BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Katarzyna A.
Tytuł
An Approach to Geothermal Resources as a Regional Development Driver in Poland
Podejście do zasobów geotermalnych w kontekście rozwoju regionalnego w Polsce
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 173-188, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Energia geotermalna, Rozwój regionalny, Czynniki endogeniczne, Wzrost endogeniczny
Renewable energy sources, Geothermal energy, Regional development, Endogenous factors, Endogenous growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Studia nad energią geotermalna angażują różne dyscypliny naukowe ze względu na przewagę niewyczerpalności zasobów geotermalnych nad innymi zasobami odnawialnymi oraz na fakt powszechności jej wykorzystania na całym świecie. Oprócz tych parametrów technicznych zasoby geotermalne cechują się endogennym charakterem. Oznacza to, że optymalna eksploatacja zasobu odbywa się w miejscu w jego lokalizacji. Celem tego artykułu jest zbadanie możliwego scenariusza wpływu zasobów geotermalnych na rozwój lokalny, który wywodzi się z jego pierwotnej funkcji energetycznej. Energia geotermalna wykorzystywana lokalnie może pozytywnie wpływać na gospodarkę regionu w bezpośredni i pośredni sposób. Zainteresowanie tym zasobem wypływa również z założeń zrównoważonego rozwoju krajowych planów energetycznych i ambicji Unii Europejskiej, aby znacząco uwzględnić energię geotermalną w bilansach energetycznych. Lokalna produkcja ciepła geotermalnego i wody powinna zatem stać się priorytetem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego dla gmin lub regionów, które posiadają dogodne warunki geologiczne dla eksploatacji geotermii. Jednakże, lokalny aspekt geotermii jako czynnika rozwojowego jest wciąż marginalizowany w istniejącej literaturze i przez praktyków. Ten artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na tą lukę i ustalenia lokalnych wskaźników rozwoju powiązanych z lokalnym wykorzystaniem energii geotermalnej. Analizę przeprowadzono na przykładzie miejscowości użytkujących geotermię w Polsce ze względu na wysoki potencjał zasobu, mimo niskiego wykorzystania i znaczenia dla władz w skali kraju. Empiryczna analiza wybranych gmin ma doprowadzić do określenia udziału potencjału zasobu geotermalnego w wskaźnikach rozwoju gmin. Teoretyczna koncepcja tematu została zawarta w teorii rozwoju endogenicznego i definicjach rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)

Geothermal energy has engaged researchers from various disciplines largely because it provides significant advantages over other renewable resources and has become one the most extensively used renewable resource worldwide. In addition to these technical parameters, geothermal resources are of an endogenous character i.e. their exploitation takes place where they are located. The aim of this article is to examine a possible scenario relating to the impact of geothermal resources on local development, based upon their primary energy-producing function. Geothermal energy exploited locally can positively influence the economic situation of a region in direct and indirect ways. Moreover, interest in this source of energy has been motivated by the desire to integrate sustainable development into national energy plans and the European Union's ambition to enhance its significance in community energy balances. Thus local production and consumption of geothermal heat and water should be a principle of local energy security for municipalities or regions with appropriate geological conditions. However, in the existing literature, its local development impact has been marginalized and insufficiently discussed by practitioners. This article attempts to close this gap and to establish development indicators that measure local development associated with the use of geothermal resources. Notwithstanding the relatively marginal importance national authorities have given geothermal resources to date, Poland was chosen as the main object of the research reported on here because of its particularly high geothermal potential. Empirical analysis of selected Polish municipalities with ongoing exploitation of geothermal energy allows us to assess the contribution of geothermal resources to municipal-level development indicators. The theoretical conceptualization underpinning this analysis is provided by endogenous growth theory as well as reflections on the precise definition of local development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akella A.K., Saini R.P., Sharma M.P., Social, economical and environmental impacts of renewable energy systems, "Renewable Energy", 2009/34(2), pp. 390-396.
 2. Andritsos N., Dalampakis P., Kolios N., Use of geothermal energy for tomato drying, "GeoHeat Center Quarterly Bul", 2003/24(1), pp. 9-13.
 3. Appenzeller D., Metodologiczne problemy opisu i prognozowania kondycji finansowej, [w:] Dittmann P., Szanduła J. (red.), "Prognozowanie w zarządzaniu firmą", Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
 4. Asif M., Muneer T., Energy supply, its demand and security issues for developed and emerging economies, "Renewable and Sustainable Energy Reviews", 2007/11(7), pp. 1388-1413.
 5. Brander J.A., Taylor M.S., The simple economics of Easter Island: A Ricardo-Malthus model of renewable resource use, "American economic review", 1998, pp. 119-138.
 6. Bujakowski W., Wykorzystanie wód termalnych w Polsce (stan na rok 2009), "Przegląd Geologiczny", 2010/58(7), pp. 580-588.
 7. Chakravorty U., Roumasset J., Tse K., Endogenous substitution among energy resources and global warming, "Journal of Political Economy", 1997/105(6), pp. 1201-1234.
 8. Coffey W.J., Polese M., The concept of local development: a stages model of endogenous regional growth, "Papers in Regional Science", 1998/55(1), pp. 1-12.
 9. Dalton T.R., Coats R.M., Asrabadi B.R., Renewable resources, property-rights regimes and endogenous growth, "Ecological Economics", 2005/52(1), pp. 31-41.
 10. Davis, R.J. and Davis, R.A., Framework for Managing Process Improvement: Benchmark Tutorial, "System Research and Applications", Corp. Arlington VA 1994.
 11. Del Río, P., Burguillo, M., Assessing the impact of renewable energy deployment on local sustainability: Towards a theoretical framework, "Renewable and sustainable energy reviews", 2008/12(5), pp.1325-1344.
 12. Fridleifsson, I.B., Geothermal energy for the benefit of the people, "Renewable and sustainable energy reviews", 2001/5(3), pp.299-312.
 13. Gędek, S., Strojny, J., Kościółek, M., Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu strategicznym administracją publiczną, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",2013/14(12, cz. 2 Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część II), pp.127-142.
 14. International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2016,http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2016.pdf (accessed 10.07.2016).
 15. Jarczewski W., Huculak M., Dej M., Wykorzystanie Energii Geotermalnej w Polsce /The use of geothermal energy in Poland, "Prace Geograficzne", 2015(141), p. 87.
 16. Johansson T.B., Kelly H., Reddy A.K.N., Williams R.H. Renewable Fuels and Electricity for a Growing World Economy: Defining and Achieving the Potential, "Energy Studies Review", 1992/4(3), pp. 201-212.
 17. Kagel A., A handbook on the externalities, employment, and economics of geothermal energy. Geothermal Energy Association, Washington DC, October 2006.
 18. Kępińska B., Geothermal energy country update for Poland, 2010-2014, "Proceedings World Geothermal Congress", 2015, (p. 11).
 19. Kobylińska U., Glińska E., Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu systemów zarządzania placówkach samorządu terytorialnego, [w:] B. Plawgo (red), "Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem", WSAP, Białystok 2008.
 20. Kożuch A., Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, "Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach", 2011, pp. 9-26.
 21. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 22. Lehr U., Nitsch J., Kratzat M., Lutz C., Edler D., Renewable energy and employment in Germany, "Energy policy", 2008/36(1), pp. 108-117.
 23. Lund J.W., Freeston D.H., World-wide direct uses of geothermal energy 2000, "Geothermics", 2001/30(1), pp. 29-68.
 24. Malecki E., Jockeying for position: what it means and why it matters to regional development policy when places compete, "Regional studies", 2004/38(9), pp. 1101-1120.
 25. Ney R., Zasoby energii geotermalnej w Polsce i możliwe kierunki jej wykorzystania, [w:] Materiały z seminarium naukowego pn. "Problemy wykorzystania energii geotermalnej i wiatrowej w Polsce", Wyd. IGSMiE PAN, Kraków-Zakopane 1997.
 26. Olewiler N., Environmental sustainability for urban areas: The role of natural capital indicators, "Cities", 2006/23(3), pp. 184-195.
 27. Panwar N.L., Kaushik S.C., Kothari S., Role of renewable energy sources in environmental protection: a review, "Renewable and Sustainable Energy Reviews", 2011/15(3), pp. 1513-1524.
 28. Pike A., Rodríguez-Pose A., Tomaney J., Local and regional development, Routledge NY 2006.
 29. Pires S.M., Fidélis T., Ramos T.B., Measuring and comparing local sustainable development through common indicators: Constraints and achievements in practice, "Cities", 2014/39, pp. 1-9.
 30. Plummer P., Tonts M., Martinus K., Endogenous growth, local competitiveness and regional development: Western Australia's Regional Cities, 2001-2011, "Journal of economic and social policy", 2014/16(1), p. 1-29.
 31. Ragwitz M., Schade W., Breitschopf B., Walz R., Helfrich N., Rathmann M., Resch G., Panzer C., Faber T., Haas R., Nathani C., The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European Union, European Commission, DG Energy and Transport, Brussels, Belgium 2009.
 32. Romer P.M., The origins of endogenous growth, "The journal of economic perspectives", 1994/8(1), pp. 3-22.
 33. Rondo-Brovetto P., Saliterer I., Comparing regions, cities, and communities: local government benchmarking as an instrument for improving performance and competitiveness, "The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal", 2007/12(3).
 34. Rybach L., The future of geothermal energy and its challenges, "Proceedings World Geothermal Congress April 2010", 2010 (vol. 29).
 35. Sánchez-Velasco R., López-Díaz M., Mendoza H., Tello-Hinojosa R., New CFE geothermal village power plant in Mexico bestows local residents with prosperity - and children with ice cream, Comisión Federal de Electricidad, Mexico 2003.
 36. Scipioni A., Mazzi A., Mason M., Manzardo A., The Dashboard of Sustainability to measure the local urban sustainable development: The case study of Padua Municipality, "Ecological indicators", 2009/9(2), pp. 364-380.
 37. Strojny J., Baran M., Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu rozwojem JST, "Przedsiębiorczość-Edukacja", 2014/10, pp. 187-198.
 38. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydaw. CH Beck, Warszawa 2011.
 39. Szymańska D., Chodkowska-Miszczuk J., Endogenous resources utilization of rural areas in shaping sustainable development in Poland, "Renewable and Sustainable Energy Reviews", 2011/15(3), pp. 1497-1501
 40. Turski M., Sekret R., Konieczność reorganizacji systemów ciepłowniczych w świetle zmian zachodzących w sektorze budowlano-instalacyjnym, "Rynek Energii", 2015/4(119), pp. 27-34.
 41. U.S. Environmental Protection Agency's (EPA), How Small Towns and Cities Can Use Local Assets to Rebuild Their Economies: Lessons From Successful Places, 2015, https://www.epa.gov/sites/production/files/2015 (accessed 10.07.2016).
 42. Walker G., Hunter S., Devine-Wright P., Evans B., Fay H., Harnessing community energies: explaining and evaluating community-based localism in renewable energy policy in the UK. "Global Environmental Politics", 2007/7(2), pp. 64-82.
 43. Wei M., Patadia S., Kammen D.M., Putting renewables and energy efficiency to work: How many jobs can the clean energy industry generate in the US? "Energy policy", 2010/38(2), pp. 919-931.
 44. Weisbrod G., Weisbrod B., Measuring economic impacts of projects and programs, Economic Development Research Group, 10 (1997).
 45. Wright P.M., Ward S.H., Ross H.P., West R.C., State-of-the-art geophysical exploration for geothermal resources, "Geophysics", 1985/50(12), pp. 2666-2696.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.68
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu