BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danielak Wiesław (Uniwersytet Zielonogórski), Gębska Karolina (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Bariery rozwoju i kluczowe czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw
Barriers to the Development and Keysuccessfactors of Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 83-96, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe, Kluczowe czynniki sukcesu, Sukces przedsiębiorstwa
Small business, Development barriers, Key success factors, Success of the company
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M21
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają największy wpływ na budowanie trwałych podstaw wzrostu gospodarczego, lepiej dostosowują się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku. Pomimo wielu barier w ich rozwoju wskazać możemy szereg kluczowych czynników sukcesów. Celem artykułu jest ukazanie w świetle literatury przedmiotu barier rozwoju oraz kluczowych czynników sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Small and medium enterprises have the greatest impact on building solid foundations for economic growth, better adapt to rapidly changing the market situation. Despite many barriers to their development, we can identify many of the key factors in their success. The aim of the article is to show the light of the literature on the subject's level of development barriers and key success factors of small and medium enterprises.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abec A., Andrejczuk M. (2015), Dialog i budowanie relacji z interesariuszami - podręcznik dla firm, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 2. Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorstw w 2014 roku, http://www.biznes.newseria.pl/komunikaty/bariery_rozwoju,b1664771195, (dostęp: 21.08.2016).
 3. CTS Sustainsibility (2014), Efektywność zaangażowania społecznego, przykłady wykorzystania modelu LGB, Wydawnictwo SGS Polska, Warszawa.
 4. Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Danielak W. (2014), Współdziałanie z perspektywy relacji międzyorganizacyjnych, w: Ślusarz B., Wyrwa J. (red.), Współczesne problemy rozwoju regionalnego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", PTE, Zielona Góra.
 6. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre, Pentor, maj 2010.
 7. Grabowska M., Drygas M. (2010), Determinanty sukcesu przedsiębiorstw, Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, publikacja pokonferencyjna.
 8. Grunert K.G., Ellegard Ch. (1992), The Concept o KeySuccesFactors: Theory and Method, MAPP Working Paper, no. 4, October, http://pure.au.dk/ws/files/32299581/wp04.pdf, (dostęp: 30.09.2016).
 9. Klonowska-Matynia M., Stasiukiewicz I. (2015), Analiza kluczowych czynników sukcesu jako metoda oceny pozycji spółki w sektorze, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych", nr 19, http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/wydawnictwo/zeszyty/19/PL/08a.%20Klonowska_St asiukiewicz%20art.pdf, (dostęp: 06.10.2016).
 10. Kruczkowska D., Greszta M. (2014), Efektywne zarządzanie i komunikacja działań społecznych firm w Modelu LGB. As biznesu - odpowiedzialne relacje w biznesie, nr 10. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Poznań.
 11. Lisowska R., Szymańska K. (2013), Determinanty rozwoju przedsiębiorczego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim, w: Matejun M., Szymańska K. (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 12. Matejun M. (2007), Wewnętrzne bariery rozwoju firm sektora MSP, w: Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, http://www.matejun.com/pubspl/2007_Marek_Matejun_Wewnetrzne_bariery_rozwoju_firm_ sektora_MSP.pdf, (dostęp: 21.09.2016).
 13. Matejun M., Motyka A. (2015), Dynamika barier rozwoju w cyklu życia firm sektora MSP - wyniki badań monograficznych, "Marketing i Rynek", nr 05.
 14. Matejun M. (2015), Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, "Zeszyty Naukowe:, nr 1194, "Rozprawy Naukowe", Z. 483, Politechnika Łódzka, Łódź.
 15. Możyłowski P. (2013), Prawno-administracyjne bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle opinii przedsiębiorców, Przedsiębiorczość - Edukacja, file:///C:/Users/komputer/Downloads/1309-3926-1-PB.pdf, (dostęp: 12.09.2016).
 16. Ołówko N. (2016), Polityka podatkowa państwa a funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w: Pujer K. (red.), Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu, Exante Wrocław.
 17. Rusanen H., Halinen A., Jaakkola E. (2014), Accessingresources for service innovation - the critical role of network relationships, "Journal of Service Management", vol. 25, no 1.
 18. Skala A., Kruczkowska E., Olczak M. (2015), Polskie Startupy. Raport 2015.
 19. Skawińska E., Zalewski R.I., Brzęczek T. (2011), Ocena kapitału społecznego szkolnictwa przez jego reprezentantów w Wielkopolsce, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, nr 9.
 20. Skawińska E., Zalewski R.I. (2016), Konkurencyjność - kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw XXI wieku, Przegląd Organizacji, nr 3, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa.
 21. Starczewska-Krzysztofek M. (2014), Raport Curriculum Vitae małych i średnich przedsiębiorstw 2014 - finansowanie działalności i rozwoju, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 22. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (2015), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa, https://badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS_2013_2014.pdf, (dostęp: 14.09.2016).
 23. Tarnawa A., Węcławska D., Zadura-Lichota P., Zbierowski P. (2016), Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2015, Warszawa, http://badania.parp.gov.pl/attachments/article/47866/Raport_GEM_Polska_2016.pdf, (dostęp: 12.09.2016).
 24. Zagórska J. (2011). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, PARP, Warszawa.
 25. Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu