BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Zmiany strukturalne na rynku trzody w Stanach Zjednoczonych i ich wpływ na cykl świński
Structural Changes on the Hog Market in the USA and Their Impact on the Hog Cycle
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 216-225, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Produkcja zwierzęca, Zmiany strukturalne
Animal husbandry, Animal production, Structural changes
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W ostatnich dwudziestu latach rynek wieprzowiny w Stanach Zjednoczonych został poddany głębokim przemianom polegających na koncentracji podmiotów na wszystkich poziomach produkcji trzody i wieprzowiny oraz na postępie w koordynacji pionowej. Duża skala produkcji i zaangażowanie dużego kapitału nie pozwalają producentom na ograniczanie produkcji w okresie spadku cen trzody. W rezultacie wahania podaży, a więc najistotniejszy element w mechanizmie "cyklu świńskiego" charakteryzuje się malejącą amplitudą wahań. Oznacza to zmianę modelu pajęczyny z periodycznego na model wahań zbieżnych. Pomimo relatywnie małych wahań produkcji, ceny trzody cechuje tak samo duża amplituda wahań i częstość ich występowania jak w poprzednich dziesięcioleciach. Dzieje się tak, z dwu powodów. Z jednej strony zgodnie z teorią ekonomii usztywnionemu popytowi towarzyszy giętkość cen. Z drugiej strony na ceny trzody wpływ mają także kursy dolara do walut krajów, z którymi Stany Zjednoczone prowadzą handel zagraniczny. (abstrakt oryginalny)

In the last twenty years, the pork meat market in the United States was modified in many aspects including changes in concentration of the pig and pork production as well as on progress in the vertical coordination. The large production and the involvement of large capital does not allow producers to restrict production in a period of falling prices of pigs. As a result, fluctuations in supply, being the most important element of "hog cycle" is characterized by decreasing their amplitude. It is accompanied by changing of the cobwebs model from periodic to convergent fluctuations. However, regardless of small variations in production, pig prices are characterized by the same large amplitude fluctuations and their frequency as in previous decades. This happens due to two reasons. On the one hand, according to economic theory inelastic demand is accompanied by flexibility of prices. On the other hand, the pig prices are influenced by exchange rates of currencies with respect to dollar of the countries trading with the United States. Celem badań jest przedstawienie tych zależności. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barkema, A, Drabenstott, M, Novack, N. (2001). The New U.S. Meat Industry, Economic Review, 2nd Quarter, 33-56.
 2. Hanau, A. (1927). Die Prognose der Schweinepreise, Vierteljahrshefte fur Koniunkturforschung, Sonderhefte 7, Berlin Verlag, Dostępne online: http://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/43353/viertel_1928.pdf
 3. Lawrence, J.D., Hayenga, M. (2002). The U.S. pork and beef sectors: divergent organizational patterns, paradoxes and conflicts. Iowa State University.
 4. Małkowski, J. (1971). Efektywność regulowania produkcji i podaży żywca wieprzowego, Spółdzielczy Instytut Badawczy. Seria Rynku Wiejskiego, Warszawa
 5. Małkowski, J. (1985). Wahania produkcji trzody chlewnej, Wieś Współczesna, Warszawa nr 5, 21-41.
 6. Małkowski, J.(1986). Produkcja i spożycie mięsa w Polsce i USA, Studia i Monografie zeszyt 24, IERiGŻ, Warszawa.
 7. Małkowski, J. (1998). hasło Cykl świński, W: Encyklopedia Agrobiznesu, A. Woś (red.), Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa, 106-108.
 8. Martinez, St. W. (2002A). The U.S. Pork Industry as it Changes Consumers. Stand to Benefit, Agricultural Economic Report, USDA, 1-45.
 9. Martinez, St.W. (2002B). Vertical Coordination of Marketing Systems, Lesson From The Poultry, Egg and Pork Idustries, Agricultural Economic Report, USDA, 1-45.
 10. Plain, R. (2016). U.S. Market Hog Sales, 2002-2015. University of Missouri. Dept. of Agricultural and Applied Economics.
 11. Schmidt, S., Mandecki, S. (1933). Produkcja trzody w świetle badań koniunkturalnych, Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie.
 12. Schmidt, St., Steczkowski, J. (1960). Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, z.4.
 13. Schmidt, St., Steczkowski, J. (1975). Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania. Cz.1. Folia Oeconomica Cracoviensia nr 17.
 14. Zawadzka, D. (2005). Koncentracja pogłowia trzody chlewnej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, Trzoda Chlewna nr 1, 6.
 15. Zawadzka, D. (2006A). Historia badań cyklu świńskiego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
 16. Zawadzka, D. (2006B). Formy koordynacji pionowej w sektorze trzody chlewnej w Stanach Zjednoczonych i w Danii, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 60-70.
 17. Zawadzka, D. (2006C). Koordynacja pionowa w sektorze trzody chlewnej w Stanach Zjednoczonych i w Danii, Trzoda Chlewna, 2, 13-16.
 18. Zawadzka, D. (2014). Cykl świński, a funkcjonowanie rynku żywca wieprzowego, praca doktorska, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu