BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jergová Natália (University of Economics in Bratislava, Slovak Republic), Bednárová Lucia (University of Economics in Bratislava, Slovak Republic)
Tytuł
Human Capital Investigation and Identification Its Key Criteria of the Article
Badania nad kapitałem ludzkim oraz identyfikacje jego kluczowych kryteriów
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 159-164, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rewolucja przemysłowa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Human capital, Industrial revolution, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce opartej na wiedzy kluczowymi elementami są ludzie, posiadacze cennego kapitału ludzkiego; są oni głównym atutem firmy i motorem postępów i innowacyjności. Wraz ze wzrostem znaczenia wiedzy i wymagań jakościowych rosną wymagania dotyczące umiejętności i zdolności siły roboczej. Rosną ca konkurencja na rynku pracy oraz ustalony sposób i metody pracy z osobami pracującymi utraciły swoją funkcjonalność. Eksperci uważają, że gospodarka oparta na wiedzy znajduje się w trzecim etapie rozwoju ludzkiej cywilizacji. Społeczeństwo ludzkie napotyka wiele poważnych zmian w ich zrozumieniu zjawisk nieznanych wcześniej i dowiaduje się o odpowiednich działaniach. Globalizacja, szybkie postępy technologiczne, poszerzanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, stała zmiana, potrzeba uczenia się przez całe życie i inne cechy tego nowego środowiska gospodarczego miały decydujące znaczenie dla zmiany, a może i dla wszystkich dziedzin działalności człowieka. (abstrakt oryginalny)

In the knowledge-based economy the crucial elements are people, holders of valuable human capital, the key corporate asset and driving force of progress and innovation. With the growth of importance of knowledge and quality requirements the demands on the knowledge, skills and abilities of the workforce are increasing, competition in the labour market is growing and the ways and methods of working with people have lost their functionality. Experts believe that the knowledge economy is in the third stage of the human civilization development. Its onset and gradual formation of accompanying material changes after the agrarian and industrial revolution. Human society is facing many serious changes in their understanding of previously unknown phenomena and learns the appropriate action. Globalization, rapid technological progress, expansion of information and communication technologies, a constant change, the need for lifelong learning and other features of this new economic environment were crucial to change perhaps all areas of human activity. Keywords: human activity, industrial revolution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baláž P., Verček P., Globalizácia a nová ekonomika. Bratislava, SPRINT vfra, 2002. ISBN 80-890-8506-7.
  2. Dvořáková Z. et al., Management lidských zdrojů. Praha, C.H. Beck, 2007, s. 485. ISBN 978-80-7179-893-4.
  3. Drucker P., Věk diskontinuity. Praha, Management Press, 2002. ISBN 80-85603-44-6.
  4. Drucker P., Výzvy managementu pro 21. století. Praha, Management Press, 2001. ISBN 80-7261-021-X.
  5. Lesáková Ľ. et al., Vplyv globalizácie podnikateľského prostredia na malé a stredné podniky v Slovenskej republike. Zborník príspevkov z riešenia výskumného projektu VEGA 1/2612/05. Banská Bystrica, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2006. ISBN 80-8083-194-7.
  6. Nordstrőm K.A., Ridderstråle J., Funky business. Praha, GRADA, 2005. ISBN 80-247-1067-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.66
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu