BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyn Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego w świetle europejskiej polityki spójności i krajowej polityki miejskiej
The Role of Local Territorial Government in the Process Of Local Development in the Light of European Cohesion Policy and National Urban Policy
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 161-173, bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny, Krajowa Polityka Miejska, Polityka spójności
Local government, Local development, National Urban Policy, Cohesion policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli samorządu terytorialnego jako głównego inicjatora procesów rozwojowych w skali lokalnej w kontekście aktualnych uwarunkowań, wynikających z europejskiej polityki spójności i krajowej polityki miejskiej. (fragment tekstu)

The purpose of local development is to achieve the highest level of quality of life for residents of the area. In order to achieve this goal, local development should take place on different levels (i.e. economic, social, cultural, environmental and infrastructural) in a parallel way. The function of a local development coordinator or unit responsible for its stimulating is attributed to local territorial government, which with a well planned and strategic approach should accomplish its statutory tasks. The approach of local territorial government to a local development in the current EU financial period 2014-2020, according to European cohesion policy and national urban policy, should be undertaken in an integrated way, which means taking into account the needs and actions of different actors in different spheres. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszek P. (2004), Narzędzia oddziaływania władzy lokalnej na rozwój gospodarczy (na przykładzie Biłgoraja) [w:] S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd terytorialny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 2. Brol R. (red.) (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Dunaj B. (red.) (2001), Słownik współczesnego języka polskiego, T. II, Ridest Digest, Warszawa.
 4. Fiedor B. (2001), Ochrona środowiska - ile rynku, ile państwa, PTE (referat na VII Kongresie Ekonomistów Polskich, Warszawa 2001.
 5. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. (2005), Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B. (2001), Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. Kot J. (2003), Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 8. Pająk K. (2005), Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 9. Parysek J.J. (1997), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 10. Sztando A. (1998), Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin, "Samorząd Terytorialny", nr 11, Warszawa.
 11. Ślusarz G. (2006), Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby i wyzwania [w:] A. Wiatrak (red.), Problemy zarządzania. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym, Dz. U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz. U. nr 96 poz. 603.
 14. Wojtasiewicz L. (1996), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego [w:] J.J. Parysek (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 15. Wykrętowicz S. (2001), Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej [w:] S. Wykrętowicz (red.), Samorząd terytorialny - istota, formy, zadania, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 16. Zalewski A. (1994), Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej, "Monografie i Opracowania", nr 381, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 17. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich (2011), "Panorama Inforegio", nr 40, zima 2011/2012, Komisja Europejska, Bruksela, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag40/mag40_pl.pdf, data dostępu: 25.05.2014.
 18. Krajowa Polityka Miejska (2014), http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Krajowa_Polityka_Miejska_wersja_I_27032014.pdf, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, data dostępu: 16.06.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu