BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chłopecki Aleksander (Uniwersytet Warszawski; Dentons)
Tytuł
Obowiązki informacyjne w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - modele ochrony i kierunki ich rozwoju
Disclosure Obligations in the Unit-linked Life Insurance Contract - Models of Protection and Directions of Their Development
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 3, s. 81-91, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Fundusze kapitałowe, Ubezpieczenia na życie, Chybiona sprzedaż
Investment funds, Capital funds, Life insurance, Misselling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem artykułu jest porównanie sytuacji prawnej inwestorów funduszy inwestycyjnych otwartych i uczestników ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Porównanie to obejmuje (również w ujęciu historycznym) takie kwestie, jak: ochrona przedtransakcyjna (kwestie missellingu), obowiązki informacyjne, modele ochrony w ogólności. Artykuł wskazuje też na podstawowe różnice w odniesieniu do stosowanych modeli ochronnych. Artykuł sygnalizuje prawdopodobny kierunek rozwoju ochrony ubezpieczonych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to compare the legal position of investors in open investment funds and participants in "unit-linked life insurance". This comparison (made also from a historical perspective) includes pre-trade protection (prevention of misselling), disclosure obligations, protection models in general. The article also points out fundamental differences in protection models that are applied to investment funds and unit-linked life insurance. Last but not least, the article discusses the expected development of protection of participants in unit-linked life insurance schemes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotycząca ubezpieczeń na życie (Dz.U.UE.L.2002.345.1.).
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Dz.U.UE.L.2009.302.32.).
  3. Raport Rzecznika ubezpieczonych z 2012 r. : http://rf.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf [dostęp: 10.12.2016].
  4. Rekomendacja U Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance (wydana w czerwcu 2014 r.).
  5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010).
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz.U.2013.847).
  7. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015, poz. 184 - tekst jednolity).
  8. Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2014, poz. 157).
  9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
  10. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz. 1844).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu