BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolewka Zofia (University of Lodz)
Tytuł
Tax Control of The Commune and its Consequences
Władztwo podatkowe gminy i jego następstwa
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 476, s. 127-137, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local and Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Gmina, Budżet, Budżet gminy, Podatki
District, Budget, District budget, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba zarysowania granic obszaru władztwa podatkowego gmin i wskazania jego wpływu na wysokość dochodów budżetowych. Metodą badawczą była analiza literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawa oraz danych dotyczących dochodów budżetowych wynikających z władztwa podatkowego oraz ich relacje do dochodów własnych i dochodów ogółem. W opracowaniu postawiono tezę, że władze gminy mogą kreować lokalną politykę podatkową (w oparciu o swoje uprawnienia), choć w swej istocie tylko w nieznacznym stopniu wpływa to na wykonanie dochodów budżetowych gmin. Uprawnienia w zakresie władztwa podatkowego przyznane gminom są przez władze systematycznie wykorzystywane. Generalnie stosowanie niższych stawek podatkowych bądź też zwolnień przedmiotowych wpływa na zmniejszenie dochodów budżetowych gmin. Zatem skutki stosowania władztwa podatkowego można określić jako tzw. utracone dochody. Przeprowadzone rozważania pozwoliły sformułować m.in. taki wniosek, że gminy najczęściej korzystają z uprawnień w zakresie obniżania górnych stawek podatkowych(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is an attempt to outline the boundaries of taxation powers of communes and to indicate their influence on the amount of budget revenues. The research method was the analysis of literature, applicable law acts and data relating to budget revenue resulting from the power of taxation and their relationship to own revenue and total revenue. The study includes a thesis that local authorities can create local tax policies (on the basis of their powers), but in its essence it slightly affects the execution of budget revenues of communes. The rights of taxation powers granted to communes are systematically used by the government authorities. Generally, applying lower tax rates or exemptions in question affects the reduction of budget revenues of communes. Thus, consequences of using power of taxation may be defined as so-called lost income. The observations have made it possible to formulate the assumption that municipalities usually use these powers to reduce the higher tax rates(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K., Kogut-Jaworska M., 2016, Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, pp. 333 - 335.
 2. European Charter of Local Government drawn up in Strasburg on 15 October, 1985.
 3. Filipiak B. Z., 2015, Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, [in:] J. Iwin-Garzyńska (ed.), Opodatkowanie przedsiębiorstw, vol. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 864, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 224.
 4. Gajl N., 1993, Finanse i gospodarka lokalna na świecie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, p. 134.
 5. Gołębiowski G., Korolewska M. (eds.), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Raport z badań, 2013, Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, pp. 9-12.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.
 7. Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 78.
 8. Owsiak S., 2008, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 139-140.
 9. Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Przygodzka R, 2014, Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, no. 4, p. 334.
 11. Surówka K., 2013, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 22.
 12. Talik A., Mazur R., 2015, Prawne instrumenty kształtowania podatków lokalnych przez gminy (na przykładzie podatku od nieruchomości), [in:] R. Brol, A. Raszkowski, A. Sztando (eds.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 391, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, p. 213.
 13. Uchwała Nr XXI/233/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie polityki podatkowej gminy miejskiej Kraków na lata 2012-2014.
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2016 r. poz. 446.
 15. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2016 r. poz. 716.
 16. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2016 r., poz. 198.
 17. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz. U. z 2016 r. poz. 617.
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.
 19. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.476.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu