BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiak Ewa (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Światowy rynek olejów roślinnych
The Global Market for Vegetable Oils
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 173-181, tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Oleje roślinne, Olej jadalny, Produkcja żywności, Handel artykułami żywnościowymi, Rynek tłuszczów jadalnych
Vegetable oils, Edible oil, Food production, Food trade, Edible fats market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany jakie nastąpiły w światowej produkcji, zużyciu i handlu olejami roślinnymi w XXI wieku. Analizę zmian przeprowadzono na podstawie danych USDA, które zagregowano do średnich pięcioletnich z sezonów 2001/02-2005/06, 2006/07-2010/11 i 2011/12-2015/16. W XXI wieku światowa produkcja olejów roślinnych dynamicznie wzrasta, w następstwie rosnącego w skali globalnej popytu na żywność i energię odnawialną. Rosną też obroty handlu międzynarodowego olejami roślinnymi, ale kierunki geograficzne handlu tymi produktami nie zmieniają się istotnie. Olej sojowy utracił pozycję lidera w światowej produkcji olejów roślinnych. Aktualnie w tej produkcji dominuje olej palmowy, który charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem koncentracji produkcji. Dlatego wszelkie zmiany u jego nielicznych, liczących się producentów i eksporterów (Malezja i Indonezja) mają istotny wpływ na rynki innych olejów. Przewidywania wskazują, że tendencje wzrostowe w światowej produkcji, zużyciu i handlu olejami roślinnymi będą kontynuowane. (abstrakt oryginalny)

The article presents the changes that have taken place in world production, consumption and trade in vegetable oils in the XXI century. The analysis of changes was based on USDA data, which were aggregated to the five-year average of the seasons 2001/02-2005 /06, 2006 /07-2010/11 and 2011 /12-2015 /16. In the twenty-first century, world production of vegetable oils is growing dynamically, following the growing global demand for food and renewable energy. Turnover of international trade vegetable oils is also increasing, but the geographical directions of trade in these products do not change significantly. Soybean oil has lost its leadership in the world production of vegetable oils. Currently, this production is dominated by palm oil, which has a very high degree of concentration of production. Thus, any changes in its few major producers and exporters (Malaysia and Indonesia) have a significant impact on the markets of other oils. Predictions indicate that the upward trend in world production, consumption and trade in vegetable oils will continue. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boczar, P., Sznajder, M. (2011). Rozwój światowego rynku olejów roślinnych w latach 1961-2005, UP w Poznaniu.
  2. Bodył, M., Łopaciuk, W., Rosiak, E., Szajner, P. (2015). Sytuacja na światowym rynku zbóż, roślin oleistych, cukru, biopaliw oraz jej wpływ na krajowe rynki produktów roślinnych i możliwości ich rozwoju, seria "Monografie Programu Wieloletniego", nr 1, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. FAOSTAT (2017). Pobrano z: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS.
  4. Gawron, W., Burakiewicz, J., Zapędowski, W. (1995). Stan i perspektywy handlu zagranicznego oleistymi, IERiGŻ, Warszawa.
  5. Górecka, A. (2011). Produkcja oleju palmowego a odpowiedzialność za naturalne środowisko, Przemysł Spożywczy, nr 5.
  6. OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 (2016). OECD-FAO.
  7. Oilseeds: World Markets and Trade (2015-2017). Foreign Agricultur Service/USDA.
  8. Oil World (2016). ISTA Milke GMBH, Hamburg, Niemcy.
  9. Rosiak, E. (2014). Światowy rynek biodiesla i surowców do jego produkcji. Rocznik Rośliny Oleiste - Oilseeds Crops, Tom XXXV.
  10. Rutkowski, J. (1978). Tendencje rozwojowe w produkcji i obrotach międzynarodowych nasionami oleistymi i tłuszczami pochodzenia roślinnego, Rozprawa doktorska, SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu