BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejarz Tadeusz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
An Implementation of the HACCP System in Military Units in 2004
Wdrażanie systemu HACCP w jednostkach wojskowych w 2004 r.
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 213-220, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Polityka żywnościowa, Żywność
Food security, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Food policy, Food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) został początkowo opracowany we wczesnym okresie amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności dla astronautów. System został opracowany (w latach 60-tych) przez Pillsbury Company współpracującą z NASA i Laboratorium Badawczym armii USA w Natic. Następnie firma Pillsbury zastosowała HACCP do własnych produktów żywnościowych i wprowadził ten system do przemysłu spożywczego. Dążenie Polski do integracji z Unią Europejską wymaga wielu działań dostosowawczych, w tym również upowszechniania zasad GMP (Dobra Praktyka w Produkcji Żywności) i wdrażania systemu HACCP w przetwórstwie spożywczym. System bezpieczeństwa żywności dotyczy jednostek produkujących, magazynujących i dystrybuujących żywność16. Obowiązek został wprowadzonym przez przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz U. Nr 63 poz.634) a także ustawy z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, oraz niektórych innych ustaw. Do wdrożenia są zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy zajmujący się produkcją żywności i jej obrotem. Wymogi sprawnego wdrożenia systemu HACCP zaprezentowano na przykładzie jednostek wojskowych 21. Brygady Strzelców Podhalańskich (21 BSP), które jego wdrażanie realizowały w oparciu o "Ramowe zasady przygotowania i wdrażania systemu HACCP w stołówkach i kasynach wojskowych" wydane 22 kwietnia 2004 r. przez Logistykę Wojsk Lądowych. Zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami, podstawowe etapy wdrażania tego systemu, w większości jednostek wojskowych, zakończono z dniem 31 grudnia 2005 r. Przy wprowadzaniu przedmiotowego systemu w jednostkach wojskowych uczestniczyły wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. (abstrakt oryginalny)

Hazard analysis and Critical Control Points (HACCP) was originally developed in the early days of the American space program of manned flights in order to ensure the microbiological safety of food for astronauts. The system was developed (in the 60s) by the Pillsbury Company cooperating with NASA and the US Army Research Laboratory in Matic. Then the Pillsbury company applied HACCP to their food products and introduced the system for the food industry. Polish striving for integration with the European Union requires a lot of adjustment measures, including the dissemination of the principles of GMP (Good Manufacturing Practice in Food) and the implementation of HACCP in food processing. Food safety system applies to the entities producing, storing and distributing food2. The obligation was introduced by the Act of May 11, 2001 on health conditions of food and nutrition (Journal of Laws No. 63, item 634) and the Act of 30 October 2003 amending the Act on health conditions of food and nutrition, and some other acts. All entrepreneurs who deal with food production are obliged to implement the conditions. Requirements for the smooth implementation of the HACCP system have been presented on an example of the 21st Brigade of Riflemen (21 BSP) military unit, which started the implementation of rules based on the 'Framework for the preparation and implementation of the HACCP system in canteens and military bars" issued on 22 April 2004 by Land Forces Logistics. According to the above mentioned principles, the basic stages of the system in most military units was completed on 31 December 2005. Specialized external companies participated in the implementation process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Rady 93/43/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Council Directive 93/43 / EEC of 14 June 1993 on the hygiene of foodstuffs).
 2. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
 3. http://www.label.pl/po/wdrozenie_haccp.html
 4. Jackiewicz B., Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją, Gdańsk 2013.
 5. Nowakowski E., Wymagania sanitarno-higieniczne w zakładach żywienia zbiorowego, Rynek Instalacyjny 10/2008.
 6. Ozimek I., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005/4.
 7. Ramowe zasady przygotowania i wdrażania systemu HACCP w stołówkach i kasynach wojskowych z 22 kwietnia 2004 r. Logistyka Wojsk Lądowych, Warszawa 2004.
 8. Rozkaz Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr PF-49/Org. z 3 października 2002. (Command of the Commander of the Silesian Military District No. PF-49 / Org. of 3 October 2002).
 9. Taczanowski M., Definicje legalne prawa żywnościowego - przyczyny tworzenia i formy, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2015/6(103).
 10. Taczanowski M., Prawo żywnościowe, Warszawa 2016.
 11. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63 poz.634). (The Act of 11 May 2001on health conditions of food and nutrition (Journal of Laws No. 63, item 634)).
 12. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). (The Act of 25 August 2006 on food safety and nutrition (Journal of Laws No. 171, item. 1225)).
 13. Wiśniewska M., Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius) - wytyczne dobrej praktyki higienicznej (English-Polish version), Gdańsk 1997.
 14. Zbiór wytycznych w zakresie wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP oraz ułatwień we wdrażaniu zasad HACCP w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego, Bruksela, 16 września 2005. (A set of guidelines for the implementation of procedures based on HACCP principles and facilitation of the implementation of the HACCP principles in certain food businesses, Brussels, 16 September 2005).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.71
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu