BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Konsument w społeczeństwie cyfrowym - wymiary i porównania międzynarodowe
The Consumer in a Digital Society - International Aspects
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 229-237, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Bankowość elektroniczna, Media społecznościowe, e-administracja, Konsument, Społeczeństwo informacyjne, Porównania międzynarodowe
e-commerce, E-banking, Social media, e-government, Consumer, Information society, International comparisons
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Poziom cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa wyznacza dzisiaj kierunki rozwoju potrzeb konsumpcyjnych oraz wpływa na poziom ich zaspokojenia. Dlatego ważne jest wyrównywanie dystansów w tym zakresie dzielących polskich konsumentów od konsumentów innych krajów europejskich. Wielkość tych dystansów zależy od poziomu rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego i jest zróżnicowana w przekroju funkcji realizowanych w Internecie, służących zaspokajaniu szeregu potrzeb m.in. w zakresie komunikacji, potrzeb poznawczych, e-commerce, bankowości elektronicznej, e-administracji, a także korzystania z usług kultury i rozrywki. Celem artykułu jest przedstawienie dystansów dzielących polskich konsumentów od konsumentów innych krajów europejskich pod względem dostępu i korzystania z technologii informacyjnych. Podstawą analiz są źródła statystyczne i raporty z badań, a w szczególności opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, raporty badawcze CBOS, Gemiusa, IAB, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Eurostatu. Zidentyfikowane dystanse są uwarunkowane występowaniem szeregu zaniedbań w rozwoju infrastruktury dostępu do sieci, a także reprezentowanym przez Polaków niższym niż w krajach wysoko rozwiniętych poziomem kompetencji cyfrowych. Wyznacza to kierunki działań, których podejmowanie jest niezbędne dla zmniejszenia istniejących dystansów i podniesienia poziomu zaspokojenia potrzeb polskich internautów. (abstrakt oryginalny)

Nowadays the level of digitization of the economy and society sets the directions of development of consumer needs and at the same time influences their level of fulfillment. Therefore it is important to equalize the distances in this area that divide Polish consumers from consumers of other European countries. The magnitude of these distances depends on the level of economic development and the digital society and is diverse across the functions performed on the Internet. The functions that are designed to satisfy a number of requirements, among others, in terms of: communication, cognitive needs, e-commerce, e-banking, e-government, as well as using the services for culture and entertainment. Analysis is based on statistical sources, and research reports in particular data prepared by the Central Statistical Office, CBOS, Gemius, IAB, the Ministry of Administration and Digitization, as well as Eurostat. Identified distances are conditioned by the occurrence of a series of failures in the development of infrastructure for access to the network, as well as by lower, than in how it is perceived in the developed countries, level of digital competence, represented by Poles. This determines the directions of activities, that are necessary to take in order to reduce the existing distances and improve the level of Polish Internet users needs fulfillment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adkontekst (2014). Rynek reklamy kontekstowej 2014 w Polsce. Raport z badania Adkontekst.pl, 19, pdf (5.01.2017).
 2. Administracja (2011). Rozwój elektronicznej administracji w Polsce. Bariery, rekomendacje. Raport z debaty, www.internetnawsi.pl pdf (15.01.2017).
 3. CBOS (2015). Internauci 2015. Komunikat z badań nr 90. Warszawa: CBOS.
 4. CBOS (2016). Korzystanie z internetu. Komunikat z badań nr 92. Warszawa: CBOS.
 5. Diagnoza (2017). Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, www.polskacyfrowa.gov.pl pdf (11.02.2017).
 6. E-administracja (2014). Sprawniejsza e-administracja i więcej e-usług dla obywateli, www.prawo.gospodarka.pl pdf (5.01.2017).
 7. E-commerce (2016). E-commerce w Europie 2016 r. www.twenga-solution.com pdf (11.02.2017).
 8. European Report (2015). European B2C E-commerce Report 2015, www.ecommerce-europe.eu pdf (21.01.217).
 9. Gemius (2016). E-commerce w Polsce 2016, Gemius dla E-commerce Polska, www.ecommercepolska.pl pdf. (5.02.2017).
 10. GUS (2015). Społeczeństwo informacyjne. Wyniki danych statystycznych 2010-2015 GUS.
 11. IAB (2016). Internet 2015/2016. Raport strategiczny, IAB Polska 2016 s. 34 www.deloittedigital.pl pdf (25.01.2107).
 12. Kawik, A. (2013). Polscy internauci - jak wypadamy na tle Europejczyków? www.socialpress.pl
 13. ING (2016). Bankowość mobilna rośnie w siłę w całej Europie. Wyniki badania ING www.prnews.pl pdf (15.02.2017).
 14. Kuchta, M. (2017). Ilu użytkowników na świecie korzysta z mediów społecznościowych? www.socialpress.pl (10.02.2017).
 15. M-commerce (2015). Raport "M-commerce. Kupuję mobilnie", wrzesień 2015 pdf (5.02.2017).
 16. MAiC (2015). Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2015. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 17. Manovich, L. (2006). Język nowych mediów. Warszawa: WAiP.
 18. Mobirank (2016). Mobile i digital w Polsce i na świecie w 2016 r., www.mobirank.pl (25.01.2017).
 19. Śledziewska, A. i Zięba, D. (2016). E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Warszawa: Digital Economy LAB UW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu