BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuper Katarzyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
Tytuł
Polskie produkty regionalne na rynku europejskim
Polish Regional Products on the European Market
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 331-342, bibliogr. 15 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Rynek europejski, Rynek regionalny, Regionalizm, Dystrybucja produktu, Handel produktami rolnymi, Produkt
Regional product, European market, Regional market, Regionalism, Product distribution, Agricultural trade, Product
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W obecnych czasach znacząco rośnie zainteresowanie produktami regionalnymi. Chociaż rynek tych produktów jest stosunkowo niewielki, stale się powiększa. Ułatwienie wymiany handlowej spowodowane utworzeniem jednolitego rynku europejskiego i zniesieniem barier w handlu przyczyniły się do zwiększenia rozmiarów wymiany handlowej oraz umożliwiły dostęp do europejskiego rynku zbytu. Europejskie regulacje prawne dotyczące produktów regionalnych są wymagające i określają szczególne warunki jakie musi spełniać produkt by móc być uznanym jako produkt regionalny. Daje to gwarancje konsumentom, że produkt który kupują ma wysoką jakość oraz wielowiekową recepturę wytworzenia. Zarówno Unia Europejska jak i władze lokalne wspierają promocję produktów regionalnych. Wiąże się to z korzyścią dla konsumentów, producentów, ale i regionu. Konsument ma możliwość poznać produkt, a także zyskuje gwarancję, że jest to produkt najwyższej jakości. Producent staje się coraz bardziej rozpoznawalny, grono jego klientów poszerza się, jednocześnie zyskuje na promocji na skalę międzynarodową, na którą z reguły nie byłoby go stać. W sposób szczególny z produktów regionalnych korzyści czerpie region. Jego rozwój jest związany z rozpoznawalnością produktu. W ten sposób rozwija się agroturystyka, turystyka wiejska, tworzą się nowe źródła dochodu pozarolniczego na wsi, które zapobiegają wyludnianiu się terenów. Produkt regionalny na rynku międzynarodowym posiada ogromne szanse rozwoju, zwłaszcza przy obecnej tendencji wzrostu zainteresowania regionalizmem. (abstrakt oryginalny)

Nowadays siginicantly growing interest in regional products. The market for these products is relatively small but still growing. Creation of a single European market and the removal of barriers to trade increased the size of trade exchange and provides access to the European market. European regulations on regional products are demanding and define specific conditions to be able to be known as the regional product. This gives a guarantee to consumers that the product they are buying has hight quality and centuries-old recipe. The European Union and local authorities support the promotions of regional products. It is related to the benefit of consumers, producers and region. The consumer has the opportunity to get to know the product and gaining assurance that this product is the highest quality. Manufacturer is becoming more recognizable, bunch of his clients is expanding, at the same time gaining promotion at the international level usually for which it would not be. Particularly the benefits of regional products derives region. Its development is related to the recognition of the product. Thus, developing tourism, rural tourism, create new sources of income outside agriculture in rural areas that prevent depopulated. Regional product in the international market has enormous growth opportunities especially in the current trend of growing interest in regionalism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Podstawy marketingu, Kraków 2004.
 2. Chamera K., Trzy europejskie znaki gwarancją smaku, [w:] Biuletyn Informacyjny, Agencja Rynku Rolnego, nr 5/2015 [PDF] http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_informacyjny_arr_5_2015.pdf.
 3. Czubała A., Smoleń T., Podstawy marketingu, Warszawa 2012.
 4. Dokurno Z., Fenomen wzrostu gospodarczego w warunkach globalizacji w kontekście wybranych współczesnych teorii ekonomii, [w:] Rymarczyk J. (red.), Ekonomia 7. Regionalizm i globalizacja, Wrocław 2010.
 5. Dolatowski J., Produkty regionalne i tradycyjne w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] Dolatowski J., Kołczyn-Krajewska D. (red.), Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, Kraków 2008.
 6. Głodek M., Polityka jakości żywności w Unii Europejskiej - ochrona wyjątkowych produktów, [w:] Biuletyn Informacyjny, Agencja Rynku Rolnego, nr 5/2015 [PDF] http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_informacyjny_arr_5_2015.pdf.
 7. Grębowiec M., Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, [w:] "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego", t. 10, z. 2, Warszawa 2010.
 8. Jednolity Akt Europejski - podpisany 17 lutego 1986 r. (Luksemburg) oraz 28 lutego 1986r. (Haga) (wszedł w życie 1 lipca 1987 r.) - Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/5; Sekcja II, Art. 13.
 9. Kołodziejczyk K., Rynek wewnętrzny i wspólne polityki, [w:] Góralski W. M. (red.), Unia Europejska. Tom II. Gospodarka - Polityka - Współpraca, Kraków 2007.
 10. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong W., Marketing, podręcznik europejski, Warszawa 2002.
 11. Księżyk M., Ekonomia podejście historyczne i prospektywne, Kraków 2013.
 12. Raczkowska M., Znaczenie i ochrona tradycyjnej żywności w Unii Europejskiej i w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" t. 9, Warszawa 2007.
 13. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, s. 17).
 14. Tomaszewski K., Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, Enterprise Europe Network, [PDF] http://www.een.sopot.pl/templates/422/files/file/JRE_publ.pdf.
 15. Vademecum ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji, Warszawa 2004, [PDF] http://www.opp.pl/gfx/forum/pdf/14vademecum.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu