BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński), Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie.
Analysis of the Fundamental Power for Companies in Developer Sector Listed on the WSE
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 7-20, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo deweloperskie, Siła fundamentalna, Rynek nieruchomości, Spółki giełdowe
Development company, Fundamental strength, Real estate market, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest ocena siły fundamentalnej spółek deweloperskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem pośrednim jest określenie sytuacji w sektorze deweloperskim oraz koniunktury na rynku nieruchomości w badanym okresie. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano koncepcję siły fundamentalnej spółek, a do jej pomiaru odpowiednio skonstruowane wskaźniki siły fundamentalnej (WSF). W sposób syntetyczny odniesiono się do sytuacji w sektorze deweloperskim i na rynku nieruchomości. Dane do analizy pochodziły z Notoria Serwis, WGPW oraz z GUS. Badanie obejmowało lata 2011-2015. Wynik - W wyniku analizy zrealizowano postawione cele badawcze. Zastosowanie koncepcji siły fundamentalnej i jej pomiaru umożliwiło w sposób syntetyczny na odniesienie się do analizowanej problematyki. Badanie potwierdziło dysproporcje występujące w tym zakresie. Oryginalność/Wartość - Przeprowadzone badanie wpisuje się w obszary implementacji siły fundamentalnej i jej pomiaru w procesie analizy i oceny sektora deweloperskiego i wskazuje na utylitarny charakter koncepcji siły fundamentalnej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main goal of the paper is assessment of the fundamental strength (power) for developers companies listed on the Warsaw Stock Exchange. An intermediate goal is also to determine the situation in the developers sector and the situation on the real estate market in the period considered. Methodology of the study - In the study was used the concept of the fundamental strength of the companies, and to its measurement the adequately constructed the fundamental strength indicators (FPI). The Authors in synthetic way referred to the situation in the developers sector and real estate market. The data for the analysis came from Notoria Serwis 2016, WGPW and GUS. The study covered the years 2011-2015. Result - As a result of the analysis, the research objectives were met. The application of the fundamental strength concept and its measurement has made it possible in synthetic way refers to the analyzed problem. The study confirmed the disparities in this regard. Originality/Value - The research falls into the areas of implementation of the fundamental force and its measurement in the process of analysis and evaluation of the developers sector and points to the utilitarian character of the fundamental strength concept.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bełej, M., Cellmer, R. (2014). The effect of macroeconomics factors on changes in real estate prices - response and interaction. Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia, 13 (2), 5-16.
 2. Batóg, B., Foryś, I. (2016). Badanie aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 1 (949), 71-88.
 3. Bryx, M. (2007). Rynek nieruchomości. - System i funkcjonowanie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 4. Foryś, I. (2010). Apartment Price Indices on the Example of Cooperative Apartments Sale Transaction. Folia Oeconomica Stetinensia, 2, 9 (17), 72-82.
 5. Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Foryś, I. (2015). Development potential evaluation of regional real estate markets using GIS tool. W: A. Muczyński (red.), Real Estate Management: Spatial analysis supported by GIS tools (s. 16-38). Zagreb: Croatian Information Technology Society.
 7. Foryś, I., Kokot, S., Putek-Szeląg, E. (2006). Aspekty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomościami. W: J. Hozer (red.), Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami (s. 60-101). Szczecin: KEiS Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Gierałtowska, U., Putek-Szeląg, E. (2015). Inwestowanie pośrednie na rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 159-171.
 9. Hozer, J. (red.) (2008). Kryzys giełdowy a rynek nieruchomości. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Kanak, E. (2014). Identyfikacja i ocena strategii rynkowych deweloperów na wrocławskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. Nauki o Zarządzaniu Management Science, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2 (19), 74-85.
 11. Kokot, S., Bas, M. (2015). The Comparative Analysis of Asking and Traded Price Indices in Different Floor Area Subsegments of the Residential Property Market. Real Estate Management and Valuation. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 23 (3), 14-25.
 12. Mikołajewicz, G. (2010). Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Pobrano z: http://www.wbc.poznan.pl/ Content/161923/S4225GrzegorzMikołajewicz.pdf).
 13. Notoria Serwis (2016). Raport roczny za 2016 rok. Pobrano z http://www.bankier.pl/wiadomosc/NOTORIA-SERWIS- Raport-roczny-za-2016-rok-7518297.html.
 14. Peiser, R.B., Frey, A.B. (2003). Professional Real Estate Development. Washington D.C.: The Urban Land Institute.
 15. Prajsnar, A. (2016). Deweloperska ruletka trwała aż 20 lat. Pobrano z: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Deweloperska- ruletka-trwala-az-20-lat-7368419.html (6.11.2016 ).
 16. Putek-Szeląg, E. (2013). Rynek nieruchomości rolnych w województwie zachodniopomorskim na tle kraju. W: J. Hozer, W. Kuźmiński (red.), Analiza i diagnoza rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim (s. 74-83). Szczecin: IADiPG.
 17. Raport UOKiK (2014). Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego - rynek pierwotny. Warszawa: UOKiK, marzec 2014.
 18. Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013). Metody WAP i ich wykorzystanie w definiowaniu wskaźnika siły fundamentalnej (WSF) - aspekty teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 616. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 29, 209-216.
 19. Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275-300,
 20. Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.
 21. Tarczyński, W., Foryś, I. (2003). Rentowność inwestycji w nieruchomości i na rynku kapitałowym. W: J. Hozer (red.), Rynek nieruchomości Pomorza Zachodniego - stan i perspektywy (s. 11-18). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, IADiP, M-EXPO.
 22. Trojanowski, D. (2004). Kim jest deweloper? Cz. 2. Nieruchomości C.H. Beck, 2.
 23. Ustawa (1994). Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Dz.U. 2000, nr 80, poz. 903 z późn. zm.
 24. Ustawa (2011). Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1377.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu