BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fras Mariusz (Uniwersytet Ślaski w Katowicach; Okręgowa Izba Adwokacka w Katowicach)
Tytuł
Obowiązki ubezpieczycieli przy zawieraniu umów na cudzy rachunek
Duties of Insurers Related to Insurance on Someone Else's Account
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 3, s. 27-39, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Umowa ubezpieczeniowa, Działalność ubezpieczeniowa, Prawo ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia grupowe, Obowiązek informacyjny
Insurance contract, Insurance activity, Insurance law, Group insurance, Information duty
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę zagadnień prawnych związanych z obowiązkami informacyjnymi ubezpieczycieli w ubezpieczeniach na cudzy rachunek i ubezpieczeniach grupowych.
Nowe spojrzenie na te kwestie jest konieczne w związku z wejściem w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Obowiązek informacyjny w fazie poprzedzającej przystąpienie do ubezpieczenia na cudzy rachunek jest przedmiotem szczegółowej regulacji ustawy. (abstrakt oryginalny)

The article contains an analysis of several issues connected with disclosure obligations related to insurance on someone else's account and group insurance. These problems should be looked at from a new perspective in connection with the entry into force of the Insurance and Reinsurance Activity Act. In the new law the insurer's pre-contractual disclosure obligations are regulated specifically in the case of the insurance contract on someone else's account and group insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagińska E., Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego. Studium prawnoporownawcze, TNOiK, Toruń 2013.
 2. Bigot J., La responsabilite civile des societes d'assurance a l'egard des assures en droit francais, w: Melanges Roger O. Dalcq, Larcier, Bruxelles 1994.
 3. Boumedienne M, La place de la loi et du contrat dans la garantie du droit a la protection sociale de 1945 a nos jours, t. 2, Editions Publibook Universite, Paris 2003.
 4. Fras M., Odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania: rozważania na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, "Prawo Asekuracyjne"2009, nr 3.
 5. Fras M., Pacuła K., Utrata szansy ubezpieczenia wskutek naruszenia powinności informacyjnych. Zagadnienia kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne, [w:] Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 6. Fras M., Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 7. Gadomska-Orłowska A., Dobrodziejstwa i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w grupowej umowie ubezpieczenia, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2012, nr 51.
 8. Guiomard P., Code des assurances, code de la mutualite, Dalloz, Paris 2013.
 9. Honsell H., Berliner Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, Springer, Berlin 1999.
 10. Krajeski D. [w:] Droit de la responsabilite et des contrats, red. P. Le Tourneau, Dalloz, Paris 2012.
 11. Merkin R., Colinvaux's Law of Insurance, Sweet & Maxwell, London 1997.
 12. Nesterowicz Z., Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia w prawie francuskim, "Państwo i Prawo"2010, nr 3.
 13. Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, PWN, Warszawa 1982.
 14. Pfeiffer T., New Mechanisms for Concluding Contracts, [w:] New Features in Contract Law, red. R. Schulze, Sellier, Munchen 2007.
 15. Rządowy projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, druk nr 3644 sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3644 [dostęp: 3.12.2016].
 16. Cass. Civ, 2eme, 25 janvier 2007, n°06-10649; Cass. Civ, 2eme, 13 janvier 2005, n°03-17199.
 17. Code des assurances, Journal Officiel de la Republique francaise, 1978, p. 1088, modifie.
 18. Ustawa o umowie ubezpieczenia z dnia 23 listopada 2007 r., Versicherungsvertragsgesetz; BGBl. I, s. 2631.
 19. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 20. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz. 1844).
 21. Uchwała SN z dnia 25 lutego 1986 r., III CZP 2/86, OSNCP 1987, nr 1, poz. 10.
 22. Uchwała SN z dnia 8 listopada 1977 r., PZP 48/77, OSPiKA 19879, nr 6, poz. 98.
 23. Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2002 r., IV CKN 642/00, Legalis nr 278037.
 24. Wyrok SN z dnia 12 marca 2015 r., sygn. akt I CSK 201/14, LEX nr 1652844.
 25. Wyrok francuskiego Sądu Kasacyjnego z dnia 15 grudnia 2011 r., Civ.2e, 15 decembre 2011, n° 10-23889.
 26. Wyrok francuskiego Sądu Kasacyjnego z dnia 25 stycznia 2012 r., Cass. soc., 25 janvier 2012, n°11-11.374.
 27. Wyrok francuskiego Sądu Kasacyjnego z dnia 31 stycznia 2012 r., Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11700.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu