BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzik-Nowodzińska Iwetta
Tytuł
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa jako przykład strategii antykryzysowej
Financial Restructuring as an Example of Corporate Anti-Crisis Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 183-199, bibliogr. 29 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja finansowa, Restrukturyzacja naprawcza, Płynność finansowa, Sytuacje kryzysowe, Kryzys przedsiębiorstwa
Financial restructuring, Repair restructuring, Financial liquidity, Crisis situations, Enterprises crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zidentyfikowano pojęcia kryzysu i sytuacji kryzysowej, wskazując na ich charakterystyczne cechy, a ponadto szczególną uwagę skierowano na teoretyczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przedstawiono studium przypadku związane z wybranym przedsiębiorstwem, które "odczuwając" problemy finansowe decyduje się na działania zmierzające do poprawy tej sytuacji, poprzez działania restrukturyzacyjne. Zmniejszenie kosztów zaproponowano poprzez sprzedaż nieefektywnego majątku oraz skorzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie księgowości i sprzątania. Analizie poddano stan finansowy przedsiębiorstwa przed dokonanymi zmianami i po nich. Do głównych wniosków z przeprowadzonych badań należy zaliczyć zasadność działań restrukturyzacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie, dzięki którym firma poprawiła swoją sytuację finansową, a szczególnie poprawa dotyczyła płynności finansowej, bez której trudno byłoby nadal funkcjonować na rynku.(abstrakt oryginalny)

In running a business, one experiences not only desirable developments, such as soaring sales revenues or a satisfactory level of profitability and liquidity, that allow the business to prosper, competing successfully in the market. Unfortunately, crisis situations also do occur, causing disturbances to business operations, introducing a factor of instability and uncertainty. The article aims to outline the most relevant implications that a financial and economic restructuring has for a business enterprise as well as the effects that it can have on improving the enterprise's financial standing. The following research methods are used to accomplish these objectives: literature review, analysis of financial documents, and case study.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Nalepka A., 2003, Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, w: R. Borowiecki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, Warszawa: Difin, 73-96.
 2. Borowiecki R., Wysłocka E., 2012, Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 3. Cabała P., Bartusik K., 2006, Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 4. Coombs W.T., 2011, Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, London: SAGE Publications.
 5. Dorozik L., 2006, Konieczność restrukturyzacji. Aspekty ekonomiczne, społeczne, prawne i techniczne, w: L. Dorozik (red.), Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, Warszawa: PWE, 43-45.
 6. Gabrusewicz W., 1999, Restrukturyzacja przedsiębiorstw i metody oceny jej efektów, Przegląd Organizacji, nr 3: 26-29.
 7. Gabrusewicz W., 2004, Podstawy analizy finansowej, Warszawa: PWE.
 8. Huczek M., 2013, Orientacja na klienta czynnikiem zapobiegania kryzysowi w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, nr 1: 9-20.
 9. Kaczmarek T.T., 2008, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa: Difin.
 10. Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., 2003, O istocie zjawisk kryzysowych organizacji, w: J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław: Cornetis, 17-23.
 11. Machała R., 2014, Zarządzanie finansami i wycena firmy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 12. Michalewski M., Zagórska E., 2007, Restrukturyzacja a kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach: Wartość przedsiębiorstwa inwestującego, 83-122.
 13. Nita B., 2010, Kontrola wykonania budżetów, w: E. Nowak, B. Nita (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, 209-259.
 14. Nogalski B., Marcinkiewicz H., 2004, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Warszawa: Difin.
 15. Nowakowski M.K., Rzemieniak M. L., 2003, Kryzys i przetrwanie w marketingu, Warszawa: Difin.
 16. Pomykalska B., Pomykalski P., 2007, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa: PWN
 17. Porada-Rochoń M. (red.), 2009a, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia, Warszawa: Difin.
 18. Porada-RochońM., 2009b, Typowe przyczyny finansowania przedsiębiorstw, w: A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: C.H. Beck, 61-79.
 19. Redel D., 2000, Majątek obrotowy i jego struktura, w: L. Szyszko (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE, 115-121.
 20. Romanowska M., 2009, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWE.
 21. Rutkowski A., 2003, Zarządzanie finansami, Warszawa: PWE.
 22. Sierpińska M., Jachna T., 2007a, Metody podejmowania decyzji finansowych, Warszawa: PWN.
 23. Sierpińska M., Jachna T., 2007b, Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, Warszawa: PWN.
 24. Singh H., 1993, Challenges in Researching Corporate Restructuring, Journal of Management Studies, Vol. 30: 147-172.
 25. Stabryła A., 1996, Zarządzanie rozwojem firmy, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 26. Suszyński C., 2003, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 27. Urbanowska-Sojkin E., 2003, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 28. Walas-Trębacz J., 2011, Restrukturyzacja - proces ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, w: J. Walas-Trębacz, J. Ziarko (red.), Podstawy zarządzania kryzysowego, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM: 165-214.
 29. Wróblewski R., 2010, Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 87, Seria Administracja i Zarządzanie, nr 14: 49-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu