BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurgilewicz Oktawia, Piskorska Aleksandra
Tytuł
Some Remarks on the Meaning of "Security"
Kilka uwag na temat pojęcia "bezpieczeństwo"
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 165-171, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Ekologia, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa
Security, Ecology, Safety risk identification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezpieczeństwo w dobie ciągle narastających zagrożeń, jest bardzo ważnym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu podmiotów. Należy badać, kontrolować i rozwijać to zjawisko na różnych płaszczyznach, ponieważ bezpieczeństwo jest celem i potrzebą, do którego dążą wszystkie jednostki. Trudność w zmierzaniu do zapewnienia bezpieczeństwa, czyli spokoju, braku zagrożeń oraz możliwości przetrwania i rozwoju, wiąże się z dynamicznym rozwojem tego zjawiska oraz różnorodnością jego pojmowania. W literaturze przedmiotu ciągle brak jest jednolitej definicji terminu "bezpieczeństwo" a przecież to zjawisko dotyczy każdego obszaru życia. Od czasu wzmożonych sporów militarnych powstało wiele nowych zagrożeń, z którymi muszą uporać się ludzie aby zabezpieczyć sobie i przyszłym pokoleniom odpowiedni byt. W związku z tym "bezpieczeństwa" nie możemy powiązywać tylko z brakiem wojen czy innych zbrojnych konfliktów a rozpatrywać je w różnych kategoriach. Obecnie, rodzajem bezpieczeństwa, o którym słyszy i mówi się zdecydowanie częściej niż wcześniej jest bezpieczeństwo ekologiczne. Środowisko jest obszarem istotnym dla każdego człowieka i łączy się ze wszystkimi dziedzinami życia. W związku z tym należy zadbać o ekosystem i zrobić to bardzo rozsądnie, ponieważ zmiany zachodzące w przyrodzie mają często wymiar nieodwracalny. Zaprezentowana w artykule tematyka związana z bezpieczeństwem ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje wiele obszarów naukowych tj. nauki społeczne, administracyjne a niekiedy w szerokim ujęciu nawet i teologiczne stanowiąc tym samym bardzo ciekawe źródło informacji. (abstrakt oryginalny)

Security in the era of ever increasing threats, is a very important element in the proper functioning entities. It should examine, control and develop the phenomenon at various levels, because safety is the purpose and need, pursued by all units. The difficulty in making progress to ensure the safety or peace, absence of risk and the possibility of survival and development, is associated with the dynamic development of this phenomenon and the diversity of its comprehension. In the literature, still there is no uniform definition of the term "security" and yet this phenomenon affects every area of life. Since the increased military disputes many new risks that have to deal with people to protect themselves and future generations the appropriate entity. Accordingly, the "security" can connect not only the lack of other war or armed conflict and analyzed in the different categories. Currently, a kind of security which hears and speaks far more often than before is environmental safety. The environment is an area important for every human being and connects to all areas of life. Therefore, you should take care of the ecosystem and make it very sensibly, because the changes in nature are often irreversible dimension. Presented in the article topics related to security is interdisciplinary. It covers many areas of science, ie. Social sciences, administrative and sometimes in broad terms, and even theological thus providing a very interesting source of information. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe - współczesne koncepcje, Warszawa 2012.
 2. Grosicka K., Grosicki L., Grosicki P., Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Pułtusk-Warszawa 2013.
 3. Instytucje bezpieczeństwa narodowego, pod red.: M. Paździora, B. Szmulika, Warszawa 2012.
 4. Jurgilewicz M., Bezpieczeństwo zgromadzeń. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015.
 5. Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, Warszawa 2010.
 6. Niemiec O. i in., Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce, Rzeszów-Nowy Sącz 2010.
 7. Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.
 8. Sekściński A., Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozumienie w naukach politycznych, w e-Politikon, Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr IV, Warszawa 2012.
 9. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 10. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, pod red. J. Kaczmarka, W. Łepkowskiego, B. Zdrodowskiego, Warszawa 2008.
 11. http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/954-typologia-bezpieczenstwanowe-wyzwania.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.67
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu