BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Znojek Monika (Uniwersytet Szczeciński, doktorantka)
Tytuł
Polski eksport produktów sektora kultury i przemysłów kreatywnych
Polish Export of the Cultural and Creative Industries
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 377-393, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Słowa kluczowe
Kultura, Przemysł kreatywny, Handel międzynarodowy, Eksport
Culture, Creative industry, International trade, Export
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F14, F17, Z11
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia, tendencji oraz perspektyw rozwoju polskiego eksportu produktów CCI. Badaniem objęto lata 2002-2015. Opracowanie oparto na studiach literatury przedmiotu oraz analizie danych statystycznych pochodzących z bazy UNCTAD. W analizie struktury towarowej i geograficznej wykorzystano znormalizowany wskaźnik koncentracji Herfindahla-Hirschmana. W analizie struktury towarowej zastosowano dodatkowo wskaźnik dywersyfikacji eksportu EDI. Identyfikację perspektyw rozwoju eksportu produktów CCI oparto na wskaźniku orientacyjnego potencjału handlu ITP. W artykule wykazano znaczne wzmocnienie się pozycji polskiego CCI na rynku międzynarodowym. Odnotowano nieznaczne zmiany w strukturze towarowej eksportu polegające przede wszystkim na spadku poziomu jego koncentracji. Zjawisko to odróżnia polski eksport produktów CCI od tendencji globalnych i unijnych. Analiza struktury geograficznej wskazuje na wysoki poziom koncentracji eksportu produktów CCI. Wyznaczono Chiny, Stany Zjednoczone oraz Australię jako najbardziej perspektywiczne, pozaeuropejskie kierunki wywozu dóbr CCI. Grupą produktową o najwyższym potencjale eksportowym okazało się wzornictwo. Zagadnienie eksportu produktów sektora CCI nie jest częstym przedmiotem badań w Polsce. Wynikające z niniejszego artykułu wnioski mogą zostać wykorzystane jako wskazówka dla kierunków polityki handlowej rządu oraz dla przedsiębiorców sektora CCI, rozważających rozszerzenie swojej działalności na rynek pozaeuropejski.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the significance, trends and prospects for the development of polish CCI exports. This study covers the years 2002-2015 and it was based on literature studies and analysis of statistics from the UNCTAD database. Herfindahl-Hirschman's normalized concentration index was used in the analysis of commodity and geographical structure. The export diversification index EDI has additionally been used to the analysis of the commodity structure. The identification of export development perspectives for polish export of CCI products was based on the Indicative Trade Potential (ITP). The article shows a significant strengthening of the position of Polish CCI in the international market. There were slight changes in the commodity structure of exports, mainly due to the decrease in the level of its concentration. It was noted that this phenomenon distinguishes Polish exports of CCI products from global and EU tendencies. The analysis of the geographical structure has shown a high concentration of polish CCI exports. China, the United States and Australia were designated as the most prospective non-European destinations for polish CCI exports. The product group with the highest export potential turned out to be the design. The issue of export of CCI products is not a frequent subject of research in Poland. The conclusions of this paper can be used as guidance for the government's trade policy and to CCI industry entrepreneurs considering expanding their activities to the non-European market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cracau, D., Durán Lima, J. (2016). On the Normalized Herfindahl-Hirschman Index: A Technical Note. International Journal on Foodsystem Dynamics, 7, 382-386.
  2. Delta Economics (2014). Delta Economics Trade Indicator Definitions. London.
  3. Gylfason, T. (2016). From Economic Diversification to Growth. Seminar on Natural Resources, Finance, and Growth 28- 29 maja 2016, Algiers: Bank of Algeria.
  4. Helmers, C., Pasteels, J.-M. (2006). Assessing Bilateral Trade Potential at the Commodity Level. An Operational Approach. Geneva: International Trade Centre Working Paper.
  5. Kasprzak, R. (2013). Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Kamon Consulting.
  6. Misztal, P. (2011). Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Ekonomista, 5, 691-708.
  7. Schulze, G. (2003). International Trade. W: R. Towse (red.), A Handbook of Cultural Economics (s. 269-275). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  8. UNCTAD (2010). Creative Economy Report 2010: A Feasible Development Option. New York-Geneva.
  9. UNCTAD (2017). UNCTADStat. Values and Shares of Creative Goods Exports. Annual 2002-2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu