BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowski Andrzej (University of Lodz)
Tytuł
Public Utility as Economic Category
Użyteczność publiczna jako kategoria ekonomiczna
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 476, s. 78-87, bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local and Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Usługi komunalne, Władza, Przedsiębiorstwo, Potrzeby społeczne
Communal services, Power, Enterprises, Social needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba bardziej pogłębionej charakterystyki pojęcia użyteczność publiczna. Jest to termin stosowany również w literaturze ekonomicznej do opisu szczególnego typu działalności gospodarczej w sferze publicznej. Mimo definicji prawnej, kategoria użyteczności publicznej jest mało satysfakcjonująca i różnie interpretowana. Prowadzone w artykule rozważania przebiegają dwutorowo. Po pierwsze nawiązują do formuły przedsiębiorstwa użyteczności publicznej; po drugie odnoszą się do analizy istotnych cech tej sfery działalności. Do realizacji celu wykorzystano przegląd literatury przedmiotu oraz akty prawne. W rezultacie autor przedstawił wnioski dotyczące warunków funkcjonowania sfery użyteczności publicznej oraz pokusił się o redefinicję użyteczności publicznej. W artykule podkreśla się zasadność modelu przedsiębiorstwa funkcjonującego w odrębnym reżimie prawno-ekonomicznym, adekwatnym do specyfiki użyteczności publicznej, jako odstępstwa od logiki rynkowej(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is an attempt to present more enhanced characteristics of the concept of public utility. It is a term that is also used in economic literature to describe a particular type of economic activity in the public sphere. However, despite the legal definition the category of public utility is not satisfactory and variously interpreted. The discussion conducted in the article is twofold. First, it refers to the formula of public utility enterprises; secondly, it refers to the analysis of the essential characteristics of this sphere of activity. To achieve this goal the author used literature review and legal acts. As a result, the findings concerning the conditions for the functioning of the public utility were presented and the author made an attempt to redefine the term. The article highlights the merits of the enterprise model in a separate legal regime, appropriate to the specific nature of public utility as derogation from the logic of the market(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobińska K., 2003, Zdefiniowanie pojęcia "usługi użyteczności publicznej", [in:] K. Bobińska (ed.), Użyteczność publiczna w sektorach infrastruktury gospodarczej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, p. 15.
 2. Bös D., 1986, Public Enterprise Economics, North-Holand, Amsterdam, pp. 14-15.
 3. Drago R., 2001, Quel avenir pour les enterprises publiques? Cahiers des sciences morales et politiques, Presses Universitaires de France, Paris.
 4. Dziembowski Z., 1974, Pojęcie i funkcja gospodarki komunalnej, [in:] Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno-ekonomicznym rozwoju kraju, Monografie i Opracowania nr 30, SGPiS, Warszawa.
 5. Dziembowski Z., 1985, Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, "Ekonomista", nr 4-5.
 6. Dziembowski Z., Sadowy M., 1992, Przedsiębiorstwo komunalne w warunkach samorządności terytorialnej, FRDL, Warszawa, pp. 34-38.
 7. Ginsbert-Gebert A., 1984, Polityka komunalna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 37-40.
 8. Głuszczuk D., 2009, Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - problem wyboru formy prawno-organizacyjnej w alternatywnych modelach zarządzania gospodarką komunalną, [in:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wrocław, pp. 400-401.
 9. Goryński J., 1970, Ekonomika budownictwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, p. 81.
 10. Grzymała Z., 2011, Podstawy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej, [in:] Z. Grzymała (ed.), Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, pp. 185-186.
 11. http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cig/g4000c.htm#Chartedesrvicespublics.
 12. Hume I.M. 1933, Polityka cenowa w sektorze użyteczności publicznej, "Rzeczpospolita", 17 September.
 13. Jeżowski P., 1991, Taryfy opłat na energetycznym rynku gospodarstw domowych, Monografie i Opra-cowania nr 337, SGH, Warszawa, p. 130.
 14. Jeżowski P., 1994, Monopol naturalny a regulacja przedsiębiorstw użyteczności publicznej, [in:] Samorząd terytorialny i gospodarka lokalna, Monografie i Opracowania nr 381, SGH, Warszawa, p. 145.
 15. Jeżowski P., Kruszewski J., 2000, Ekonomika i finanse ochrony środowiska, [in:] M. Majchrzak, A. Zalewski (eds.), Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, Monografie i Opracowania nr 483, SGH, Warszawa.
 16. Kahn A., 1988, The Economics of Regulation. Principles and Institutions, Vol. I, The MIT Press, Cambridge 1988, p. 10.
 17. Mażewski L., 1990, Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Jak skończyć z fikcją, Gazeta Samorządowa nr 34, p. 10.
 18. Piątek S., 1986, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jako instytucja gospodarcza, Materiały i Studia nr 59, IOZiDK, Warszawa, p. 155.
 19. Pyziak-Szafnicka M., Płaszczyk P., 1997, Działalność gospodarcza gmin a granice sfery użyteczności publicznej, Finanse Komunalne nr 2, p.10.
 20. Sadowy M., Piątek S. (eds.), 1986, Prawo przedsiębiorstw państwowych, Instytut Wydawnictw Związków Zawodowych, Warszawa, p.35.
 21. Szablewski A.T., 1992, Teoretyczne przesłanki deregulacji infrastruktury, Ekonomista nr 3, p. 399.
 22. Szablewski A.T., 1990, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jako przedmiot badań, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 106, Łódź, p. 94.
 23. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2016 r. poz. 573 ze zm.).
 24. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity z 1991 r., Dz. U. Nr 18, poz. 80 ze zm.).
 25. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (with amendments).
 26. Włoszczowski S., 1938, O racjonalną politykę cen w samorządowych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, Samorząd Terytorialny nr 3.
 27. Wojciechowski E., 2005, Uwagi na temat pojęcia użyteczność publiczna, [in:] Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1071,Wrocław, pp. 276-282.
 28. Woźniak M., 1990, Sprawdzone od stu lat, Gazeta Samorządowa nr 38-39.
 29. Woźniak M., 1991, Status "public utility", Gazeta Samorządowa nr 1.
 30. Wykładnia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 1997 r., Rzeczpospolita 1997, nr 255
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.476.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu