BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Eugeniusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ziemiak Michał P. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu)
Tytuł
Problem wynagradzania ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek z pozycji agenta ubezpieczeniowego
The Issue of Remunerating Policyholders in Insurance on Someone Else's Account from an Insurance Agent's Perspective
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 3, s. 55-66, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Agent ubezpieczeniowy, Działalność ubezpieczeniowa, Wynagrodzenia
Insurance agent, Insurance activity, Remuneration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej od samego początku budził kontrowersje. Jedną z nich jest precyzyjne ustalenie kręgu adresatów zakazu wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniu na cudzy rachunek. Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zakaz ten obejmuje także agentów ubezpieczeniowych, działających wszak w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń. Autorzy prezentują argumentację przemawiającą zarówno za stosowaniem art. 18 wobec agentów, jak i przeciwko niemu. Problem ten jest istotny dla funkcjonowania praktyki ubezpieczeń grupowych po wejściu w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (abstrakt oryginalny)

Article 18 of the 2015 Insurance and Reinsurance Activity Act has been a source of numerous controversies since the day of its adoption. One of those controversies is the issue of establishing a precise circle of recipients of a prohibition to remunerate policyholders in insurance on someone else's account. The purpose of this paper is to answer a question whether the said prohibition is also aimed at insurance agents who act on behalf of insurers. The Authors present both pro and contra arguments on including agents within the scope of article 18. The said problem is vital to the functioning of group insurance following the entry into force of the 2015 Insurance and Reinsurance Activity Act. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowska E. [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, red. P. Czublun, CH Beck, Warszawa 2016.
 2. Czublun P., Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku, (dostępny na: https://www.linkedin.com/pulse/ art-18-nowej-ustawy-udzia -w-zysku-piotr-czublun [dostęp: 8.12.2016]).
 3. Czublun P. [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, red. P. Czublun, CH Beck, Warszawa 2016.
 4. Czublun P., Wpływ nowej ustawy na rynek pośredników ubezpieczeniowych w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2015, nr 1.
 5. Fras M., Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 6. Glicz M. [w:], Komentarz do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I, Komentarz, red. M. Glicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 7. Jezioro J. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, CH Beck, Warszawa 2016.
 8. Kowalewski E., Ziemiak M.P., Prawne aspekty działalności kancelarii odszkodowawczych, [w:], Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej, red. E. Kowalewski, TNOiK, Toruń 2015.
 9. Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010.
 10. Orlicki M., Kilka uwag o przepisach dotyczących ubezpieczeń na cudzy rachunek w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, "Prawo Asekuracyjne" 2016, nr 1.
 11. Pawłowski A., Pośrednik ubezpieczeniowy jako przedsiębiorca, "Monitor Prawniczy" 2004, nr 24 (Legalis).
 12. Pokrzywniak J., Obowiązek lojalności jako element stosunku obligacyjnego, "Monitor Prawniczy" 2003, nr 19 (Legalis).
 13. Walerjan D., Mrozowska-Bartkiewicz B., Łuczka W., Wybrane aspekty możliwości prawnych i podatkowych podziału wynagrodzenia pośredników ubezpieczeniowych, "Prawo Asekuracyjne" 2013, nr 4.
 14. Zieleniecki M., Glosa do wyroku SN z dnia 12 listopada 2008 r., I UK 87/08, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2010, nr 11, poz. 117.
 15. Wyrok SN z dnia 1 października 1969 r., I PR 246/69 (Legalis numer 14117).
 16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2012 r., VI ACa 1009/10 (Legalis numer 740388).
 17. Pismo Przewodniczącego KNF z dnia 21 lutego 2012 r. znak DLU/606/33/1/2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu