BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Purczyński Jan (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
Fitting Theoretical Distributions to Empirical Distributions of Return on Selected Stock Exchange Indices and Companies
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 59-70, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu akcji, Indeks giełdowy, Testy zgodności rozkładów
Stock rate of returns, Stock market indexes, Goodness-of-fit tests
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem publikacji jest zbadanie metody aproksymacji empirycznych rozkładów stóp zwrotu z akcji za pomocą rozkładu Gaussa i Laplace'a oraz propozycji modyfikacji ocen parametrów położenia i skali wyznaczonych w tym celu za pomocą metody największej wiarygodności (MNW). Metoda badania - W publikacji wykonano aproksymację empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów i spółek na GPW w Warszawie z wykorzystaniem rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace'a. Wychodząc z parametrów rozkładu wyznaczonych MNW, zmieniano wartość oszacowania parametru skali oraz parametru położenia. Jako kryterium przyjęto minimalną wartość statystyki testów zgodności rozkładu: chi-kwadrat, Kołmogorowa oraz Kołmogorowa-Lillieforsa. Wynik - Uzyskano lepsze dopasowanie rozkładów teoretycznych do danych empirycznych, niż w przypadku oszacowań parametrów wyznaczonych MNW. Oryginalność/Wartość - Proponowana metoda zwiększa liczbę przypadków pozytywnego wyniku testu χ 2 przy modelowaniu rozkładem normalnym empirycznych rozkładów stóp zwrotu indeksów giełdowych i spółek.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to examine the methods of approximation of empirical distributions of stock return rates using the Gaussian and Laplace distributions, and to propose modification of the evaluation of location and scale parameters determined for that purpose by means of the Maximum Likelihood Method (MLM). Methodology - As a part of the research, the approximation of empirical distributions of return rates on selected Warsaw Stock Exchange indices and companies was performed using the Gaussian and Laplace distributions. Starting from the distribution parameters obtained through MLM, the value of estimation of scale and location parameters was changed. As a criterion, the minimum value of goodness of fit test statistic was adopted for the following distributions: chi-square, Kolmogorov and Kolmogorov-Lilliefors. Findings - Much better fit of theoretical distributions to empirical data was obtained compared to estimations of the parameters obtained through MLM. Originality/Value - The proposed method increases the number of cases of a positive result of χ 2 test for modeling empirical distributions of return rates on selected stock exchange indices and companies with the normal distribution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarz-Okrzyńska, K. (2016). Wykorzystanie funkcji Laplace'a do modelowania rozkładu stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek. Rozprawa doktorska. Szczecin: WZiEU US.
  2. Domański, Cz., Pruska, K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa: PWE.
  3. Fisz, M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
  4. Kotz, S., Kozubowski, T.J., Podgórski, K. (2001). The Laplace Distribution and Generalizations. A Revisit with Applications to Communications, Economics, Engineering and Finance. Boston: Birkhauser.
  5. Krysicki, W., Bartos, J., Dyczka, W., Królikowska, K., Wasilewski, M. (1995). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II. Statystyka matematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu