BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuziak Kamila (Politechnika Śląska)
Tytuł
Unijna strategia zrównoważonego rozwoju a rozwój i przyszłość polskiego górnictwa
Union Strategy of Sustainable Development and the Development and Future of Polish Mining
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 249-260, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Restrukturyzacja górnictwa, Rozwój zrównoważony
Mining sector, Mining industry restructuring, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej jest częścią większej społeczności, w której obowiązują ustalone prawa i obowiązki. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy przepisy prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju obowiązujące w Polsce i w UE są ze sobą zgodne i jak duży wpływ mają one na polskie górnictwo. W tym celu porównano Strategię Europa 2020 i Strategię Polska 2030, krótko przedstawiono proces transformacji polskiego górnictwa i skutki reform lub ich braku, widoczne do dzisiaj. W podsumowaniu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonej wcześniej analizy. (abstrakt oryginalny)

Poland as a Member State of the European Union is a part of a larger community, with is governed by established rights and obligations. The paper was attempted to answer the question whether legislation on sustainable development in force in Poland and the EU are compatible with each other and how much influence they have on the Polish mining industry. For this purpose compares the Europe 2020 Strategy and the Strategy Poland 2030, presents the process of transformation of the Polish mining industry and the effects of the reforms visible today. The summary presents the conclusions from the earlier. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dubiński J.: Zrównoważony rozwój górnictwa surowców mineralnych. "Journal of Sustainable Mining", Vol. 12, No. 1, 2013.
 2. Dubiński J., Turek M.: Szanse i zagrożenia rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce. "Wiadomości Górnicze", nr 11, 2012.
 3. Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 3.03.2010.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 5. Kijewska A., Bluszcz A.: Wymagania w zakresie raportowania idei zrównoważonego rozwoju w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Konferencja Górnictwo Zrówno-ważonego Rozwoju 2014, Gliwice 2014, dokument elektroniczny.
 6. Ochrona Środowiska 2015. GUS, Warszawa 2015.
 7. Paszcza H.: Procesy restrukturyzacyjne w polskim górnictwie węgla kamiennego w aspekcie zrealizowanych przemian i zmiany bazy zasobowej. "Górnictwo i Geo-inżynieria", z. 3, rok 34, 2010.
 8. Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2009.
 9. Ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015.196, j.t. z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 31.01.1980 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 94.49.196, z późn. zm.).
 12. http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_pl.htm, 30.05.2016.
 13. http://gornictwo.wnp.pl/2009-2012-przelom-w-gornictwie,160006_1_0_1.html, 30.05.2016.
 14. http://www.polskirynekwegla.pl/, 30.05. 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu