnych to problem wieloaspektowy. Źródła zagrożeń stanowią działania związane z niezrównoważoną eksploatacją zasobów naturalnych, zanieczyszczaniem Ziemi przez substancje pochodzenia przemysłowego, transportowego i komunalnego oraz degradacją ekosystemów w wyniku katastrof ekologicznych. Skutki zagrożeń środowiskowych w mieście mogą być odczuwalne w sferze gospodarczej, społecznej, dziedzictwa kulturowego oraz zagospodarowania przestrzennego. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi, poprawa stanu środowiska oraz kształcenie na rzecz zrównoważonego i inteligentnego rozwoju miast to główne cele rozwojowe i kierunki interwencji mające zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne Polski. Działalność antropogeniczna powoduje spadek korzyści potencjalnie możliwych do uzyskania przez społeczeństwo. Należy zwrócić uwagę na istotę i znaczenie wyceny zasobów przyrodniczych w mieście, która umożliwia podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji środowiskowych również w sensie ekonomicznym. Szczególną rolę odgrywają tu Systemy Zarządzania Środowiskiem (SZŚ). Stanowią one zintegrowaną część całego systemu zarządzania organizacją danego podmiotu i muszą być spójne z celami, priorytetami i procedurami w nim obowiązującymi. Opierają się głównie o dwa standardy - normę ISO 14001 oraz Rozporządzenie EMAS, które wspomagają zarządzanie zgodnie z założeniami polityki środowiskowej oraz system weryfikacji nowych technologii środowiskowych ETV. Bezpieczeństwo ekologiczne znajduje odzwierciedlenie zarówno w polskiej jak i europejskiej polityce ekologicznej, kluczowy jest zatem rzeczywisty stopień realizacji sformułowanych norm prawnych. (abstrakt oryginalny)

The threat of anthropogenic environments such as urban, industrial and transportation is a multifaceted problem. Sources of danger are activities related to the unsustainable exploitation of natural resources, the pollution of the Earth by substances of industrial, transport and communal origin and the degradation of ecosystems as a result of ecological catastrophes. The effects of environmental hazards in the city may be felt in the economic, social, cultural and spatial spheres. Sustainable management of natural resources, improvement of the environment and education for sustainable and intelligent development of cities are the main development goals and directions of interventions aimed at ensuring ecological safety of Poland. Anthropogenic activity causes the potential benefits of society to fall. Pay attention to the essence and importance of valuing natural resources in the city, which makes it possible to make more rational environmental decisions also in an economic sense. Environmental Management Systems (EMS) play a special role here. They form an integrated part of the organization's overall management system and must be consistent with the objectives, priorities and procedures in place. They are mainly based on two standards - the ISO 14001 standard and the EMAS Regulation, which support management in accordance with environmental policy and the ETV environmental technology verification system. Ecological security is reflected in both Polish and European ecological policy, so it is crucial that the actual implementation of the legal norms is taken into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016, poz. 1688).
 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016, poz. 191).
 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2017, poz. 576).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290).
 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519).
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1121).
 8. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2016, poz. 1954).
 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 1073).
 10. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2017, poz. 209).
 11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353).
 12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016, poz. 1131).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71).
 14. Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (M.P. 2013, poz. 213).
 15. Antczak J., Wypadki chemiczne a bezpieczeństwo ekologiczne, "Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka-etyka-środowisko" 2016, nr 436.
 16. Gąsior D., Physicochemical characteristic and assessment of grounwater quality within the area of selected fuel stations in Opole, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2015, nr 4.
 17. Górka K., Łuszczyk M., Thier A., Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, "Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna" 2016, nr 453.
 18. Karwowska E., Miaśkiewicz-Pęska E., Załęska-Radziwiłł M., Wpływ nanoproduktów na wybrane organizmy - ocena ekotoksykologiczna, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2015, nr 1.
 19. Kiebała A., Kozieł M., Zgłobicki W., Cr, Cu, Ni, Pb i Zn w pyle drogowym na terenie Lublina, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2015, nr 3.
 20. Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.
 21. Kronenberg J., Usługi ekosystemów - nowe spojrzenie na wartość środowiska przyrodniczego, (w:) EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Łódź 2016.
 22. Kulisz M.Z., Bezpieczeństwo ekologiczne a rozwój inwestycyjny w Polsce, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2012/2013.
 23. Loon van G.W., Duffy S. J., Chemia środowiska, Warszawa 2008.
 24. Madeła M., Neczaj E., Grosser A., Fate of engineered nanoparticles i wastewater treatment plant, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2016, nr 4.
 25. Malinowski R., Biotworzywa jako nowe materiały przyjazne środowisku naturalnemu, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2015, nr 2.
 26. Manteuffel Szoege H., Zarys problemów ekonomiki środowiska, Warszawa 2005.
 27. Mazur N., Wpływ soli do odladzania dróg na środowisko przyrodnicze, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2015, nr 4.
 28. Mrowiec B., Risk of nanowastes, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2016, nr 4.
 29. Mrowiec M., Herczyk T., Kuliński E., Analiza zmienności parametrów jakościowych w wodzie pitnej w układzie dystrybucji, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2016, nr 1.
 30. Rzeńca A., Polityka ekologiczna miasta, (w:), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Łódź 2016.
 31. Senczyk D., Bezpieczeństwo ekologiczne a zrównoważony rozwój: wzajemne relacje, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa" 2013, nr 4.
 32. Śladkowski S., Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczpospolitej Polskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
 33. Tomczyk W., System Zarządzania Środowiskiem w proekologicznych działaniach na rzecz ochrony środowiska, "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich" 2014, nr 1.
 34. Wieteska-Rosiak B., Bezpieczeństwo ekologiczne miasta, (w:), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Łódź 2016.
 35. Wiśniowska E., Najlepsze dostępne techniki (BAT) jako instrument ochrony środowiska, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2015, nr 3.
 36. Witkowska-Kita B., Biel K., Blaschke W., Orlicka A., Gospodarka surowcami nieenergetycznymi w Polsce - surowce mineralne krytyczne, strategiczne i deficytowe, "Przegląd Górniczy" 2016, nr 3.
 37. Wolter E., W trosce o świadomość ekologiczną społeczeństwa XXI wieku, "Forum Pedagogiczne" 2016, nr 2.
 38. Żuber M., Bezpieczeństwo ekologiczne. Repetytorium, Dolnośląska Szkoła Wyższa 2014.
 39. http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/pl.pdf (z dnia 22.06.2017).
 40. http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (z dnia 22.06.2017).
 41. http://www.me.gov.pl/Energetyka/Strategia+Bezpieczenstwo+Energetyczne+i+Srodo wisko (z dnia 22.06.2017).
 42. http://www.mos.gov.pl (z dnia 21.06.2017).
 43. https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/strategia-bezpieczenstwo-energetyczne-i-srodowisko-perspektywa-do-2020-r/ (z dnia 19.06.2017).
 44. https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/sbn_rp_2014.pdf (z dnia 22.06.2017).
 45. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony-rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/plan-dzialan-surowce-dla-przemyslu/ (z dnia 23.06.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu