BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bołoz Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Interpretacja pierwszej, drugiej i trzeciej misji uniwersytetu : argumentacja za przyjęciem jednej z nich jako wiodącej
The Interpretation of the First, Second and Third Mission University : Argumentation in Favor of One of them as a Leading
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 54-60, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Nieustanny rozwój organizacji
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Reforma oświaty, Kwalifikacje pracowników
Higher education, Educational system reforms, Qualifying employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Misja uniwersytetu powinna być jej sterem, na szerokich wodach współczesnych wymogów rzeczywistości. Jak nakreślić adekwatną misję dla uniwersytetu, by zapewnić swobodę działalności intelektualnej, a jednocześnie sprostać wymaganiom współczesnego społeczeństwa? Oczekiwania ze strony rynku, studentów, kadry akademickiej, rządów krajowych i władz ponadnarodowych, to niektóre wyzwania czekające na uczelnie wyższe w zmieniającym się społeczeństwie. Analiza teoretyczna trzech sztandarowych misji uniwersytetu ma doprowadzić do wyodrębnienia jej przyszłej roli korelującej z wymogiem społeczeństwa wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The mission of the university should be the rudder on the high seas contemporary requirements of reality. How to draw adequate for the mission of the university, to ensure the freedom of intellectual activity, and at the same time meet the demands of contemporary society? The expectations of the market, students, academic staff, national governments and supranational authorities, are some of the challenges waiting for higher education in a changing society. Theoretical analysis of the three-flagship mission of the university is to result to the separation of its future role correlating with the requirement of the knowledge society. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarska-Wnuk I., (2010) Zarządzanie szkołą XXI wieku: Perspektywa menedżerska, Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Brzeziński J., (2015) Od uniwersytetu Humboldta po e-uniwersytetu, http://www.staff.amu.edu.pl/~brzezuam/teksty/Od_uniwersytetu_Humboldta.pdf [09.02.2015].
 3. Chmielecka E., (2015) Uwagi o etosie i kodeksach, http://www.nauka.gov.pl/polska-nauka/prof-ewa-chmielecka-uwagi-o-etosie-i-kodeksach,archiwum,1,akcja,print.html [09.02.2015].
 4. Chmielecki P., (2015) Uniwersytet we współczesnym świecie techniki i konsumpcji, http://www.sofia.sfks.org.pl/18_Sofia_nr13_Chmielecki.pdf [09.02.2015].
 5. COM(2003) Komunikat Komisji z dnia 5 lutego 2003 roku, (2015) Rola uniwersytetów w Europie opartej na wiedzy [COM(2003) 58 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym], http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11067_pl.htm [09.02.2015].
 6. Cwynar K.M., (2005) Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej, Rzeszów: "Polityka i Społeczeństwo" nr 2.
 7. Fiedor B., (2015) Poszukiwanie prawdy misją uniwersytetu, http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/0132.html [09.02.2015].
 8. Kamińska A., Zawiła-Niedźwiecki J., (2015) Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania, Tarnów: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, tom 26, nr 1, 6.
 9. Koscielniak C., (2015) Uniwersytet na rozdrożu, http://www.instytutobywatelski.pl/4438/komentarze/uniwersytet-na-rozdrozu-fragm[09.02.2015].
 10. Kościelniak C., Makowski J., (red.), (2011) Wolność, równość, uniwersytet, Warszawa: Instytut Obywatelski.
 11. Krajewska A., (2012) Przemiany misji i funkcji uniwersytetu, Warszawa: Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW 10(2012)2.
 12. Kwiek M., (2010) Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 13. Leja K., (2013) Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Leja K., (2015) Trzy misje uczelni, trzy ścieżki kariery - Krzysztof Leja na łamach FA, http://obywatelenauki.pl/2015/01/trzy-misje-uczelni-trzy--sciezki-kariery-krzysztof-leja-na-lamach-fa/ [09.02.2015].
 15. Morawski R., (2013) Zapomniany wymiar misji wyższych uczelni [w:] Woźnicki J., (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
 16. Nowak G., (1998) O misji uniwersytetu, Lublin: Forum Akademickie nr 3.
 17. Ortega y Gasset J., (2015) Misja uniwersytetu (fragmenty), http://www.pressje.org.pl/assets/articles/article_17_issue12.pdf[09.02.2015].
 18. Silne uniwersytety dla silnej Europy, (2015) Deklaracja z Glasgow [za:] http://www.eua. be/eua/jsp/en/upload/GLASGOWdeclaration_FINAL_PO.1117550611801.pdf [09.02.2015].
 19. Strategia Uniwersytetu Warszawskiego, (2015) Załącznik do Uchwały nr 34 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie Strategii Uniwersytetu Warszawskiego, http://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/01/Strategia-UW-z-17-grudnia--2008r.pdf [09.02.2015].
 20. Twardowski K., (2011) O dostojeństwie Uniwersytetu - The majesty of the University - reprint wraz z notą biograficzną M. Nowak, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu