BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce
Investment Outlays of Entities with Foreign Capital in the Sphere of Services in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9, s. 23-34, rys., tabl., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Usługi, Nakłady inwestycyjne, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny, Sektor usług
Services, Capital expenditure, Foreign investment, Foreign capital, Services sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zaangażowania inwestycyjnego podmiotów z kapitałem zagranicznym w rozwój sfery usług w Polsce. Przedmiotem analizy jest wartość, dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych w sektorze usług. Badaniem objęto wartość nakładów inwestycyjnych ogółem podmiotów w usługach oraz podmiotów z kapitałem zagranicznym. Analizę przeprowadzono według sekcji usług PKD 2007. Objęła ona lata 2010-2015. Artykuł przygotowano na podstawie danych GUS oraz innych materiałów ze źródeł wtórnych oraz informacji pozyskanych bezpośrednio od ekspertów rynku usług. Wyniki analizy wykazały wysoki udział nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym w sekcjach: Handel; naprawa pojazdów samochodowych, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a także rozwoju usług biznesowych, takich jak: Informacja i komunikacja, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Administrowanie i działalność wspierająca. Słabsze natomiast jest zaangażowanie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w rozwój usług dla ludności (Zakwaterowanie i gastronomia, Edukacja, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna). (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to assess the investment commitment of entities with foreign capital in the development of the sphere of services in Poland. The subject of an analysis is value, dynamics and structure of investment outlays. The survey concerns the value of total investment outlays of entities in the sphere of services and of entities with foreign capital. The analysis was carried out according to the service section of the Polish classification of activities, PKD 2007 (NACE Rev. 2). It covered the years 2010-2015. The article was prepared on the basis of CSO's (GUS) data and other materials from secondary sources as well as the information obtained directly from experts of the market for services. The analysis findings indicated that the high share of investment outlays of entities with foreign capital in the development of the Sections: G - Whole and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; K - Financial and insurance activities, as well as the development of business services such as Information and communication (Section J), Professional, scientific and technical activities (Section M) or Administrative and support service activities (Section N). On the other hand, weaker is the commitment of enterprises with foreign capital in the development of community services (Section I - Accommodation and food service activities; Section P - Education; Section Q - Human health and social work activities). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. ABSL (2015). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015. Pozyskano z: http://file:///H:/Raport_ABSL-BSS_w_Polsce2015 (2).pdf.
 2. Bojar, E. (2001). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Warszawa: PWE.
 3. Burzyński, W. (2016). Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w prywatnych przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego w Polsce. W: Raporty. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 4. Chojna, J. (2016). Pozycja podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski w 2014 roku na tle tendencji długookresowych. W: Raporty. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 5. Freitag-Mika, E. (2009). Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki. Warszawa: PWE.
 6. GUS (2011a, 2012a, 2013a, 2014a, 2015a, 2016a). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym. Warszawa: GUS.
 7. GUS (2011b, 2012b, 2013b, 2014b, 2015b, 2016b). Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.
 8. Hajec, M. (2015). Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej. Pozyskano z: http://wynagrodzenia.pl/artykul/koszty-pracy-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej (10.08.2015).
 9. IRWiK (2014). Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 10. IRWiK (2016). Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.
 11. Kłosiewicz-Górecka, U. (red.) (2009). Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 12. Kuczewska, L. (2006). Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.
 13. Kuczewska, L. i Nowacki, R. (2016). Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 14. Malik, R. (2013). Przenoszenie usług biznesowych do Polski: uwarunkowania, przebieg i skutki procesu. Pozyskano z: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/rmalik132013.pdf.
 15. Marczewski, K. (2016). Firmy z udziałem kapitału zagranicznego wobec zmian koniunktury i warunków działalności gospodarczej w 2014 roku. W: Raporty. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 16. Portalspozywczy.pl (2015). Przedsiębiorcy są innowacyjni. Jednak brakuje im warsztatu - wywiad z Tomaszem Czechowiczem, założycielem MCI Management. Pozyskano z: http://www.portalspozywczy.pl/handel/artykuly/przedsiebiorcy-sa-innowacyjni-jednak-brakuje-im-warsztatu-wywiad-z-tomaszem-czechowiczem-zalozycielem-mci-management,119459.html (22.09.2015).
 17. Portalspozywczy.pl (2017). Nowoczesne technologie szturmują branżę retail. Pozyskano z: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/ekspert-nowoczesne-technologie-szturmuja-branze-retail,144859.html (25.05.2017).
 18. Puchalska, K. (2014). Miejsce przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w polskiej gospodarce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (2).
 19. Sawicki, J. (2016). Wpływ BIZ na stabilność finansową. W: Raporty. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 20. Timmerman, J. S. (2009). A Systematic Approach for Making Innovation a Core Competency. The Journal for Quality and Participation, 31 (4).
 21. Witkowska, J. (2000). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym - aspekty teoretyczne. Ekonomista, (5).
 22. Ziemlińska-Kocik, Ż. i Pawłowski, E. (2015). Analiza atrakcyjności sektora samochodowych usług transportowych w Polsce. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (12).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu