BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworakowska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Financial Conditioning of Investment Activity of Territorial Self-Government Units in The Changing Economic Environment
Uwarunkowania finansowe aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 476, s. 88-96, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local and Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Inwestycje, Wydatki inwestycyjne
Local government units, Investment, Investment expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Szczególnie ważnym obszarem działania jednostek samorządu terytorialnego jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, ale wymaga ona uwzględnienia różnorodnych czynników mających wpływ na ich podejmowanie i prowadzenie. Wydatki na inwestycje pozwalają zmniejszyć różnice w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Na skalę i zakres aktywności inwestycyjnej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego oddziałuje stan finansów tych podmiotów, a jego badaniu służy analiza budżetu. Finanse są kluczowym elementem łączącym się z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego i podstawowym wyznacznikiem realności i powodzenia każdej inwestycji. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań finansowych związanych z sytuacją budżetową jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i ich wpływu na realizację inwestycji przez te podmioty. Charakterystyce poddano wydatki na inwestycje, dochody własne, wynik budżetów i nadwyżkę operacyjną w latach 2007-2015. W procedurze badawczej użyto metod badań niereaktywnych, wykorzystano metodę analizy dokumentów urzędowych i metodę historyczno--porównawczą(abstrakt oryginalny)

An especially significant area in the activity of territorial self-government units is the execution of investment undertakings. However, it requires taking into account various factors influencing their launch and performance. Investment expenditure enables a reduction in differences as far as the development of territorial self-government units is concerned. The scale and range of investment activity pursued by territorial self-government units depend on the financial standing of these entities and it is budget analysis that serves the purpose of its examination. Finance is the key element of functioning of territorial self-government units and the basic marker of practicability and success of each investment. The article aims at presenting financial conditioning related to the budgetary situation of territorial selfgovernment units in Poland and their impact on the execution of investments by these entities. Thus, the parameters that were characterised were investment expenditure, own revenue, budgetary result and operating surplus in the years 2007-2015. The research procedure made use of non-reactive methods, namely the method of analysis of official documents and the historical and comparative method(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski P.F., 2010, Finansowanie infrastruktury w JST: przyczynek do dyskusji o rozwoju JST poprzez rozbudowę infrastruktury, Europejski Doradca Samorządowy, no. 4, pp. 32-37.
  2. Clements B., Bhattacharya R., Nguyen T.Q., 2003, External debt, public investment, and growth in low-income countries, IMF Working Paper, no. WP/03/249.
  3. Jarosiński K., 2003, Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności lokalnej, OW SGH, Warszawa.
  4. Jarosiński K., 2013, Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach deficytu budżetowego oraz długu publicznego, [in:] A. Alińska (ed.), Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, OW SGH, Warszawa.
  5. Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2007-2015, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
  6. Soszka-Ogrodnik K., 2014, Polen verteidigt den ersten Platz im Standort-Ranking in der MOE-Region, http://www.ahk.pl (access 26.10.2016).
  7. Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa w latach 2007-2015. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa.
  8. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.
  9. Wojciechowski E., 2012, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.476.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu